You are here

Belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri üzerine bir araştırma: Çanakkale örneği

A research on the degrees of satisfaction from municipal services: Çanakkale sample

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Improving the living conditions of people living in urban areas and people’s having the highest level of quality of life should be adopted as primary policies for local governments/ municipalities that have been institutionalized to meet the local services. Local governments are the institutionalized structures in order to bring solutions to the problems and expectations of the citizens and to please them in a democratic structure. As a public administration, municipalities/ local governments have to keep satisfaction level of people high. Local governments/municipalities that are responsible for identifying the needs of local people and developing appropriate solutions to them maintain their existence politically only through this framework. In this study, an applied research has been carried out within the framework of Çanakkale Central Municipality to determine the level of people’s satisfaction in local democracy application in Turkey. In the research, it will be tried to determine on what priorities the levels of relationship between the reviews of people about municipal services and ideological and/or political attitudes are based in terms of decisiveness.
Abstract (Original Language): 
Kentlerde yaşayan insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve insanın en yüksek düzeyde yaşam kalitesine sahip olması, yerel nitelikteki hizmetleri karşılamak üzere kurumsallaşmış olan yerel yönetimler/belediyeler için öncelikli politikalar olarak benimsenmelidir. Yerel yönetimler, demokratik bir yapı içerisinde vatandaşların sorunlarına, beklentilerine yönelik çözümler getirmek ve vatandaşları memnun etmek üzere kurumsallaşmış yapılardır. Bir kamu idaresi olarak belediyeler/yerel yönetimler halkın memnuniyet düzeylerini yüksek tutmak zorunda olan yapılardır. Yerel halkın ihtiyaçlarını belirleyerek onlara uygun çözümler geliştirmekle yükümlü olan yerel yönetimler/belediyeler siyasal olarak varlıklarını ancak bu temel çerçevesinde sürdürebilirler. Bu çalışmada Türkiye’de yerel demokrasi uygulamasında halkın memnuniyet düzeylerini saptamak için Çanakkale Merkez belediyesi çerçevesinde uygulamalı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada halkın belediye hizmetlerine ilişkin değerlendirmeleri ile ideolojik ve/veya politik tutum alışlarla ilişki düzeylerinin belirleyicilik açısından hangi önceliklere dayandığı da saptanmaya çalışılacaktır.

REFERENCES

References: 

ACARTÜRK, Ertuğrul (2001), Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumunda Alternatif Yöntemler,
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 6, s.46–60.
BOZLAGAN, Recep (2004). Kentsel Kamu Hizmetlerinden Tatmin Düzeyi: İstinye - İstanbul
Örneği, Kocaeli Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, s.121-145.
HENDEN H.Burçin, Rıfkı HENDEN (2005), Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumlarındaki
Değişim Ve E-Belediyecilik, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Www.E-Sosder.Com ISSN:1304–
0278, Cilt: 4, s.14, (48–66).
KURGUN Avşar, Ali ÖZDEMİR, Hülya KURGUN, Zeynel BAKICI (2008) Belediyelerde
Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir
Karşıyaka Belediyesinde Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt:10, Sayı:2, (30-54).
Çanakkale Belediye Araştırması, 2007. Yönelim Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri A. Ş.,
İstanbul.
KAYA, Kamil (2004), Yerel Seçimler, Seçmen Davranışını Belirleyen Faktörler (Isparta
Örneği), Fakülte Kitabevi, Isparta.
ÇUKURÇAYIR, M. Akif (2000), Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, Yargı Yayınevi,
Ankara.
NADAROĞLU, Halil (2001), Mahallî İdareler, 7. Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul
ERYILMAZ, Bilal (1994), Kamu Yönetimi, Üniversite Kitabevi, İzmir.
ADAMAN, Fikret Ve Ali Çarkoğlu (2000), Türkiye’de Yerel ve Merkezi Yönetimlerde
Hizmetlerden Tatmin, Patronaj İlişkileri ve Reform, TESEV Yayınları, İstanbul.
TORLAK, Ömer (1999), Belediyelerde Hizmet Yönetimi ve Pazarlama, Seçkin Kitabevi,
Ankara.
GÖKÜŞ, Mehmet ve Hakan Alptürker (2011), Belediyelerin Sunduğu Hizmetlerde Vatandaş
Memnuniyeti: Silifke Belediyesi Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı
25, (121-133)
SEVİMLİ, S. (2006), “Hizmet Sektöründe Kalite ve Hizmet Kalitesi Ölçümü Üzerine Bir
Uygulama”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İzmir.
DUMAN, T. ve F. Yüksel (2008). “Belediyelerde Vatandaş Memnuniyetinin Ölçümü: Mersin
Büyükşehir Belediyesi Örneği”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, (43–57)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com