You are here

Erken çocuklukta Toplumsal Cinsiyet Değişmezliği Olçeği'nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

The reliability and validity of Turkish Form of the Gender Constancy Scale

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Some of the cognitive development psychologists suggest that children's comprehension of their own bodies and/or the process of constructing a constant gender identity is universal, same as the development of process of comprehension and conversation of physical objects. The aim of this research is to do linguistic equivalency, validity-reliability study of Gender Constancy Scale (2004) which is reorganized according to stages of acquiring social gender suggested by Kohlberg, based on cognitive development theory. Subjects of the study were 300 children aged among 3 to 7 and randomly selected from kindergartens, day-care centers of the universities and primary schools around those universities within the Istanbul City, in 2006-2007 curriculum years. The reliability study of the Gender Constancy Scale was investigated with means of sub-scales of the measurement scale, standard deviation values, results of test-retest, and conformity coefficients between the independent observers, internal consistency coefficients and item-correlation analysis and construct validity works were done to reach validity of the measurement scale. Internal consistency coefficients of the adopted measurement scale and the English one do not show a similarity: Cronbach Alpha coefficients for identity level .50, for stability level .61, for motivation level .71, for consistency level (both girls and boys) .91. It is found out that the Turkish scale' internal consistency coefficients for the identity level are significantly lower and it is significantly higher for the general consistency. Conducting item-total statistics, which is used as a way to determine scale's items' reliability and validity, has shown that when some items were deleted from the scale, the Cronbach's Alpha value has increased. However, since this was a study of adaptation of a scale, none of the items have been deleted from the adopted scale. Findings of the study suggest that consistency level of Gender Constancy Scale is only valid and reliable for 4 - 7 age group children.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amac ı, bilişsel gelişim kuramını temel alan Kohlberg'in öne sürmü ş olduğu toplumsal cinsiyetin kazanılmasındaki diziye göre yeniden düzenlenen Toplumsal Cinsiyetin Değişmezliği Olçeği'nin (Taylor, 2004) geçerlik ve güvenirlik çalışmasının gerçekleştirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2006-2007 öğretim yılında İstanbul i l i sınırları içinde bulunan üniversitelerin anaokulu, yuva ve kreşlerine ve bu üniversitelerin yakın çevrelerinde bulunan ilköğretim okullarına devam etmekte olan, 3-7 yaş grubunda bulunan toplam 300 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada Toplumsal Cinsiyet Değişmezliği Ölçeği (TCDÖ)'nin güvenirlik çalışması için, ölçeği oluşturan seviyelerin aritmetik ortalama, standart sapma değerleri, test-tekrar test sonuçları, bağımsız gözlemciler arası uyum katsayıları, iç tutarlık katsayıları ve madde analizi işlemleri; geçerlik çalışması için yap ı geçerliği hesaplamaları yapılmıştır. Türkçeleştirilen ölçeğin iç tutarlık katsayıları, İngilizce formun katsayıları ile yakın bir benzerlik göstermemektedir: Ölçeğin seviyelerine ait Cronbach Alpha katsayıları ise; kimlik seviyesi için .50, sabitlik seviyesi için .61, güdülenme seviyesi için .71, tutarlılık seviyesi için (hem kız hem erkek) .91 olarak hesaplanmıştır. Türkçe formun iç tutarlık katsayılarının kimlik seviyesi için belirgin olarak daha düşük, tutarlılık seviyesi için belirgin olarak daha yüksek olduğu görülmüştür. Ölçek maddelerinin güvenirliği ve geçerliği hakkında bilgi veren, madde-toplam puan güvenirliğine bakıldığında, bazı maddelerin birer birer ölçüm aracından çıkarıldığında (Tutarlılık seviyesindeki maddeler hariç) Cronbach Alpha katsayısında yükselme olduğu görülmüştür. Ancak araştırmanın bir ölçek uyarlama çalışması olması gerekçesiyle herhangi bir madde ölçüm aracından çıkarılmamıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular TCDÖ'nin yalnızca tutarlılık seviyesinin 4 - 7 yaş grubu çocuklar için geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir.
336-359

REFERENCES

References: 

Arthur, A. E., Bigler, B. S. ve Ruble, D. N. (2009). An experimental test of the effects of gender constancy on sex typing. Journal of Experimental Child Psychology, 104, 427¬446
Baran, G. (1995).
Ankara'da
bulunan çocuk yuvalarında kalan 7-11 yaş grubu çocuklarda cinsiyet rolleri ve cinsiyet özellikleri kalıp yargılarının gelişimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
356
Zembat, R,
Keleş
, S. (2011). Erken çocuklukta Toplumsal Cinsiyet Değişmezliği Ölçeği'nin Türkçe formunun
geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 9:1. Erişim:
http://www.InsanBilimleri.com
Barutçu, E. (2002). Özel anaokullarına devam eden 6 yaş çocuklarının cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargıları ile annenin sosyal uyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları.
Bem, S. L.
(1989)
. Genital knowledge and gender constancy in preschool children. Child Development, 60, 649-662.
Bhogle, S.ve Seethalakshmi, R., (1992). Development of gender constancy in Indian children [Özet]. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 18 (1-2) 49¬56. http://medind.nic.in/imvwl17671.html web adresinden 02.03.2007 tarihinde edinilmiştir.
Carter, D. B. ve Levy, D. G. (1988). Cognitive aspects of early sex-role development: the
influenc
e of gender schemas on preschoolers' memories and preferences for sex-typed toys and activities. Child Development, 59, 782-792.
Damon, W. ve Eisenberg, N. (1998). Handbook of child psychology (5 th edition). New York: John Wiley and Sons Inc.
De
Lisi
, R., ve Gallagher, A. M. (1991). Understanding of gender stability and constancy in Argentinian children. Merrill-Palmer Quarterly, 37, 483-502.
Dökmen, Z. Y. (2004). Toplumsal Cinsiyet. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Emmerich, W. (1982). Nonmonotonic developmental trends in social cognition: The case of gender identity. In S. Strauss (Ed.), U-shaped behavioral growth. New York: Academic Press
Emmerich, W., Goldman, K. S., Kirsh, B. ve Sharabany, R. (1977). Evidence for a traditional phase in the development of gender constancy. Child Development, 48, 930
- 936.
Ercan, İ ve Kan, İ. (2004). Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlik [Elektronik versiyon] Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3), 211-216.
Fan, Z. ve
Fang
, F. (2006). Development of the concept of gender constancy in preschoolers [Elektronic version]. Acta Psychalogica Sinica. 30(1), 63-69. http://www.fed.cuhk.hk/en/aps/200600380001/0063.htm, web adresinden 01.03.2007 tarihinde edinilmiştir.
Frable, E.D. (1997). Gender, racial, ethnic, sexual and class identities [Elektronic version] Annual Review of Psychology, 48, 139-149.
357
Zembat, R, Keleş, S. (2011). Erken çocuklukta Toplumsal Cinsiyet Değişmezliği Ölçeği'nin Türkçe formunun
geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 9:1. Erişim:
http://www.InsanBilimleri.com
Haktanır, G. (2005). Çocuk cinselliği. A. Oktay, ve Ö. Polat Unutkan (Der.), Okul öncesi eğitimde güncel konular (147-162). İstanbul: Morpa.
Hollander, S. Z. (2001). Socialization influences on the acquisition of gender constancy. Yeshiva University, New York, USA.
Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Kültürel psikoloji. İstanbul: Evrim.
Kara, E. H. (2002). Stereotyped gender role perceptions and presentations in elementary schooling: a case study in burdur. METU
Köse, K. Korelasyon ve regresyon analizi. http://www.toraks.org.tr/mse-pptpdf/ Kenan_KOSE3.pdf adlı web adresinden 07.01.2008 tarihinde alınmıştır.
Kohlberg, L. A. (1966). A cognitive-developmental analysis of children's sex role concepts and attitudes. In E. E. Maccoby (Ed.), The development of sex differences (pp. 82¬173). Stanford, CA: Stanford University Press.
MacKain, S. J.
(1987)
. "I know I'm a boy because my tummy tells me": social and cognitive contributions to children's understanding of gender [Abstract]. Unpublished Dissertation, The University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina, USA. (ProQuest Document Reproduction Service No. AAT8821493)
Marcus, D. E. ve Overton, W. F. (1978). The development of cognitive gender constancy and sex-role preferences. Child Development, 49, 434-444.
Munroe, R. H., Shimmin, H. S. ve Munroe, R. L. (1984). Gender understanding and sex role preference in four cultures. Developmental Psychology, 20, 673-682.
Mussen, H. P., Conger, J. J. ve Kagan, J. (1969). Child development and personality (3 th edition). New York: Harper and Row.
Onur, B. (1997). Gelişim psikolojisi: yetişkinlik, yaşlılık, ölüm (4. baskı). Ankara: İmge.
Önder, A. (1997). Küçük çocuklar için kendilik algısı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve okul öncesi çocuklarında kendilik algısının yaş cinsiyet premature doğma ve okula devam etme süresine ilişkin olarak incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Slaby, R. G., ve Frey, K. S.
(1975)
. Development of gender constancy and selective attention to same-sex models. Child Development, 52, 849-856.
Szkrybalo, J. (1998). The motivational consequences of gender constancy: a test of competing interpretations of Lawrence kohlbergs cognitive-developmental theory. Unpublished Dissertation, New York State University, New York, USA.
358
Zembat, R,
Keleş
, S. (2011). Erken çocuklukta Toplumsal Cinsiyet Değişmezliği Ölçeği'nin Türkçe formunun
geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 9:1. Erişim:
http://www.InsanBilimleri.com
Taylor, L. (2004). Gender constancy and rigidity: A cross-sectional examination of early gender development. Unpublished dissertation, New York University, New York,
USA.
Trautner, M. H.,Gervai, J. ve Nemeth, R. (2003). Appearence-reality distinction and development of gender constancy understanding in children. International Journal of Behavioral Development, 27(3), 275-283.
Yavuzer, H. (2001). Çocuk Psikolojisi (20. baskı). İstanbul: Remzi.
Yorbık, Ö. Kognitif Gelişim Teorileri. http://www.gata.edu.tr/dahilibilimler/cocukruh/ kognitif.HTM. Web adresinden 07.02.2008 tarihinde edinilmiştir.
Warin, J. (2000). The attainment of self-consistency through gender in young children. Sex Roles, 42 (3/4), 209-231.
Wehren, A., ve De Lisi, D. (1983). The development of gender understanding: Judgments and explanations. Child Development, 54, 1068-1078.
Zemore, S. E., Fiske, S. T., Kim, H. J., (2000). Gender stereotypes and the dynamics of social interaction. In T. Eckes and H. M. Trautner (Eds.), The developmental social psychology of gender (pp.207-241). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com