You are here

Matematik öğretmen adaylarının eğitim fakültesindeki eğitim-öğretim sürecini değerlendirmeleri

Mathematics teacher candidates’ evaluations of teaching and learning process in faculty of education

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Teacher has an important role in the formation of subjects that society needs. Therefore teacher training programs should be continuously reviewed and improved to have well-trained teachers. This study aimed to investigate master’s non-thesis program in education faculty according to student teachers’ opinions. A questionnaire included one open-ended question was administered to 36 student teachers in Secondary School Mathematics Education. Data were examined and qualitatively analyzed for the common themes by means of qualitative analysis software. The results revealed that while relations between student teachers and lecturers were considered as positive by student teachers, there were some problems in courses, courses’ organizations and given homework
Abstract (Original Language): 
Öğretmen toplum, bu konularda oluşumunda önemli bir role sahiptir. Bu nedenle öğretmen eğitim programları sürekli olarak gözden ve geliştirilmelidir iyi eğitimli öğretmenler var. Bu çalışma yüksek lisans tezsiz programı araştırmayı amaçladık öğretmen adaylarının görüşlerine göre eğitim fakültesi. Bir anket bir yer açık uçlu bir soru Ortaöğretimde 36 öğretmen uygulanmıştır Matematik Eğitimi. Veri ortak için muayene ve niteliksel olarak analiz edildi nitel analiz yazılımı ile temalar. Sonuçlar, ise ilişkiler öğretmen tarafından olumlu olarak kabul edildi öğretmen ve öğretim elemanları arasında, Orada dersler, kurslar örgütleri bazı sorunlar vardı ve ödev verilen

REFERENCES

References: 

Ada, S., Baysal, Z.N., ve Dündar, Ş. (2005). Marmara üniversitesi tezsiz yüksek lisans
programının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. II. Lisansüstü Eğitim
Sempozyumu Bildiri Kitabı, (224-244), İstanbul.
Akyüz, Y. (1999). Cumhuriyet döneminde öğretmen yetiştirme ve eğitimi paneli. Ankara.
Alev, N., ve Yiğit, N. (2006). Tezsiz yüksek lisans (TYL) programındaki uygulamalı
derslerde uygulamanın bir parçası olan ödevler hakkında öğretmen adaylarının
görüşleri. Türk Eğitim Dergisi, 3(4), 275-285.
Altan, M.Z. (1998). Eğitim fakülteleri, teknoloji ve değişim. Eğitim Yönetimi, 15, 295-30.
Argon, T., ve Kanbur, M. (2001). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması. X. Ulusal
Eğitim Bilimleri Kongresi (Bildiriler) III. Cilt, 1662-1672, Bolu.
Aslan, K. (2003). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılmalarına ilişkin bir
değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(9), 23-37.
Ataünal, A. (1997). Türk milli eğitim sisteminde düzenleme teşkilatı. İstanbul: Milli Eğitim
Basımevi.
Aydın, A. (1998). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ve öğretmen yetiştirme
sorunu. Eğitim Yönetimi, 15, 275-286.
Baki, A., ve ark. (1998). Türkiye'de eğitim fakültesinin yeniden yapılandırılması (Durum
Analizi ve Öneriler). Rapor.
Baştürk, S. (2011). Matematik öğretmen adaylarının eğitim fakültesindeki eğitim-öğretim sürecini
değerlendirmeleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:1. Erişim:
http://www.InsanBilimleri.com
89
Baştürk, S. (2009). Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarına göre fen edebiyat
fakültelerindeki alan eğitimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 137-
160.
Brousseau, G. (1997). Theory of didactical situations in mathematics. Dordrecht, the
Netherlands:Kluwer.
Bryan, T., ve Nelson, C. (1994). Doing homework: Perspectives of elementary and junior
high school students. Journal of Learning Disabilities, 27(8), 488-99.
Cobb, P., ve Bauersfeld, H. (1995). The emergence of mathematical meaning: Interaction in
classroom cultures. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Cogan, L., ve Schmidt, W.H. (1999). An examination of instructional practice in six
countries. In G. Kaiser, E. Luna, ve I. Huntley (Eds.), International Comparison in
Mathematics Education (pp. 68-85). London, UK: Falmer.
Cooney, T., Shealy, B., ve Arvold, B. (1998). Conceptualizing belief structures of preservice
secondary mathematics teachers. Journal for Research in Mathematics Education,
29(3), 306-333.
Cooney, T.J., ve Wiegel, H. (2003). Examining the mathematics in mathematics teacher
education. In J. Bishop, M.A. Clements, D. Brunei, C. Keitel, J. Kilpatrick, F.K.S.
Leung (Eds.), The Second International Handbook of Mathematics Education (pp.
795-828). Dordrecht, the Netherlands: Kluwer.
Creswell, J.W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five
traditions. Thousand Oaks, CA: Sage
Çobanoğlu, N. (2003). Genel olarak tıbbi etik alanından araştırma ve yayın etiğine giriş, etik
kavramı: Felsefedeki etikten tıbbi etiğe. XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, Kongre
Programı ve Bildiri Özet Kitabı içinde (s. 41-48). Ankara: Ankara Patoloji Derneği,
S.Ü. Tıp Fak. Patoloji AD, Sitopatoloji Derneği.
Delice, A., Ertekin, E., Aydın, E., ve Dilmaç, B., (2009). Öğretmen adaylarının matematik
kaygısı ile bilgibilimsel inançları arasındaki ilişki üzerine bir çalışma. Uluslararası
İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 6:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
Doğan, O., ve Akbaba, B. (2007). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans
programının öğretim üyesi-öğretmen-öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. III.
Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Eskişehir.
Eşme, İ. (1998). Bilgi toplumunda öğretmen yetiştirme. Milli Eğitim Dergisi, 138, 3-6.
Gellert, U. (2000). Mathematics instruction in safe space: Prospective elementary teachers’
views of mathematics education. Journal of Mathematics Teacher Education, 3(3),
251-270.
Gök, F. (2003). Hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen yetiştirme. Öğretmen Yetiştirme ve
İstihdamı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 15 Mayıs 2009,
http://www.egitimsen.org.tr/belgeler/ogretmenyetistirme.doc.
Görgen, İ., ve Deniz, S. (2003). Ortaöğretim branş öğretmenliği öğretmen adaylarının
öğretmenlik sertifikası programına yönelik görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 153, 14
Mayıs 2009, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/158/gorgen.htm.
Gürses, A., Doğar, Ç., Özkan, E., Açıkyıldız, M., Bayrak, R., ve Yalçın, M. (2005). Alan
öğretmeni yetiştirmede tezsiz yüksek lisans eğitiminin sonuçlarının değerlendirilmesi.
S.D.Ü. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 1-10.
Jaworski, B. (1992). Mathematics teaching: What is it? For the Learning of Mathematics,
12, 8-14.
Jaworski, B. (1994). Investigating mathematics teaching: A constructivist enquiry. London:
Falmer.
Baştürk, S. (2011). Matematik öğretmen adaylarının eğitim fakültesindeki eğitim-öğretim sürecini
değerlendirmeleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:1. Erişim:
http://www.InsanBilimleri.com
90
Johnson, M.G., ve Howell, A. (2005). Change in preservice teacher attitudes toward
contemporary issues in education. Retrieved May 20 2009, from ERIC database.
Kaptan, Z.A. (2001). Öğretmen yetiştirmede yeniden yapılanma. 2000’li Yılında Türk Milli
Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı, (298-304), Ankara.
Kavak, Y., Aydın, M. ve Altun, S. (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-
2007). Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları.
Kavcar, C. (1993). Nitelikli öğretmen sorunu. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı,
11, 1-13.
Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 1-14.
Kavcar, N., Erol, M., Kaya Ş.S., Tanel, R., Tanel, Z., ve Sağlam, M. (2007). Ortaöğretime
öğretmen yetiştirme: tezsiz yüksek lisans uygulamasının sorgulanması ve yeni bir
model önerisi. Türk Milli Eğitimi’nin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Yüksek
Öğretmenliler Derneği-Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Sempozyumu Bildirisi.
18 Mart 2009, http://web.bahcesehir.edu.tr/yuksekogretmen/nevzat_kavcar.pdf
adresinden.
Kırbıyık, H. (1995). Fen ve matematik öğretmenlerinin eğitimi. Uluslarası Dünya Öğretmen
Eğitimi Konferansı Bildirileri, (176-186), Ankara.
Koç, N. (2007). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci
(kabul) sisteminin değerlendirilmesi (4+1,5 tezsiz yüksek lisans programları). III.
Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, (358-370) Eskişehir.
Krainer, K. (2003). Teams, communities and Networks (editorial). Journal of Mathematics
Teacher Education, 6, 93-105.
Kuş, E. (2007). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Lampert, M., ve Ball, D. (1999). Aligning teacher education with contemporary K-12 reform
visions. In L. Darling-Hammond ve G. Sykes (Eds.), Teaching as the learning
profession. Handbook of policy and practice (pp. 33-53). San Francisco: Jossey-Bass.
Lave, J., ve Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation.
Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Leiken, R. (2008). Teams of prospective mathematics teachers: Multiple problems and
multiple solutions. In K. Krainer & T. Wood (Eds.), International handbook of
mathematics teacher education: Participants in mathematics teacher education:
individuals, teams, communities, and networks. (pp. 63-88). Sense Publishers.
Leikin, R., ve Levav-Waynberg, A. (2008). Solution spaces of multiple-solution connecting
tasks as a mirror of the development of mathematics teachers' knowledge. Canadian
Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 8(3), 233-251.
Lincoln, Y.S., ve Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. Newburry Park, CA: Sage.
Llinares. S., ve Krainer, K. (2006). Mathematics (student) teachers and teacher educators as
learners. In A. Gutierrez ve P. Boero (Eds), Handbook of research on the psychology
of mathematics education: Past, present and future (pp. 429-459). Rotterdam: Sense.
Nakiboğlu, C., ve Sağesen, Ö. (2002). Eğitim fakültelerinin yeni yapılanmasının öğrenci
boyutu açısından değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi,
10(2), 309-316.
Oktar, İ., ve Bulduk, S. (1999). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin
davranışlarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, (142).
Oppenheim, A.N. (1992). Questionnaire design, interviewing and attitude measurement.
London: Pinter Publishers Ltd.
Baştürk, S. (2011). Matematik öğretmen adaylarının eğitim fakültesindeki eğitim-öğretim sürecini
değerlendirmeleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:1. Erişim:
http://www.InsanBilimleri.com
91
Özmantar, M.F., Bingölbali, E., Demir, S., Sağlam, Y. ve Keser, Z. (2009).Değişen öğretim
programları ve sınıf içi normlar. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda].
6:2. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
Peker, S., ve Tambağ, H. (2007). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans
programına devam eden öğrencilerin bu programa ilişkin görüşleri nelerdir? XVI.
Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim
Fakültesi.
Peressini, D., Borko, H., Romagnano, L., Knuth, E., ve Wills, C. (2004). A conceptual
framework for learning to teach secondary mathematics: A situative perspective.
Educational Studies in Mathematics, 56, 67-96.
Robert, A., Lattuati, M., ve Penninckx, J. (1999). L’enseignement des mathématiques au
lycée: Un point de vue didactique. Paris: Ellipses.
Sağlam, M., Yüksel, İ., ve Atikkara, D. (2007). Ardışık ve kaynaşık öğretmen yetiştirme
modellerinin öğretmen adaylarına öğretme ve öğrenme sürecine ilişkin öğretmen
yeterliliklerini kazandırma düzeyleri. III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, (417-429),
Eskişehir.
Saraç, C. (2006). Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adaylarının fen-edebiyat fakültelerinde
karşılaştıkları problemler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 349-358.
Senemoğlu, N., ve Özçelik, D.A. (1989). Öğretmen adaylarına “öğretmenlik bilgisi”
kazandırma bakımından fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin etkililiği. Çağdaş Eğitim
Dergisi, 142, 18-21.
Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational
Researcher, 15(2), 4-14.
Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harvard
Educational Review, 57, 1-21.
Sırmacı, N., ve Gençdoğan, B. (2007). Ortaöğretim fen ve matematik alanı tezsiz yüksek
lisans öğrencilerinin tezsiz yüksek lisans programlarının uygulamasıyla ilgili görüşleri.
III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Eskişehir.
Stylianides, A.J., ve Stylianides, G. J. (2006). Content knowledge for mathematics teaching:
the case of reasoning and proving. In Novotná, J., Moraová, H., Krátká, M. &
Stehlíková, N. (Eds.). Proceedings 30th Conference of the International Group for the
Psychology of Mathematics Education, Vol. 5, (pp. 201-208), Prague: PME.
Şahin, S., ve Balkar, B. (2007). Türk dili ve edebiyatı öğrencilerinin tezsiz yüksek lisans
programına ilişkin görüşleri. Eğe Eğitim Dergisi, 8(1), 89-112.
Ünsal, H. (2004). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına ilişkin
öğrenci görüşleri. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı, cilt 1, Ankara.
Üstüner, M. (2004). Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve
günümüz sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 63-82
Van Voorhis, F.L. (2004). Reflecting on the homework ritual: Assignments and designs.
Theory into Practice, 43(3), 205-12.
Wilson, N., ve McLean, S. (1994). Questionnaire design: a practical introduction. Newtown
Abbey, Co. Antrim: University of Ulster Press.
Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:
Seçkin Yayıncılık.
Yiğit, N., ve Akdeniz A.R. (2004).Öğretmen adaylarının fen-edebiyat fakültesindeki
Problemleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 77-84.
YÖK (1996). Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, öğretmen eğitimi okullardaki çalışmalar
(ortaöğretim), Ankara.
Baştürk, S. (2011). Matematik öğretmen adaylarının eğitim fakültesindeki eğitim-öğretim sürecini
değerlendirmeleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:1. Erişim:
http://www.InsanBilimleri.com
92
YÖK (1998). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi.
Ankara.
Yumuşak, A., Aycan, N., Aycan, Ş., Çelik, F., ve Kaynar, H. Ü. (2006). Muğla üniversitesi
tezsiz yüksek lisans programı ile eğitim fakültesi lisans programı öğrencilerinin
öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve endişelerinin karşılaştırılması. 15. Ulusal
Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri, Muğla.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com