You are here

Medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması

Study of validity and reliability scale of media and television literacy levels

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
It is already known that individuals should acquire the skills of media and television literacy in terms of information community. However, the determination of how individuals of the information community are media and television literate is another issue that is as important as the above-mentioned one. Together with this, the starting points also can be determined in order to fix some applications carried out by individuals regarding the media and television literacy in terms of these skills. Therefore, it can be outlined that the development of scales the validity and reliability of which are tested is a must in order to determine the levels of individuals of information community in terms of media and television literacy. Within this framework, a scale determining the levels of individuals of information community in terms of media and television literacy is a must. Therefore in order to answer this need in the related literature, this study focuses on a reliability and validity scale in media and television literacy. The purpose of this study is to develop a scale with the aim of determining the levels of media and television literacy of pre-service teachers. The study group of this study consists of 294 female and 215 male students with the total 509 students. In order to detect the validity of the inventory; exploratory factor analyses and item discrimination power were calculated. In order to determine the reliability of the inventory; level of internal consistency and stability level were calculated. As a result, it can be said that this scale is a valid and reliable inventory that can be used in the detection of media and television literacy levels.
Abstract (Original Language): 
Bilgi toplumu açısından bireylerin medya ve televizyon okuryazarlığı becerilerin kazandırılmasının önemli olduğu bilinmektedir. Ancak, bunun kadar önemli olan bir başka konunun ise, bilgi toplumunun bireylerinin ne düzeyde medya ve televizyon okuryazarı olduklarının belirlenmesinin olduğu belirtilmelidir. Böylelikle, bu beceriler açısından bireylerin eksik ya da yanlış yaptıkları bir takım uygulamaların düzeltilebilmesi için hareket noktaları da daha doğru belirlenebilir. Bu nedenle, bilgi toplumundaki bireylerin medya ve televizyon okuryazarlıkları ile ilgili düzey tespitinin yapılabilmesi için, geçerlik ve güvenirliği test edilmiş ölçeklerin geliştirilmesinin bir ihtiyaç olduğu söylenebilir. Bu çerçevede bilgi toplumundaki bireylerin medya ve televizyon okuryazarlıkları ile ilgili düzey tespitinin yapılabilmesi için, geçerlik ve güvenirliği test edilmiş ölçeklerin geliştirilmesinin bir ihtiyaç olduğu söylenebilir. Bu çerçevede çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesine dönük bir ölçek geliştirmektir. Çalışma grubunu 295 kız, 215 erkek olmak üzere toplam 509, öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin kapsam geçerliliği için uzman kanısına başvurulmuştur. Ölçeğin geçerliğini belirlemek üzere; açımlayıcı faktör analizi, madde ayırt edicilik güçleri hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek üzere ise iç tutarlılık düzeyi ve kararlılık düzeyi hesaplanmıştır. Sonuç olarak Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri Ölçeğinin, medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerini belirlemek üzere kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.

REFERENCES

References: 

Aksaçlıoğlu, A., G., Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar
kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 21 (1), 3-28.
Altun, A. (2009). Eğitim bilim açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına
eleştirel bir yaklaşım. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10(3), 97-109.
Asselin, M. ve Moayeri, M. (2010). Examining adolescent internet literacy practices: An
exploration of research methods. Journal of Theory and Practice in Education. 6(2),
191-210.
Balcı, A. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: PegemA
Yayınevi.
Başaran, M. (2005). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi okuryazarlıklarının değerlendirilmesi.
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 163-177.
Boekhorst, A.K., Britz J.J. (2004). Information literacy at school level: A comparative study
between the Netherlands and South Africa. South African Journal of Libraries and
Information Science, 70 (2).
Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA
Yayıncılık.
Carmines, E.G, Zeller, R. A. (1982). Reliability and validity assessment. 5th ed. Beverly
Hills: Sage Publications Inc.
Demiralay, R. ve Karadeniz, Ş. (2008). İlköğretimde yaşam boyu öğrenme için bilgi
okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesi. Cypriot Journal of Educational Sciences, 3(2),
89-119.
Eroğlu, A. (2008). Faktör analizi. İçinde Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS Uygulamalı çok değişkenli
istatistik teknikleri (ss. 321-331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
Gomez L.,M., Gomez, K. (2007). Reading for learning: Literacy supports for 21st-Century
Work. PHI DELTA KAPPAN,
Gorsuch, R. L. (1983). Factor analysis. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
Gripenberg, P. (2006). An Informational versus Network Perspective on the Information
Society. The Information Society, 22, 117–120,
Hovardaoğlu, S. (2000). Davranış bilimleri için araştırma teknikleri. Ankara: Ve-Ga yay.
Karaduman, S., Karaduman, M. (2004). Bilgi toplumunun oluşmasında televizyon
haberlerinin yeri ve önemine ilişkin eleştirel bir bakış. Ulusal Bilgi, Ekonomi Ve
Yönetim Kongresi 25-26 Kasım 2004. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi
Kıncal, R.Y. ve Kartal, O.Y. (2009). Medya okuryazarlığı eğitimi, Milli Eğitim Dergisi. 181,
318-333.
Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. London and New York: Routledge.
Kline, R.B., (2005). Principles and practice of structural equation modeling, 2nd ed, New
York: Guilford Press.
Kocacık, F., (2003). Bilgi toplumu ve Türkiye. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 27,(1), 1-10.
Korkmaz, Ö., Yeşil, R. (2008). Media and Television Literacy of Candidate Teachers. 2nd
International Computer ve Instructional Terchnologies Symposium, 16-18 April 2008.
Kusadasi: Ege Üniversitesi.
Kösebalan, N.D. ve Taşköprülü, Ş.S. (2008). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin medya
okuryazarlığı kavramı bağlamında medyayı kullanmaya yönelik tutumlarının
belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2008,(32), 81-96
Manzo, K., K. (2007). Alliance provides 'core principles' for media literacy. Education Week,
26, 42
Marie-Francoise, L. (1998). Television, family and society in France 1949-1968. Historical
Journal of Film, Radio ve Television, 01439685, 18, 2.
Pohlmann, J. T. (2004). Use and interpretation of factor analysis in the journal of educational
research: 1992-2002. The Journal of Educational Research, 98(1), 14-23
Polat, C. (2005). Üniversitelerde kütüphane merkezli bilgi okuryazarlığı programlarının
geliştirilmesi: hacettepe üniversitesi örneği. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe
Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
Polat, C. ve Odabaş, H. (2011). Bilgi toplumunda yaşam boyu öğrenmenin anahtarı: bilgi
okuryazarlığı. 28.02.2011’de http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/12661/1/37.pdf
adresinden indirilmiştir.
RTÜK. (2007a). Medya okuryazarlığı projesi. www.rtuk.gov.tr. 03.11.2007 tarihinde alındı.
RTÜK. (2007b). Ladınların televizyon izleme eğilimleri araştırması. www.rtük.gov.tr.
03.11.2007 tarihinde alındı.
Salı, J. B., Ünal, F. Ve Küçük, M. (2008). İlköğretim medya okuryazarlığı dersinin
amaçlarının ve etkinliklerinin değerlendirilmesi.
http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/103.doc 28.02.2011 tarihinde alındı.
Scherer, R. F., Wiebe F. A., Luther, D. C. and Adams J. S. (1988). Dimensionality of coping:
facor stability using the ways of coping questionnaire, Psychological Reports 62(3),
763-770. PubMed PMID: 3406294.
Stanton, T. (1998 ). The internationalization of television in China. The Evolution of
Ideology. Society, and Media since the Reform. Junhao Hong. Westport, CT: Praeger .
Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar, Türk
Psikoloji Yazıları. 3(6). 49-74.
Şahin, Ç. Ve Tüzel, S. (2011). Medya dünyasının gerçek dünyayı yansıtma düzeyinin öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda belirlenmesi, Eğitim ve Bilim. 36(159),
127-140.
Şimşek, Ö.F., (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş. Ankara: Ekinoks.
Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. 4. Baskı Ankara: Nobel
Yay.
Tonta, Y. (1999). Bilgi toplumu ve bilgi teknolojisi. Türk Kütüphaneciliği 13(4): 363-375.
TTK. (2007). İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara:
MEB.
Yıldırım, S. Ve Bahar, H.H. (2008). Eğitim fakültesi öğrencileri ile meslek yüksek okulu
öğrencilerinin internete karşı tutumları (Erzincan Üniversitesi örneği). SÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi. 20, 654-663.
Yeşil, R., Korkmaz, R. (2008). Öğretmen adaylarının televizyon bağımlılıkları, okuryazarlık
düzeyleri ve eğitselliğine ilişkin düşünceleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 26, Sayfa 55 -72
Yüksel, S. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin informal etkileşimleri ve akademik
başarılarıyla ilişkinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
10(2), 119-127
Zborovskii, G.E., Shuklina, E.A. (2007). Education as a resource of the information society.
Russian Education and Society, 49, (2), 40–53.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com