You are here

Öğrenmeye yönelik inanç ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Belief scale towards learning: Study of validity and reliability

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
(Extended English abstract is at the end of this document) The aim of this research was to develop a measurement tool for determining teachers’ beliefs towards learning and also to examine the psychometric properties of the scale. The study group of research consists of 233 teachers who work at primary school in the city centre of Gaziantep during the First Semester of 2011- 2012 Academic Year. Content validity of the scale was provided via expert judgment. Exploratory Factor Analyses were done for construct validity. Exploratory Factor Analysis showed that there were 34 items in the scales loaded under 4 factors. Identified factors were named as “Social constructivism”, “Traditional”, “Cognitive Constructivism” and “Radical constructivism”. As for in the scope of reliability study for Belief Scale towards Learning, the reliability coefficient that is obtained by Cronbach Alpha internal consistency coefficient and split-half method has been examined. As a result of reliability analysis, the internal coefficient is determined as .86 for “Traditional Constructivist” subscale, .85 for “Social constructivist” subscale, .74 for “Cognitive constructivist” subscale and .73 for “Radical constructivist” subscale. 85. The reliability coefficients for subscales assessed by the way of split-half method are .77 for social constructivist subscale, .84 for traditional subscale, .66 for cognitive constructivist subscale, and .67 for radical constructivist subscale. These results indicate Belief Scale towards Learning is at the level of sufficient reliability. Corrected item-total correlations ranged .27 to .68, and according to t-test results differences between each item’s means of upper 27% and lower 27% points were significant. Based on these results, it can be concluded that belief scale towards learning can be used as a valid and reliable tool for determining the beliefs of teachers towards learning.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin öğrenmeye yönelik inançlarını geçerli ve güvenilir olarak ölçmeye olanak tanıyacak bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırma grubu, 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde Gaziantep il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan 233 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada, ölçeğin kapsam geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuş, yapı geçerliği kapsamında ise Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmıştır. AFA sonucunda, 34 madde ve 4 faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Belirlenen faktörler “Sosyal Yapılandırmacı”, “Geleneksel”, “Bilişsel Yapılandırmacı” ve “Radikal Yapılandırmacı” olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin güvenirliği iç tutarlılık ve test yarılama yöntemleriyle incelenmiştir. Güvenirlik analizi sonucunda iç tutarlık katsayıları, sosyal yapılandırmacı alt ölçeği için .84, geleneksel alt ölçeği için .86, bilişsel yapılandırmacı alt ölçeği için .74 ve radikal yapılandırmacı alt ölçeği için .73 olarak bulunmuştur. Test yarılama yöntemiyle elde edilen güvenirlik katsayıları ise sosyal yapılandırmacı alt ölçeği için .77, geleneksel alt ölçeği için .84, bilişsel yapılandırmacı alt ölçeği için .66 ve radikal yapılandırmacı alt ölçeği için .67 şeklindedir. Ölçekte yer alan maddelerin ayırt ediciliklerini belirlemek ve toplam puanı yordama gücünü saptamak amacıyla düzeltilmiş madde toplam korelasyonuna ve %27’lik alt üst grup karşılaştırmalarına başvurulmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .27 ile .68 arasında sıralandığı ve %27’lik alt-üst grupların ortalamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlara dayanarak, ölçeğin öğretmenlerin öğrenmeye yönelik inançlarını ölçmek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
1008-1030

REFERENCES

References: 

Abdal-Haqq, I. (1998). Constructivism in Teacher Education: Considerations for Those who Would Link
Practice to Theory. Washington DC: ERIC Digest.
Airasian P.W. & Walsh, M.E. (1997). Constructivist Cautions. Phi Delta Kappan, 78(6), 444-449.
Akbulut, Y. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
Akyol, S. ve Fer, S. (2010, Kasım). Sosyal Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarımının Öğrenenlerin
Akademik Başarılarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi Nedir? Uluslar arası Eğitimde Yeni
Yönelimler ve Uygulamaları Sempozyumu’nda sunulmuş sözlü bildiri. Antalya, Turkey.
Altun, M. (2006). Matematik Öğretiminde Gelişmeler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 19,
2.-3, 223-238.
Altun, S. ve Çolak, E. (2011). Öğrenme Kuramları. S. Fer, (Ed.), Öğrenme Öğretme Kuram ve
Yaklaşımları içinde (17-65). Ankara: Anı Yayıncılık.
Anastasi, A. (1982). Psychological Testing. New York: Mac Millan Publishing Co. Inc.
Arı, R. (2009). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Arslan, M. (2007). Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
40(1), 41-61.
Aydoğdu, M. & Kesercioğlu, T., (2005). İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık,
56-66.
Bacanlı, H. (2000). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Bee, H. & Boyd, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi. (Çev: O. Gündüz, ). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Billet, S. (2002) Workplace Pedagogic Practices: Co-participation and Learning, British Journal of
Educational Studies, 50(4), 457- 81.
Bodner, G.M. (1986). Constructivism: A Theory of Knowledge. Journal of Chemical Education, 63,
873-878.
Bramald, R., Hardman, F., & Leat, D. (1995). Initial Teacher Trainees and Their Views of Teaching
and Learning. Teaching & Teacher Education, 11, 23-31.
Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Chan, K.W. (2001, December). Validation of a Measure of Personal Theories about Teaching and Learning.
Paper presented in the AARE 2001 Conference Held at Fremantle.
Chan, K.W. & Elliott, R.G. (2004). Relational analysis of Personal Epistemology and Conceptions
about Teaching and Learning. Teaching and Teacher Education, 20, 817-831.
Chan, K. W., Tan, J., & Khoo, A. (2007). Pre-service Teachers’ Conceptions about Teaching and
Learning: A Closer Look at Singapore Cultural Context. Asia-Pacific Journal of Teacher
Education, 35 (2), 181-195.
Clark, C.M. & Peterson, P.L. (1986). Teachers’ Thought Processes. In M. C. Wittrock (Ed.),
Handbook of Research on Teaching. New York: Macmillan.
Çelik Şen, Y. ve Şahin Taşkın, Ç. (2010). Yeni İlköğretim Programının Getirdiği Değişiklikler: Sınıf
Öğretmenlerinin Düşünceleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 26-51.
Delil, A. ve Güleş, S. (2007). Yeni İlköğretim 6, Sınıf Matematik Programındaki Geometri ve
Ölçme Öğrenme Alanlarının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Açısından
Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 35-48.
Demirhan, C. & Demirel, Ö. (2002). Program Geliştirmede Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(5), 51-60.
Denessen, E. (2000). Opvattingen Over Onderwijs (Beliefs about education). Apeldoorn, The Netherlands:
Garant.
Derry, S.J. (1999). A Fish Called Peer Learning: Searching for Common Themes. In A. M.
O'Donnell & A. King (Eds.), Cognitive Perspectives on Peer Learning (pp. 197-211). Mahwah,
New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Deryakulu, D. (2004). Epistemolojik İnanışlar. Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
Deryakulu, D. (2006). Epistemolojik İnançlar. Y. Kuzgun ve D. Deryakulu, (Ed.), Eğitimde Bireysel
Farklılıklar içinde (261-289). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Erden, M. ve Akman, Y. (2011). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
Eren, A. (2009). Examining the Teacher Efficacy and Achievement Goals as Predictors of Turkish
Student Teachers’ Conceptions about Teaching and Learning. Australian Journal of Teacher
Education, 34(1), 69-87.
Fang, Z. H. (1996). A Review of Research on Teacher Beliefs and Practices. Educational Research, 38,
47–65.
Field, A. (2009). Discovering Statics Using SPSS. London: SAGE Publications Ltd.
Fraenkel, J.R., Wallend, N.E. & Hyun, H.H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education.
New York: McGraw Hill.Garrison, J. (1998). Toward A Pragmatic Social Constructivism” In Larochelle, M. & Bednarz, N.
& Garrison, J. (Eds.), Construnctivism and Education (pp.43-63) Cambridge University Press,
Cambridge, UK.
Glaserfeld, E.V (1989). In: T. Husen & T.N. Postlethwaite, (Eds.), The International Encyclopedia of
Education, Supplement, 1. Oxford/New York: Pergamon Press, 162-163. Retrieved June 29,
2012 from http://www.vonglasersfeld.com/114.
Glasersfeld, E.V. (1995) Radical constructivism: A Way of Knowing and Learning. London: Falmer Press.
Güneş, B. ve Çoknaz, H. (2010). Beden Eğitimi Dersi Jimnastik Ünitesinde İşbirliğine Dayalı
Öğrenmenin Öğrencilerin Erişi Düzeylerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 39, 207-219.
Güngör, A. ve Ün Açıkgöz, K. (2006). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Okuduğunu Anlama
Stratejilerinin Kullanımı ve Okumaya Yönelik Tutum Üzerindeki Etkileri. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48, 481-502.
Haney, J.J., Czerniak, C.M. & Lumpe, A.T. (1996). Teacher Beliefs and Intentions Regarding the
Implementation of Science Education Reform Strands. Journal of Research in Science Teaching,
33, 971–993.
Hashim, F. & Awang, H. (2005). An Institution in Search of Excellence: Lesson Learnt. International
Educational Journal, 6(3), 291-296.
Hay, K.E. & Barab, S.A. (2001). Constructivism in Practice: A Comparison and Contrast of
Apprenticeship and Constructionist Learning Environments. Journal of the Learning Sciences,
10(3), 281-322.
Hendry, G.D., Frommer, M. & Walker, W.A. (1999). Constructivism and Problem-based Learning.
Journal of Further and Higher Education, 23(3), 359-371.
Henson, K.T. (2003). Foundations for Learner-Centered Educational: A Knowledge Base.
Education, 124(1), 5-16.
Holt-Reynolds, D. (2000) What Does the Teacher Do? Constructivist Pedagogies and Prospective
Teachers’ Beliefs about the Role of a Teacher. Teaching and Teacher Education, 16 (1), 21–32.
Hutcheson, G., & Sofroniou, N. (1999). The Multivariate Social Scientist. London: Sage.
Kagan, D.M. (1992). Implications of Research on Teacher Belief. Educational Psychologist, 27, 65–90.
Kerlinger, F.N. & Kaya, E. (1959). The Construction and Factor Analytic Validation of Scales to
Measure Attitudes Toward Education. Educational and Psychological Measurement, 19, 13–29.
Kılıç, G.B. (2001). Yapılandırmacı Fen Öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, 7-22.
Kim, B. (2001). Social Constructivism. In M. Orey (Ed.), Emerging Perspectives on Learning, Teaching and
Technology. Retreived April 12, 2012 from
http://www.coe.uga.edu/epltt/SocialConstructivism.htm.
Kroll, L.R. (2004). Constructing Constructivism: How Student-Teachers Construct Ideas of
Development, Knowledge, Learning and Teaching. Teachers and Teaching: Theory and Practice
10(2), 200-210.
Larochelle, M., Bednarz, N. & Garrison, J.W. (1998). Constructivism and Education. Australia:
Cambridge University Press.
Lauzon, A.C. 1999, Situating Cognition and Crossing Borders. Resisting the Hegemony of
Mediated Education. British Journal of Educational Technology, 30, 261–76.
Luft, J.A. & Roehrig, G.H. (2007). Capturing Science Teachers’ Epistemological Beliefs: The
Development of the Teacher Beliefs Interview. Electronic Journal of Science Education, 11(2),
38-63.
Mansour, N. (2009). Science Teachers’ Beliefs and Practices: Issues, Implications and Research
Agenda. International Journal of Environmental & Science Education, 4(1), 25-48.
Matthews, M. R. (1994). Science Teaching The Role Of History And Philosophy Of Science. Newyork, Usa:
Routledge.McMahon, M. (1997, December). Social Constructivism and the World Wide Web-A Paradigm for Learning.
Paper presented at the ASCILITE conference. Perth, Australia.
Nespor, J. (1987). The Role of Beliefs in the Practice of Teaching. Journal of Curriculum Studies, 19,
317–328.
Oğuz, A. (2005). Yükseköğretimde Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları. Eğitim Araştırmaları Dergisi,
5(17).
Oliver, J. & Koballa, T. (1992). Science Educators’ Use of the Concept of Belief. Paper presented at the
meeting of the National Association of Research in Science Teaching, Boston, MA.
Özden, Y. (2008). Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Özden, Y. (2010). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Öztuna Kaplan, A. ve Macaroğlu Akgül, M. (2009). Prospective Elemantary Science Teachers’
Epistemological Beliefs. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2529-2533.
Pajares, M. F. (1992). Teachers Beliefs and Educational Research: Cleaning Up A Messy Construct.
Review of Educational Research, 62, 307–332.
Palincsar, A.S. (1998) Social Constructivist Perspectives on Teaching and Learning. Annual Review of
Psychology, 49, 345-375.
Pallant, J. (2005). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guıde to Data Analysis Using SPSS for Wındows.
Australia: Australian Copyright.
Palmer, D.(2005) A Motivational View of Constructivist-Informed Teaching, International Journal of
Science Education, 27 (15), 1853-1881.
Powell, K. C. & Kalina, C. (2009). Cognitive and Social Constructivism: Developing Tools for an
Effective Classroom. Education, 130(2), 241-250.
Prawat, R.S. & Floden, R.E. (1994). Philosophical Perspectives on Constructivist Views of
Learning. Educational Psychologist, 29(1), 37-48.
Raskin, J.D. (2002). Constructivism in Psychology: Personal Construct Psychology, Radical
Constructivism and Social Constructionism. In J. D. Raskin & S. K. Bridges (Eds.), Studies
in Meaning: Exploring Constructivist Psychology (pp. 1-25). New York: Pace University Press.
Rasmussen, J.(1998). Constructivism and Phenomenology What Do They Have In Common and
How Can They Be Told Apart? Cybernetics and Systems, 29(6), 553-576.
Richardson, V. (2003). Pre-Service Teachers’ Beliefs. In J. Raths & A. C. McAninch (Eds.), Teacher
Beliefs and Classroom Performance: The Impact of Teacher Education (pp. 1–22). Greenwich, CT:
Information Age Publishing.
Saban, A. (2009). Öğrenme Öğretme Süreci. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Samuelowicz, K. & Bain, J.D. (1992). Conceptions of Teaching Held by Academic Teachers. Higher
Education, 24, 93-111.
Schunk, D. H. (2000). Learning Theories: An Educational Perspective. New Jersey: Prentice-Hall.
Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi.
Sherman, T.M., & Kurshan, B.L. (2005). Constructing Learning: Using Technology to Support
teaching for Understanding. Learning & Leading with Technology, 32(5), 10–13.
Shin, S. & Koh, M. (2007). A Cross-Cultural Study of Teachers’ Beliefs and Strategies on
Classroom Behavior Management in Urban American and Korean School Systems.
Education and Urban Society, 39(2), 286-309.
Sipahi, B., Yurtkoru, S. ve Çinko, M. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. İstanbul: Beta
Basım Yayım Dağıtım.
Sivan, E. (1986). Motivation in Social Constructivist Theory. Educational Psychologist, 21(3), 209-233.
Smith, L. (1999). What Exactly is Constructivism in Education? Studies in Science Education, 33(1),
149-160.
Soylu, H. (2004). Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Staver, J.R. (1998). Constructivism: Sound Theory for Explicating the Practice of Science and
Science Teaching. Journal of Research in Science Teaching, 35, 501–20.
Steffe, L.P. & Gale, J.E. (1995) Constructivism in Education. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum
Associates.
Süzülmüş, S. (2005). Faktör Analizi Modellerinin Belirlenebilirliği ve Genelleştirilmiş İnverslerin Kullanımı.
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
Şengül, N. (2006). Yapılandırmacılık Kuramına Dayalı Olarak Hazırlanan Aktif Öğrenme Yöntemlerinin
Akan Elektrik Konusunda Öğrencilerin Fen Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
Taş, A. M. (2004). Davranışçı Eğitimden Yapılandırmacı Eğitime. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, (16-17-18), 423-429.
Taylor, M.D. (1997). Van Glasersfeld’s Radical Consturctivism: A Critical Review. Science &
Education, 6, 135-150.
Terhart, E. (2003). Constructivism and Teaching: A New Paradigm in General Didactics? Journal
Curriculum Studies, 35(1), 25–44.
Terwel, J. (1996). Constructivism and Its Implications for Curriculum Theory and Practice. Journal
Curriculum Studies, 31.
Tezbaşaran, A. (1997). Likert Tipi Ölçek Hazırlama Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
Tillema, H. H. (1994) Training and Professional Expertise –Bridging the Gap Between New
Information and Preexisting Beliefs of Teachers. Teaching and Teacher Education, 10 (6), 601–
615.
Tsoukas, H. (2000). False Dilemmas in Organization Theory: Realism or Social Constructivism.
Organization, 7(3), 531-535.
Turgut, H. ve Fer, S. (2006). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlık Yeterliklerinin
Geliştirilmesinde Sosyal Yapılandırmacı Öğretim Tasarımı Uygulamasının Etkisi. Marmara
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 24, 205-229.
Ün Açıkgöz, K. (2011). Aktif Öğrenme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
Ünver, G. (2003). Yansıtıcı Düşünme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Van Dariel, J.H., Bulte, A.M.W. & Verloop, N. (2007). The Relationships between Teachers’
General Beliefs about Teaching and Learning and Their Domain Specific Curricular Beliefs.
Learning and Instruction, 17, 156-161.
Wadsworth, B.J. (2004). Piaget's Theory of Cognition and Affective Development. Boston, MA: AUyn &
Bacon.
Woolley, S.L., Benjamin, W. J.J., & Woolley, A.W. (2004). Construct Validity of A Self-Report
Measure of Teacher Beliefs Related to Constructivist and Traditional Approaches to
Teaching and Learning. Educational and Psychological Measurement, 64, 319-331.
Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı Kuram ve Öğrenme-Öğretme Süreci. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 8 (1–2), 68–75.
Yeşildere, S. ve Türnüklü, E.B. (2004). Matematik Öğretiminde Oluşturmacı Değerlendirme. Eğitim
Araştırmaları Dergisi, 4(16), 39-49.
Yurdakul, B. (2010). Yapılandırmacılık. Ö. Demirel, (Ed.), Eğitimde Yeni Yönelimler içinde (39-65).
Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com