You are here

Gebe kadınlarda beden algısı ve benlik saygısının bazı değişkenlere göre incelenmesi

Pregnant women, body image and self-esteem according to the examination of some of the variables

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Pregnancy is a natural life of women in crisis. Pregnant women, during pregnancy important psychological, physiological and emotional changes live. These changes also affect body perceptions and subsequent self-respect. The purpose of this study, pregnant women and their self-esteem according to some variables to examine the perceptions of the body. The study was carried out using cross-sectional method. Sample of the study, between 15 March 2009 to 15 June 2009 Mayis University Medical Faculty Hospital Outpatient Clinic on 126 pregnant women admitted constituted. Pregnant women in order to collect data, "Coppersmith Self Esteem Inventory ',' Body Image Scale 'and' Personal Information Form 'was applied. The data obtained, percentage ratings, the t-test, Kruskal-Wallis test, Mann Whitney test and correlation analysis were evaluated using oneway. Results, scores of young age, pregnant women's body image is higher than others (r =- 0,305, p = 0.001), educational level of the relationship between body image and selfesteem levels and significantly (p <0.05) that, with the body of pregnant women in marriage is a negative correlation between perceptions of pregnant women, body image scores decreased with increasing years of marriage (r =- 0,297, p= 0.001)., pregnant women with high socioeconomic level, a higher body image scores (p <0.01), non-pregnant body does not use perception scores were higher. In addition, women who want to become pregnant have a higher self-esteem and body perception, number of pregnancies is higher than others, at least the perception of the body of pregnant women (r =- 0,254, p = 0.01), pregnant women affected by perceptions of physical self-esteem, selfesteem is high pregnant women's body perceptions (those with high body image 139.8 ± 25.2 points), moderate (120.6 ± 30.9 points) was higher than in those with a statistically significant difference (t =- 3,819, p = 0.000). was found. The results are discussed
Abstract (Original Language): 
Gebelik kadınların yaşamındaki doğal bir krizdir. Gebe kadınlar, gebelikleri süresince önemli psikolojik, fizyolojik ve duygusal değişimler yaşamaktadırlar. Bu değişimler beden algıları ve beraberinde benlik saygılarını da etkileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı, gebe kadınların beden algılarını ve benlik saygılarını bazı değişkenlere göre incelemektir. Araştırma, kesitsel yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, 15 Mart 2009-15 Haziran 2009 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’ne başvuran 126 gebe kadınlar oluşturmuştur. Veri toplamak amacıyla gebe kadınlara, ‘Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri’, ‘Beden Algısı Ölçeği’ ve ‘Kişisel Bilgi Formu’ uygulanmıştır. Elde edilen veriler, yüzdelik değerlendirme, t- testi, Kruskal Wallis testi, Mann Whitney testi ve tek yönlü korelasyon analizi uygulanarak değerlendirilmiştir. Bulgular, genç yaştaki gebe kadınların beden imajı puanlarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu (r=-0.305, p=0.001), eğitim düzeyi ile benlik saygı düzeyi ve beden imajı arasındaki ilişkinin anlamlı(p<0.05) olduğunu, gebe kadınların evlilik yılı ile beden imajı arasında negatif yönde ilişki olduğu, gebe kadınların evlilik yılı arttıkça beden imajı puanlarının düştüğü (r=-0.297, p=0.001).,yüksek sosyo ekonomik düzeye sahip gebelerin beden imajı puanlarının daha yüksek olduğu (p<0.01), sigara kullanmayan gebelerin beden imajı puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca, hamile kalmayı isteyen kadınların daha yüksek benlik saygısı ve beden imajına sahip olduğu, gebelik sayısı az olan gebelerin beden imajlarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu (r=-0.254, p=0.01), gebelerin benlik saygılarının beden algılarını etkilediği, benlik saygısı yüksek olan gebe kadınların beden imajlarının (yüksek olanların beden algısı 139.8±25.2 puan) orta düzeyde (120.6±30.9 puan) olanlara göre daha yüksek olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı(t=- 3.819, p=0.000). olduğu görülmektedir. Sonuçlar literatür ışığında tartışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Akbaş, E., Vırıt, O., Kalenderoğlu A., Savaş A. H., Sertbaş G., (2008). Gebelikte
sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi, Noropsikiyatri Dergisi, 45:85-
91.
Beydağ, K. D.,(2007). Doğum sonu dönemde anneliğe uyum ve hemşirenin rolü, TSK
Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6 (6): 479-484.
Boden, J. M. & Horwood, J.(2006). Self-esteem, risky sexual behavior, and pregnancy in a
New Zealand birth cohort, Archives of Sexual Behavior, 35: 549-560.
Boscaglia, N., Skouteris, H., Wertheim, E. H., (2003). Changes in body image satisfaction
during pregnancy:A comparison of high exercising and low exercising women, Australian and New
Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 43: 41-45
Cevher, F. N., Buluş, M.,(2007). Benlik kavramı ve benlik saygısı : önemi ve geliştirilmesi ,
Akademik Dizayn Dergisi, 2: 52-64.
Chang, S., Chao, Y., Kenney N.J., (2006). I am a woman and I'm pregnant:Body image of
woman in third trimester of pregnancy, Birth, June, 33(2): 147-153.
Cüceloğlu, D., (2005). İnsan ve davranışı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 14.Basım, 373-375.
Dıpıetro, J. A., Mıllet, S., Costıgan, K. A., Gurewıtsch, E., Caulfield, L. A., (2003).
Psychosocial influences on weight gain attitudes and behaviors during, Journal of the American Dietetic
Association, 103(10): 1314-1319.
Downs, D.S., Dinallo, J. M., Kirner, T. L., (2008). Determinants of pregnancy and
postpartum depression : prospective influences of depressive symtomps, body image satisfaction,
and exercise behavior, Ann.Behavioral Medicine, 36: 54-63.
Hovardaoğlu, S.,(1993). Vücut algısı ölçeğinin Türkçe formu, Psikiyatri , Psikoloji ve
Psikofarmoloji (3P) Dergisi,1(2): 26.
Huang, H., Wang, S., Chen, C.,(2004). Body image, maternal-fetal attachment, and choice
of infant feding method: a study in Taiwan, Birth, 31(3): 183-188.
Kamysheva, E., Skouteris, H., Wertheim, E. H., Paxton, S. J., Milgrom, J., (2008).
Examination of a multi-factorial model of body-related experiences during pregnancy, sleep quality,
deprssion, self-esteem, and negative body attitdes, Body İmage, 5: 152-163.
Kaya, F. & Serin, Ö., (2008). Doğum öncesi bakımın niteliği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik
Derneği Dergisi, 5(1): 28-35.
Kuğu, N. & Akyüz, G., (2001). Gebelikte ruhsal durum, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi, 23(1): 61-64.
Liabsuetrakul, T., Vittayanont, A., Pitanupong, J., (2007). Clinical applications of anxiety,
social, stressors, and self-esteem meaured during pregnancy and postpartum for screening
postpartum depression in Thai women, Japan Society of obstetrics and Gynecology, June, 33(3): 333-340.
Nierop, A., Wirtz, P. H., Bratsikas, A., Zimmermann, R., Ehlert, U., (2008). Stressbuffering
effects of psychosocial resources on physiological and psychological stress response in
pregnant women, Biological Psychology, 78 : 261–268.
Işık, M. T., Akçınar, M., Kadıoğlu S.,(2010). Mersin ilinde gebelik, doğum ve lohusalık dönemlerinde
anneye ve yenidoğana yönelik geleneksel uygulamalar, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2): 66-84.
Okanlı, A., Tortumluoğlu, G., Kırkpınar İ., (2003). Gebe kadınların ailelerinin algıladıkları
sosyal destek ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 4: 98-105.
Üstünsöz, A.,(2005). Gebelerin doğum öncesi bakım almama nedenleri, Gülhane Tıp Dergisi,
47: 156-158.
Rofe, Y., Blittner, Y., Lewin, I., (1993). Emotional experience during the three thrimesters
of pregnancy, Journal of clinical psychology, 49(1): 3-12.
Scmied, V. & Lupton, D.,(2001). The externality of the inside:body images of pregnancy,
Nursing İnquir, 8: 32-40.
Skouteris, H., Carr, R., Wertheim, E.H., Paxton, S.J., Duncombe, D. (2005).A prospective
study of factors that lead to body dissatisfaction during pregnancy, Body İmage. 2: 347-361.
Smith, S.A., Hulsey, T., Goodnight, W.,(2008). Effect of obesity on pregnancy, Jognn, 37:
176-184.
Şahin, H., Ongan, D., İnanç, N., Başer, M., Mucuk, S., (2009). Gebelerin inanışları: Besin
seçimi bebeğin cinsiyetini ve fiziksel özelliklerini etkiler mi?, Aile ve Toplum, Ekim-Kasım-Aralık,
41-51.
Taşkın, L.,(1998). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, Sistem
Ofset.
Taşpınar, A.,(2008). Normal Gebelik (Edit. Ahsen Şirin). Kadın Sağlığı, İzmir, Basın Yayıncılık.Tufan, B. & Turan, N., (1987). Coopersmith benlik saygısı envarterinin geçerlilikgüvenilirlik
çalışması, İstanbul, 23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bildirileri.
Yanıkkerem, E., Altıparmak, S., Karadeniz, G., (2006). Gebelikte yaşanan fiziksel sağlık
sorunlarının incelenmesi, Aile ve Toplum. Temmuz-Ağustos-Eylül, (3)10: 35-42.
Wingood, G.M., Diclemente, R. J., Harrington, K., Davies, S. L., (2002). Body image and
African females’ sexual health, Journal of women’s health, 11(5): 433-439
Kamysheva, E., Skouteris, H., Wertheim, E.H., Paxton, SJ, Milgrom, J., (2008).
Examination of a multi-factorial model of body-related experiences during pregnancy: the
relationships among physical symptoms, sleep quality, depression, self-esteem, and negative body
attitudes, Body Image, 5(2):152-63.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com