You are here

İlköğretim okulu öğrenci ile öğretmenlerinin ortaöğretime geçiş sistemine ilişkin görüşleri

Middle school teachers’ and students’ view about the secondary school entrance examinations

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to explore middle school teachers’ and students’ view about the secondary school entrance examinations (OKS and SBS). With this respect, the students’ and the teachers’ opinions about the necessity of the examinations, process of preparing for the examination, the students’ reactions to the others’ approaches to the examination, and the effects of the examinations on the students’ personal, social and academic lives were investigated. Qualitative research method was used in this descriptive study. The sample of the study included 24 middle school teachers and 65 middle school students from 6th to 8th grades. The data was collected by a semistructured interview form. According to the results approximately half of both students and teachers reported that the secondary school entrance examinations (OKS) were necessary, whereas this rate was very low during the period of SBS. Majority of the students reported that they were listening to the lessons during school hours and were taking educational tests outside school hours in order to prepare for the exams. Finally majority of both students and teachers reported that test taking is a major source of stress and have a negative impact on the students’ social lives.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı ilköğretim ikinci kademe öğretmen ve öğrencilerinin ortaöğretime geçiş sınavları (OKS ve SBS) hakkındaki görüşlerini değerlendirmektir. Bu bağlamda, öğretmen ve öğrencilerin sınavların gerekliliği, sınava hazırlık süreci, öğrencilerin çevrelerindeki bireylerin sınava yönelik yaklaşımlarına verdikleri tepkiler ve sınavların öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik yaşamları üzerindeki etkilerine dair görüşleri incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmaya 24 ilköğretim ikinci kademe öğretmeni ile 6.-8. sınıf düzeylerinden 41 öğrenci katılmıştır. Araştırma verileri yarı-yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, öğrenci ve öğretmenlerin yaklaşık olarak yarısına göre ortaöğretime geçiş sınavları (OKS) gerekli iken SBS sınavı döneminde bu oran oldukça düşüktür. Öğrencilerin çoğunluğu sınavlara hazırlanmak amacıyla okul saatlerinde dersleri dinlediklerini, okul saatleri dışındaysa test çözdüklerini belirtmişlerdir. Son olarak, hem öğrenci hem de öğretmenlerin çoğunluğu sınavın önemli bir stres kaynağı olduğunu ve sosyal yaşamlarını olumsuz yönde etkilediklerini bildirmişlerdir.
847-878

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, K. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme. 4. Baskı, Kanyılmaz Matbaası, İzmir.
Açıkgöz, K. Ü. (2007). Başarmak Elimizde, Biliş Yayınları, İzmir.
Akbaba-Altun, S. ve Çakan, M. (2008). Öğrencilerin Sınav Başarılarına Etki eden faktörler:
LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği, İlköğretim Online 7 (1), 157-173.
Albayrak, M., Yıldız, A., Berber, K. ve Büyükkasap, E. (2004). İlköğretimde Ders Dışı Etkinlikler
ve Bunlarla İlgili Öğrenci Davranışları Hakkında Velilerin Görüşleri, Kastamonu Eğitim
Dergisi, 12 (1).
Alisinanoğlu, F. ve Ulutaş, İ. (2000).Çocuklarda Kaygı ve Bunu Etkileyen Faktörler, Milli Eğitim
Dergisi, 145, 15-19.
Anonim, (2005a). Qualitative Assessment of Turkish Elementary Schools Quality: Turkey,
Education Sector Study, Document of the World Bank, Washington, DC, USA.
Anonim, (2005b) Öğretmenler Yeterli Olduklarına İnanmıyor, Milliyet Gazetesi (31.10.2005).
Anonim, (2007).Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ne İlişkin Değerlendirme ve Öneriler, Eğitim Reformu
Girişimi, http://su-erg.advancity.net/uploads/ pdf/ ortaogretimsisteminegecis. pdf. Erişim
Tarihi: 02.03.2009.
Anonim, (2008). 64 Soruda Ortaöğretime Giriş../../Local Settings/Temporary Internet
Files/Content.IE5/Application Data/Microsoft/Local Settings/Temporary Internet
Files/Content.IE5/8RO1HSDA/64 soruda ortaöğretime geçiş sistemi Sistemi, Milli
Eğitim Bakanlığı, http://oges.meb.gov.tr/docs/64_soru.pdf. Erişim Tarihi: 25.08. 2008
Aydın, M. (2001). Sınav Kaygısı Envanterinin İki ve Üç Faktörlü Modelinin Karşılaştırmalı Bir
İncelemesi, (Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi.
Azazi-Aslan, S. (2005). Ergenlerde Ana-Baba Tutumu, Sınav Kaygısı, Ders Çalışma Becerilerinin
Lise Giriş Sınavını Yordama Düzeyleri, (Yüksek Lisans Tezi), Mersin Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Bacanlı, F. ve Sürücü, M. (2006).İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygıları ile Karar
Verme Stilleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 12
(45), 7–35.
Baltaş, A., Baltaş, Z. (1990). Stresle Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Baymur, F. (1994).Genel Psikoloji, 8. Baskı, Binbaşı yayınevi, İstanbul.
Bozkurt, A. (2010). İşçi ve havuz problemleri ile ilgili karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri,
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 173-185.
Cengiz, F. (1998). Lise III. Sınıf Öğrencilerinin ÖSYM 1. Basamak Sınavı Öncesi ve Sonrası
Kaygı Düzeylerinin Bazı Faktörlerin Açısından Karşılaştırılması, (Yüksek Lisans Tezi),
Hacettepe Üniversitesi.
Çeliköz, N. ve Erişen, Y. (2004). Ortaöğretim öğrencilerinin sınav başarısı için etkili sınav teknikleri
uygulayabilme becerilerinin değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9
Temmuz, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
Çuhadaroğlu, F. (1985). Adolesanlarda Benlik Saygısı, (Uzmanlık Tezi), Hacettepe Üniversitesi
Psikiyatri Anabilim Dalı.
Ellias, M. J., Arnold H. and Hussey C. S. (2003). EQ, IQ and Effective Learning and Citizenship,
ed: Ellias, M. J. Arnold, H. & Hussey, C. S., EQ, IQ and Effective Learning and
Citizenship, EQ+IQ=Best Leadership Practices for Caring and Successful Schools,
Corwin Press, California, US, pp: 3-10.
Ercan, L. (2001). Ergenlik döneminde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri. Kastamonu
Eğitim Dergisi, 9(2), 47-58.
Erden, M. (2005). Sınıf Yönetimi, Epsilon Yayınları, İstanbul.
Erdoğan, İ., Meşeci-Giorgetti, F. ve Çifçili, V. (2009). Seviye Belirleme Sınavının Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi, XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, s.432.
Fullan, M.& Hargreaves, A. (1992). What’s worth fighting for in your school? Buckingham: Open
University Press.
Gardner, H. (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. 10th Edition, Basic
Books, New York.
Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence, Bntam Books, New York.
Gordon, T. (1996). Etkili Ana Baba Eğitimi: Aile İletişim Dili. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Gündoğdu, K., Kızıltaş, E. ve Çimen, N. (2010). Seviye Belirleme Sınavına (SBS) İlişkin Öğrenci
ve Öğretmen Görüşleri (Erzurum İl Örneği), İlköğretim Online, 9 (1), 316-330.
Güngör, A. (1989). Lise öğrencilerinin öz saygı düzeylerini etkileyen etmenler. Yayınlanmamış
doktora tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Gürşimşek, I. (2008). Oyun Çocuğun En Temel Hakkıdır, İzmir Okulöncesi Eğitim Kurumları
ve Etüt Eğitim Merkezleri Derneği,
http://www.izmirokuloncesidernegi.com/Contents.aspx? View=Articles&ID=49. Erişim
Tarihi: 11.11. 2008.
Güven, A.(1994). Farklı öğretim programı izleyen öğrencilerde algılanan ana-baba ve öğretmen
tutumlarının benlik kavramına etkisi. 8. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları
Kitapçığı. İzmir: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 149-164.
İnanç, N. (1997). Üniversite öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri ile akademik başarıları
arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziantep: Gaziantep
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Karadeniz, E. (2005). Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanan Lise Son Sınıf Öğrencileri ve
Velilerinin Kaygı Düzeyleri, Baş Etme Yolları ve Denetim Odağı Arasındaki İlişki,
(Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi.
Kayapınar, E. (2006).Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (Oks)’na
Hazırlanan İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
(Afyonkarahisar İli Örneği), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kocatepe Üniversitesi,
Afyon.
Kılıççı, Y. (1989).Okulda Ruh Sağlığı, Anı Yayıncılık, Ankara.
Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2008). Türkiye Eğitim İstatistikleri 2007-2008. Ankara: MEB.
Miles, M. B & Huberman N, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis, Sage Thousand Oaks, CA.
Morgil, İ., Yılmaz, A., Geban. Ö. (2001). Özel dershanelerin üniversiteye girişte öğrenci başarısına
etkileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 89-96.
Mullis, A.K., Mullis, R.L. & Normandin, D. (1992). Cross-Sectional and longitudinal comparisons
of adolescent self-esteem. Adolescence, 27(105), 51-60.
OECD (2010). PISA 2009 Results: Executive Summary
http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/34/60/46619703.pdf 21.04.2011
Olgun, M. M. (1998).Anadolu Liseleri Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Duygusal ve Sosyal
Sorunları, (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi.
Öy, B., İlgen, R., Ekmekçi, A., Türkmen, M., Yılmaz, N. ve Başoğlu, N. (1995). Çocuklar İçin
Durumluk-Sürekli Kaygı Envanterinin İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Uygulanması,
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi, 2 (2), 76-81.
Özer, A. (2004).Kaygı: Sınanma Duygusuyla Baş Edebilme, Sistem Yayıncılık, Ankara.
Özkara, N., Yılmaz, E. B., Doğan, S. ve Gökalp, M. (2009). İlköğretimde Uygulanan Seviye
Belirleme Sınav Sisteminin Yarattığı Yarışmacı Kültür ve Sonuçları, XVIII. Ulusal Eğitim
Bilimleri Kurultayı, s.250
Rogers, C. (2011). Kişi olmaya dair. (Çev. Selçuk Budak), Okuyan Us, İstanbul.
Sarıer (2010). Ortaöğretime Giriş Sınavları (OKS-SBS) ve PISA sonuçları ışığında eğitimde fırsat
eşitliğinin değerlendirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (3), 107-129.
Schutz, A. P.; Davis, A. H. & Paula, J. S. (2002). Organization of concepts relevant to emotions
and their regulation during test taking. The Journal of Experimental Education, 4, 316-342.
Sergiovanni, T. J., (2005). Strengthening the Heartbeat, 1st edition. San Francisco: Jossey-Bass.
Simplicio, J. S. C. (2005). Homework in the 21st Honored Educational Strategy Century: The
Antiquated and Ineffectual Implementation of a Time, Education, 126 (1), 138-142.
Spielberger, C. (1972). Theory and Research in Anxiety. Academic Pres, New York.
Şahin, A. E. (2005). Qualitative assessment of Turkish elementary school quality, Document of the
World Bank, Washington, DC, USA.
Şahin, H., Günay, T. ve Bat, H. (2006). İzmir İli Bornova İlçesi Lise Son Sınıf Öğrencilerinde
Üniversiteye Giriş Sınavı Kaygısı, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED), 15 (6 ), 113.
Şahin, S. (2008).Orta Öğretime Geçiş Sınavının İlköğretim Okulları ve Öğrencileri Üzerine
Etkileri, Çağdaş Eğitim Dergisi, 34 (362), 15-21.
T.C. İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü (2008). Eğitim-Öğretimde Başarıyı Artırma ve Sınav
Becerisini Geliştirme Projesi, http://izmir.meb.gov.tr/ilprojeleri.php, 28.06.2011.
Tuğrul, B. (2002). Oyun Çocuğun En Ciddi İşidir. Çoluk Çocuk, 13, 30-31.
Turanlı, A.S. (2007). Gerçek Bir İkilem: Ödev Vermek ya da Vermemek? Sosyal Bilimler
Araştırmaları Dergisi, 1, 136-154.
Türk, P. (2009). 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavı’na hazırlanma sürecindeki
psikososyal problemleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Beykent
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Uğurluoğlu, M.Y. (1996). Lise öğrencilerinde özsaygı düzeyi ile atılgan kişilik özelliği arasındaki
ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Umay, A., (2000), Matematik öğretiminde okul ve dershane eğitiminin karşılaştırılması. IV. Fen
Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara.
Umut, M. (2004). Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Antalaya:
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
Üstüner A. ve Şengül, M. (2004). Türkçe eğitimi açısından test tekniği. Fırat Üniversitesi Sosyal
Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2), 197-208,
Yıldırım, A.ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık,
Ankara
Yıldırım, İ. (2000). Akademik başarının yordayıcısı olarak yalnızlık, sınav kaygısı ve sosyal destek.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 167-176.
Yıldırım, İ. (2004). Depresyonun yordayıcısı olarak sınav kaygısı, gündelik sıkıntılar ve sosyal
destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 241-250.
Yılmaz, V. ve Çelik, E. (2009). Yapısal Eşitlik Modellemesi-I, Pegem Akademi, Ankara.
Yörükoğlu, A. (1996). Gençlik Çağı Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar, Özgür Yayınları, İstanbul.
Yüksekkaya, S. (1995). Üniversite öğrencilerinde benlik saygısının çeşitli değişkenler açısından
incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com