You are here

Öğretim etkinlikleri kuramı’na göre tasarlanan öğretim yazılımının akademik başarıya etkisi

The effects of instructional software designed in accordance with instructional transaction theory on achievements of students

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This research study was carried out to investigate how the instructional software (IS) designed in accordance with Instructional Transaction Theory (ITT) effects the academic achievements of students. Computer-Aided Instructional (CAI) system constituted the independent variable, while the academic achievement did the dependent variable. The samples of the study were the 130 students who took the Computer Programming course. Randomly selected 69 students in one study group used the IS based on ITT and 61 students in another study group used the conventional CAI system. Instructional transactions, which included the knowledge objects, were designed to form a relational knowledge base. The frame-based design principles, which are generally used for the CAI software, were adopted as an instructional design approach for the conventional CAI system. In line with the purposes of this research study, nonparametric statistical analysis methods were used. A significant difference was found between the study groups in academic achievements of students. This finding was on behalf of the instructional software designed in accordance with ITT. Furthermore, in terms of instructional software, learning styles of students revealed no significant difference regarding the academic achievements.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Öğretim Etkinlikleri Kuramına (Instructional Transaction Theory) (ÖEK) göre tasarlanan öğretim yazılımını öğrencilerin akademik başarısına olan etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bilgisayar destekli öğretim (BDÖ) yöntemi araştırma deseninin bağımsız değişkenini, akademik başarı ise bağımlı değişkeni oluşturmuştur. Çalışmaya Bilgisayar Programlama Dersini alan 130 öğrenci katılmıştır. 69 öğrenci ÖEK’na göre tasarlanan öğretim yazılımının kullanıldığı çalışma grubunda, 61 öğrenci geleneksel BDÖ sisteminin kullanıldığı farklı bir grupta yer almak üzere rastgele seçilmiştir. ÖEK dayalı ders tasarımına yönelik olarak ders içerikleri bilgi nesneleri biçiminde yapılandırılmıştır. Bilgi nesnelerinin yer alacağı öğretim etkinlik grupları (Instructional Transaction) tasarlanarak ilişkisel bir bilgi tabanı oluşturulmuştur. Geleneksel BDÖ sisteminin tasarımında BDÖ yazılımlarının çerçeve tabanlı (frame-based) tasarım ilkeleri benimsenmiştir. Araştırmanın amaçları doğrultusunda istatistiksel çözümlemelerde parametrik olmayan yöntemler kullanılmıştır. Kullandıkları öğretim yazılımına göre oluşturulan çalışma gruplarının akademik başarı puanları arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür. Bu fark, ÖEK’na göre tasarlanan öğretim yazılımının lehinedir. Ayrıca, çalışmada kullanılan öğretim yazılımlarının öğrenme stilleri açısından etkisi incelenmiş ve öğrencilerin akademik başarılarına anlamlı bir etkisinin olmadığı bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

Aşkar, P. & Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme sitili envanteri. Eğitim ve Bilim, 87(17), 37-
47.
Gagne, R.M., Briggs, L. & Walter, W. (1992). Principles of instructional design. Lawrence
Erlbaum Associates Publishers. New Jersey.
Jens, O.L. (1999). Development and evaluation of an adaptive web-based intelligent tutoring
system. Yayınlanmamış doktora tezi. Kent State University.
Jones, B.M. (1998). The experiential learning cycle as a high level model for the design of an
interactive multimedia C++ tutorial. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. The University of
Guelph.
Kolb, D.A. (1984). Experiential Learning: Experience as the source of learning and
development. Englewood Cliffs, Nj:,Prentice Hall,Inc
Karakoç, İ. 2005. KHO öğrencileri ve öğretim elemanlarının öğrenme stilleri.
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Kılıç, E. (2002). Baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri tercihi ve akademik başarıya
etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama. 1 (1): 1-15.
Kuzgun,Y. & Deryakulu, D. (2004). Bireysel farklılıklar ve eğitime yansımaları. Eğitimde
bireysel farklılıklar. Kuzgun, Y., Deryakulu D. (Editörler). Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
Lilian, C. (2001). Designing web based learning environment. Yayınlanmamış doktora tezi
New Jersey Instıtute of Technology
Merrill, M.D. 1991(A) Instructional Transaction Theory: Second generation instructional
design resarch project. http://Cito.Byuh.Edu/Merrill adresinden 22 Şubat 2007 tarihinde
alınmıştır.
Merrill, M.D. 1991(B). Instructional Transaction Theory: Classes of transactions
http://cito.byuh.edu /merrill/text/papers.htm adresinden 19 Ocak 2006 tarihinde alınmıştır.
Merrill, M.D., Li, Z. & Jones M. 1991(C). Second generation instructional design. http://cito.
byuh.edu/merrill/text/papers.htm adresinden 22 Şubat 2007 tarihinde alınmıştır.
Merrill, M.D. 1992(A). Instructional Transaction Theory: Knowledge relationships among
processes, entities, and activities http://cito.byuh.edu/merrill/ text/papers.htm adresinden
19 Ocak 2006 tarihinde alınmıştır.
Merrill, M.D. ve Li Z. ve Jones M. 1992(B). Instructional transaction shells: Responsibilities,
methods, and parameters. http://cito.byuh.edu //merrill/text/papers.htm adresinden 22
Ocak 2006 tarihinde alınmıştır.
Merrill L, M.D. 1996. Instructional Transaction Theory: an instructional design model based
on knowledge objects. http://cito.byuh.edu/merril adresinden 24 Aralık 2006 tarihinde
alınmıştır.
Uysal, M.P., Yalın, H.I. (2012). Öğretim etkinlikleri kuramına göre tasarlanan öğretim yazılımın akademik
başarıya etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 9:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
203
Merrill, M.D. 1998. Knowledge Objects. http:/cito byuh.edu/merril adresinden 23 Ağustos
2005 tarihinde alınmıştır.
Merrill, M.D. (2000.) Knowledge objects and mental-models. http://cito.byuh.edu/
merrill/text/papers.htm adresinden 16 Eylül 2005 tarihinde alınmıştır.
Merrill, M.D. 2001. Components of instruction: Toward a theoretical tool for instructional
design. Instructional Science 2001, 29, s:291-310
Reigeluth, M.C. (1999). Instructional design theories and models. Volume II Lawrence
Erlbaum Associates, Publishers. New Jersey .
Richmond, A. S. ve Cummings, R. (2005). Implementing Kolb’s Learning Styles into online
distance education. International Journal of Technology in Teaching and Learning, 1(1),
45-54.
Şimşek, A. (2004). Öğrenme biçimi. Eğitimde bireysel farklılıklar. Kuzgun, Y., Deryakulu D.
(Editörler). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Uysal, M.P. (2009). Öğretim Etkinlikleri Kuramı ile Yaşantısal Öğrenme Modeli’nin
bütünleştirildiği zeki öğretim sistemi tasarımına yönelik bir model önerisi. 3. Uluslararası
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu.
Uysal. M.P (2010). Öğretim Etkinlikler Kuramı ve BDÖ tasarımına yeni bir dinamik
yaklaşım. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 11, 2, 75-96.
Uysal, M.P. (2010). Öğretim etkinlikleri kuramına göre tasarlanan zeki öğretim sisteminin
akademik başarıya etkisi. 10’ncu Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı.
Wankat, O. (1992). Kolb’s Learning Cycle. Teaching Engineering, Mcgraw-Hill College

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com