You are here

Futbol teknik adamlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ile iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Examining the relationship between organizational commitment and job satisfaction levels of football coaches

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This research is done for examining the relationship between organizational commitment and job satisfaction feelings of football coaches. Whether there are significant differences in levels of organizational commitment and job satisfaction feelings of football coaches are tested with respect to age, marital status, education and income levels, amateurism and professionalism and other variables. 266 football coaches that are selected by random sampling method have participated in this survey on a voluntary basis. Research data have been evaluated by computer. Frequency and percentage distribution table is applied for personal information. Pearson correlation analysis is used for the relationship between dependent variables. As for the analysis of differences between dependent and independent variables, Mann-Whitney U test is done for pairs and Kruskal Wallis test is done for groups with more than two people. On difference analysis 0,05 significance level is taken as bases. As a result, a significant positive relationship of 0.001 levels is observed among the relationship between organizational commitment and job satisfaction of football coaches.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, futbol teknik adamlarının örgütsel bağlılık ve iş tatmini duyguları arasındaki ilişkiler incelemek ve futbol teknik adamlarının örgütsel bağlılık ve iş tatminleri düzeylerinde, yaş, medeni durum, eğitim ve gelir düzeyleri, amatörlük ve profesyonellik ile diğer değişkenler açısından anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığı test etmek amacıyla ele alınmıştır. Araştırmaya tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 266 futbol teknik adamı gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma verileri bilgisayar ortamında değerlendirilmiş olup, kişisel bilgiler için frekans ve yüzdelik dağılım tablosu, bağımlı değişkenler arasındaki ilişki için pearson korelasyon analizi, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki farklılık analizleri için ise, ikili gruplarda Mann-Whitney U testi, ikiden çok gruplarda Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Farklılık analizlerinde 0,05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Futbol teknik adamlarının iş tatmin düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında 0,001 düzeyinde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki gözlenmiştir.
515-526

REFERENCES

References: 

 Dubın, R., Champoux, J.E., Porter, L.W. (1975), Central life ınterests and organizational commitment of blue-collar and clerical workers, Administrative Science Quarterly, 20, pp:411- 421.
 Farnham, D., Pımlott, J. (1990) Understanding Industrial Relations, Cassell, London, pp:85.
 Hall, D.T., Schneıder, B., Nygren, H. T. (1970) Personal factors in organizational ıdentification, Administrative Science Quarterly, 15, ss:176-190.
 Imparota, N. (1972) Relationship between porter’s need satisfaction questionnaire and the job descriptive ındex, Journal of Applied Psychology, 56(4), pp:301-304.
 Locke, E. A. (1969) What is job satisfaction?, Organizational Behavior and Human Performance, 4, pp:309-336.
 Mathieu, I., Zajac, D. (1990) A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin 108, pp:171-194.
 Mcdonald, D.J., Makın, P.J. (2000) The psychological contract, organisational commitment and job satisfaction of temporary staff. Leadership & Organization Development Journal, 21, Sayı 2, s:84-91.
 Morrıs, T., Lydka, H., O’Creavy, F. (1993) Can commitment be managed? A longitudinal analysis of employee commitment and human resource policies, Human Resource Management Journal, 3, 3, pp. 21-42.
Soyer, F., Can.,Y., Akbulut, K., (2010), Futbol teknik adamlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ile iş tatmin
düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:2. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
526
 Mowday, R. T., Steers R. M., Porter, L. W., (1979) The measurement of organizational commitment, Journal of Vocational Behavior, Vol. 14, pp:288.
 Oshagbemı, T. (2000) Gender differences in the job satisfaction of university teachers, Women in Management Review, 15(7), pp:331-343.
 O'Reilly, C., Chatman, J., (1986) Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification, and internalization on prosocial behavior, Journal of Applied Psychology, 71 (3), pp:492-499.
 Özdevecioğlu, M., (2003) 'Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 18 sayı 2,s:113-130.
 Özdevecioğlu, M., (2004) Sosyal destek ve yaşam tatmininin mesleki stres üzerindeki etkileri: kayseri de faaliyet gösteren işletme sahipleri ile bir araştırma, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Cilt 22, No:1,s: 209-233.
 Rıetzer, G., Trıce, H.M. (1969) An empirical study of howard becker’s side-bet theory, Social Forces, 47, pp:475-479.
 Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G., Osborn, R. N. (1994) Management, John Willey and Sons, USA, pp: 144.
 Somers, M. J., (1995) Organizational commitment, turnover and absenteeism: An examination of direct and indirect effects, Journal of Organizational Behavior, V.16, N.1, pp:49-58.
 Şimşek, Ş., Akgemci, T., Çelik, A. (2003) Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Nobel Yayıncılık, Ankara, s:150.
 Warr, P. B., Cook, J., Wall, T. D., (1979) Scales for the measurement of work attitudes and aspects of psychological well-being, Journal of Occupational Psychology, 52, pp:129-148.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com