You are here

Eğitim yazılımlarında ön örgütleyicilerin öğrenme stillerine göre akademik başarıya etkisi

The effects of advance organizers according learning styles in computer assisted instruction software on academic achievement

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims to investigate the effects of advance organizers existing in computer assisted instruction software on academic achievement of the students who have different types of learning styles. Semi–empirical design with pretest–posttest and with control group was used. The research sample was composed of 131students having Information Technology Course in Süleyman Türkmani Primary School located in Kırşehir in 2010–2011 academic year. Research data was collected by using Kolb’s Learning Style Inventory and Academic Achievement Test (KR–20: 0,82). One way ANOVA and Independent Sample T-Test were conducted on the all data collected and these results were emerged: The existence of advance organizers in a instructional software was affect the the academic achievement of students. There was also difference between the academic achievement of field independent learners whom studied in the computer assisted environment which was both include advance organizer and not include.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma eğitim yazılımlarında ön örgütleyicilerin bulunmasının öğrenme stillerine göre akademik başarıya etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öntest– sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kırşehir Merkez Süleyman Türkmani İlköğretim Okulu’nda Bilişim Teknolojileri dersini alan 131 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek için Kolb’un (1985) geliştirdiği “Öğrenme Stili Envanteri”, akademik başarılarını ölçmek için ise araştırmacı tarafından oluşturulan başarı testi (KR–20: 0,82) kullanılmıştır. Toplanan veriler üzerinde tek yönlü varyans (ANOVA) ve ilişkisiz örneklemler için t-testi analizleri yapılmış ve şu sonuçlara erişilmiştir: Bilgisayar destekli eğitsel yazılımlarda ön örgütleyicilerin bulunmasının öğrencilerin akademik başarı puanlarını arttırdığı, öğrenme stillerinin akademik başarı üzerinde etkisi olduğu, yerleştiren ve değiştiren öğrenme stiline sahip öğrencilerin ön örgütleyicilerden etkilenmeleri arasında anlamlı fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, Ü. K. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
Akçay, S., Aydoğdu, M., Yıldırım, H. İ., Şensoy, Ö. (2005). Fen Eğitiminde İlköğretim 6.
Sınıflarda Çiçekli Bitkiler Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin
Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt: 13, No: 1, 101-116.
Aşkar, P., Akkoyunlu, B. (1993). Kolb Öğrenme Sitili Envanteri. Eğitim ve Bilim, Sayı 87,
1993, ss.37- 47.
Arıcı, N., Dalkılıç, E. (2006). Animasyonların Bilgisayar Destekli Öğretime Katkısı: Bir
Uygulama Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 14, No:2, 421–430.
Aydın, Y. (2008). Artikülasyon Eğitimine Yönelik Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin
Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı.
Baki, A., Şahin, S. M. (2004). Bilgisayar Destekli Kavram Haritası Yöntemiyle Öğretmen
Adaylarının Matematiksel Öğrenmelerinin Değerlendirilmesi. The Turkish Online
Journal of Educational Technology – TOJET, ISSN: 1303-6521, Volume 3, Issue 2,
Article 14.
Bayat, N. (2006). Şiire Yönelik Tutumların ve Ön Örgütleyicilerin Şiirsel İmgelerin
Anlamlandırılması Üstündeki Etkililiği. Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Öğretmenliği
Programı.
Beydoğan, H., Ö. (2009). Lise Öğrencilerinin Öğrenme Stillerine Göre Okuma-Anlama
Sürecinde Ayırt Etme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 51-67.
Bohlin, R., Milheim, W. (1994). Application of An Adult Motivational Instructional Design
Model . Proceedings of Selected Research and Development Presentations, U.S.A:
California, 1994.
Cengizhan, S. (2007). Proje Temelli ve Bilgisayar Destekli Öğretim Tasarımlarının; Bağımlı,
Bağımsız ve İşbirlikli Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Akademik Başarılarına
ve Öğrenme Kalıcılığına Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(3), 377-401.
Chou, S., Liu, C. (2005). Learning Effectiveness in a Web-Based Virtual Learning
Environment: A Learner Control Perspective. Journal of Computer Assisted Learning,
Vol.21, No.1, ss.65-76.
Demir, B., Usta, E. (2011). Eğitim yazılımlarında ön örgütleyicilerin öğrenme stiline göre akademik başarıya
etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:2. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
747
Crawford, C. (2000). Impacting Learning Environments From Prekindergarten Through
Graduate School: Techonologicially Appropiate Professional Development and
Classroom Intergration Opportunities For Educators. Society for Information
Technology, Teacher Education International Conference, USA.
Coşkun, A. (2010). Yeryüzünde Hareket’ Konusunda Bilgisayar Destekli Eğitimin
(Ortaöğretim Öğrencilerinde) Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi.
Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı.
Çakıcı, D., Altunay, A. (2006). Ön Örgütleyiciler ve Öğretimde Kullanımları. Kastamonu
Eğitim Dergisi, Cilt:14, No:1, 11-20.
Çevik, E. (2006). Bilgisayar Destekli Kimya Eğitimi İle İlgili Öğretmen ve Öğrenci
Görüşleri. Yüksek Lisan Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Anabilim Dalı.
Elçi, N. A. (2008). Öğrenme Stillerine Uygun Olarak Seçilen Öğrenme Yöntemlerinin
Öğrencinin Başarısına, Matematiğe Yönelik Tutumuna ve Kaygısına Etkileri. Doktora
Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve
Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Matematik Öğretmenliği Programı.
Gökmen, A. (2008). Bilgisayar Destekli Çevre Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Madde
Döngüleri Konusundaki Başarılarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim
Dalı, Biyoloji Eğitimi Bilim Dalı.
Güneş, T., Güneş, M. H., Çelikler, D. (2006). Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Biyoloji II
Ders Konularının Öğretilmesinde Kavram Haritası Kullanımının Öğrenci Başarısı
Üzerine Etkileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 7,
Sayı 2, 39-49.
Güven, B. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri, Tutumları ve Akademik
Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,
12(1): 35-54, ISSN:1301-370X.
Hasırcı, Ö. K., (2006). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Çukurova
Üniversitesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2 (1), 15-25. ISSN: 1304-9496 .
Leuthold, J. L. (1999). Is Computer-Based Learning Right For Everyone?. Proceedings Of
The 32nd Hawaii International Conference On System Sciences.
Demir, B., Usta, E. (2011). Eğitim yazılımlarında ön örgütleyicilerin öğrenme stiline göre akademik başarıya
etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:2. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
748
Liu, M., Reed, M. W., (1994). The Relationship Between The Learning Strategies And
Learning Styles In Hypermedia Environment. Computers in Human Behaviour. 10, 4:
419-434.
Mcmanus, T. F. (2000). Individualizing Instruction In A Web-Based Hypermedia Learning
Environment: Nonlinearity, Advance Organizers, And Self Regulated Learners.
Journal of Interactive Learning Research, 11(3), 219-251.
Meb. Bilişim Teknolojileri 4 ve 5. Basamak Öğretmen Kılavuz Kitabı. Devlet Kitapları 3.
Baskı, Saray Matbaacılık, Ankara, 2009.
Meb. Bilişim Teknolojileri 4. Basamak Öğrenci Çalışma Kitabı. Devlet Kitapları 4. Baskı,
Bediralp Matbaacılık, İstanbul, 2010.
Miller, L. (2005). Using Learning Styles To Evaluate Computer-Based Instruction.
Computers in Human Behavior, 21, 287-306.
Novak, S., Shah, S., Wilson, J. P., Lawson, A. K., Salzman, R. D. (2006). Pharmacy Students’
Learning Styles Before And After A Problem-Based Learning Experience. American
Journal of Pharmaceutical Education, 70 (4), 74. Erişim:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1636984/
Öner, F., Arslan, M. (2005). İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Elektrik Ünitesinde Kavram
Haritaları İle Öğretimin Öğrenme Düzeyine Etkisi. The Turkish Online Journal of
Educational Technology – TOJET, ISSN: 1303-6521, Volume 4, Issue 4, Article 19.
Senemoğlu, N. (2010). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara. Pegem Akademi.
Shih, C. C., Ingebritsen, T., Pleasants, J., Flickinger, K., Brown, G. (1998). Learning
Strategies And Other Factors Influencing Achievement Via Web Courses. Erişim:
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED422876.pdf
Shih, C. C., Gamon, J. A. (2002). The Relationships Among Learning Strategies, Patterns,
Styles And Achievement In Web-Baased Courses. Journal of Agricultural Education,
43(4), 1–11.
Somyürek, S. (2004). Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarında Kullanılan Ön
Örgütleyicilerin Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız Öğrencilerin Akademik Başarılarına
Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Süral, S. (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Fen ve
Teknoloji Öğretimi Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans
Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı,
Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Demir, B., Usta, E. (2011). Eğitim yazılımlarında ön örgütleyicilerin öğrenme stiline göre akademik başarıya
etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:2. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
749
Şeker, M. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrenme Stillerine Uygun Etkinliklerin
Kullanılmasının Öğrencilerin Öğrenme Düzeyi ve Kavram Yanılgılarının Giderilmesi
Üzerindeki Etkililiğinin Araştırılması. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim
Dalı.
Şenyuva, E. A. (2009). Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Bazı Değişkenler
Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt 15, Sayı 58, 247-
271.
Tosun, N. (2006). Bilgisayar Destekli ve Bilgisayar Temelli Öğretim Yöntemlerinin,
Öğrencilerin Bilgisayar Dersi Başarısı ve Bilgisayar Kullanım Tutumlarına Etkisi:
“Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği”. Doktora Tezi. Trakya Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Uşun, S. (2004). Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri. Ankara. Nobel Yayın Dağıtım.
Ünal, S. S. (2006). Bilgisayar Destekli Eğitim ve Kesit Görünüşler Uygulaması. Bilim
Uzmanlığı Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine
Eğitimi Anabilim Dalı.
Ünalan, H. T. (2005). Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Grafik Eğitimi Dersinde Bilgisayar Destekli Eğitimin Etkililiği. Doktora Tezi.
Anadolu Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar
Eğitimi Anabilim Dalı.
Williams, T. L., Turner, R. C. ( 2004). Personality And Learning Style Differences Between
Multidisciplinary And Traditional Engineering Graduate Students. Accepted For
Roundtable Presentation At The Annual Meeting For The American Educational
Research Association, San Diego, CA.
Yalın, H. İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com