You are here

+CA ekinin yer adlarındaki işlevi

The function of +CA suffix in the place names

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The etymological approach generally draws attention to the research on the name of the places in Turkey. Words in Turkish always use the latest addition on narrative and meaning structure. As some additions are used as both meaning and narrative structure, they may refer according to grammar. In this article, by an unorthodox approach, names of the places that +CA suffix name passes are mentioned and the function of this suffix on the names of the places that is effective on finding out the meaning of the name of places is pointed. At the same time, the feature of +CA suffix being derivational affix are showed by the names of the places. The names of the places that are seen in Istanbul, Sakarya, Kocaeli and Düzce provinces form the research material. This kind of studies show that the examining deeply the appendixes with many functions of Turkish like +CA according to their functions by making subject to the monographic studies contributes to solving some kinds of grammatical problems.
Abstract (Original Language): 
Genellikle, Türkiye’de yer adı araştırmalarında, etimolojik yaklaşım dikkat çekmektedir. Türkçede kelimelerin anlam ve anlatım yapısında, her zaman son ek kullanır. Bazı ekler hem anlam hem de anlatım unsuru olarak kullanıldıkları için gramer açısından karışıklık oluşturabilmektedir. Bu makalede, alışılmışın dışında bir yaklaşımla, +CA ekinin geçtiği yer adları çalışmaya konu edilmiş ve yer adı anlamının belirlenmesinde etkili olan bu ekin yer adlarındaki işlevi üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda +CA ekinin yapım eki olma özelliği, yer adları üzerinden gösterilmiştir. İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Düzce illerinde geçen +CA ekli yer adları araştırmanın malzemesini oluşturmaktadır. +CA eki yer adlarında, gramatikal açıdan yapım eki olarak görünmektedir, ancak anlam belirleme işlevi bakımındansa benzerlik mi, miktar mı gösterdiği noktasında belirsizlikle karşılaşılmaktadır. Bazı isimlerde eklendiği kelimenin temel anlamına bağlı olarak benzeme ya da miktar anlamını belirleme işlevi açıkken bazılarında ise benzeme ve miktar anlamları belirsizleşmektedir. Özellikle isim köklerine doğrudan eklendiğinde karşıladığı anlam belirsizleşmektedir, fakat yapım eklerinden önce ve sonra ekleştiğinde ise benzeme ya da miktar anlamı gösterdiği rahatlıkla anlaşılmaktadır. Bu tür çalışmalar da göstermektedir ki, +CA eki gibi Türkçenin çok işlevli olan eklerinin de monografik çalışmalara konu edilip işlevlerine göre ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, bir takım gramer sorunlarının çözümüne önemli katkılar verecektir.

REFERENCES

References: 

AKSAN, D. (1995), Her Yönüyle Dil, TDK, ANKARA.
AKSAN, D. (2004), Dilbilim ve Türkçe Yazıları, İSTANBUL.
AZİZ, A. (2008), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, ANKARA.
BAŞKAN, Ö. (2006), Dilde Yaratıcılık, İSTANBUL.
BURAN, A. (1996), Anadolu Ağızlarında İsim Çekim Ekleri, TDK, ANKARA.
BURAN, A. (2008), Makaleler, (Haz.Alkaya-Yalçın-Şengül), ANKARA
DENY, J. (2012), Türk Dil Bilgisi, çev. A.U. Elöve, İSTANBUL.
ERGİN, M. (2009), Türk Dil Bilgisi, İSTANBUL.
GABAIN. A. V. (2007), Eski Türkçenin Grameri, çev. M. Akalın, TDK, ANKARA.
GÜLENSOY, T. (1998), “Anadolu Yer Adlarına Genel Bir Bakış”, Prof. Dr. Dursun Yıldırım
Armağanı, ANKARA
GÜLENSOY, T. (1995), Türkçe Yer Adları Kılavuzu, TDK, ANKARA.
GÜLSEVİN, G. (1997), Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK, ANKARA.
HATİBOĞLU, V. (1974), “Türkçedeki Eklerin Kökeni”, C: XXIX, S: 268, s.331-340
Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, TDK, ANKARA
KORKMAZ, Z. (1994), Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, TDK,
ANKARA.
KORKMAZ, Z. (1995), Türk Dili Üzerine Araştırmalar, C.I. TDK, ANKARA.
KORKMAZ, Z. (2003), Türkiye Türkçesi Grameri, TDK, ANKARA.
ŞAHİN, İ. (2007), “Türkçe Yer Adlarının Yapısı Üzerine”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Dergisi, S. 32, ERZURUM.
TEKİN, T. (2003), Orhon Türkçesi Grameri, İSTANBUL.
TOSUN, İ. (2010), “Türkiye Türkçesinde +Ca Ekinin Kullanım Ve Anlam Çeşitliliği”, Turkish
Studies Vol: 5/4 2010
(http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1809724743_70Tosun_%C4%B0brahim.pdf),
(E.T. 03.08.2012)
ÜSTÜNOVA, K. (2008), Türkiye Türkçesi Ad İşletimi, İSTANBUL.
http://www.illeridaresi.gov.tr/ (E.T. 03.08.2012)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com