You are here

Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması öğretim programı bağlamında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri

The problems that teacher candidates encounter during teaching practice curriculum and solutions offered

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of the study is identifying the problems that teacher candidates encounter during teaching practice curriculum and to offer solutions for these problems. The study was carried out using ‘nested multiple cases design’, which is a type of case study method. The study group in the study consists of 322 final year students who attend the teaching practice curriculum in their final year of training at the Faculty of Education of various universities in Eastern and Southeastern Turkey (i.e. Departments of Social Studies, Turkish Language Education, Primary School Education, Science and Technology at Fırat University, Erzincan University, İnönü University, Atatürk University, Dicle University and Ağrı İbrahim Çeçen University). The data which were obtained using semi-structured interview forms were analyzed by means of content analysis using NVivo 8 qualitative data analysis software. At the end of the research, the problems faced by teacher candidates were categorized in six main categories and sixty themes; and solutions suggested for these problems were categorized in six main categories and forty four themes. The teacher candidates emphasized two main problem categories among a number of problems about teaching practice curriculum. These two main categories identified involve problems arising from themselves and problems arising from the practice teachers.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması öğretim programı bağlamında karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2008–2009 akademik yılında Fırat, Erzincan, Atatürk, İnönü, Dicle ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Sınıf, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği lisans programlarında son sınıf düzeyinde öğrenim gören ve öğretmenlik uygulaması dersini alan 322 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiş ve “içerik analizi yöntemi” ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması öğretim programı bağlamında karşılaştıkları sorunlar altı ana kategori ve altmış temada, bu sorunların çözümüne ilişkin önerdikleri çözüm önerileri ise altı ana kategori ve kırk dört temada toplanmıştır. Öğretmen adaylarının, öğretmenlik uygulaması öğretim programına ilişkin karşılaştıkları sorunların başında uygulama öğretmenlerinden ve kendilerinden kaynaklanan sorunların yer aldığını ileri sürdükleri belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Ada, S. (1991). Öğretmenlik Uygulamasının Anlam ve Kapsamı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (3), 9-15.
Aksu, B. M. ve Demirtaş, H. (2006). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi II Dersine İlişkin
Görüşleri (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 7 (11), 3-21.
Aydın, S., Selçuk, A. ve Yeşilyurt, M. (2007). Öğretmen Adaylarının “Okul Deneyimi II” Dersine
İlişkin Görüşleri (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, IV (II), 75-90.
Azar, A. (2003). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerinin
Yansımaları, Milli Eğitim Dergisi, (159), http://yayim.meb.gov.tr.dergiler/159/azar
htm, Erişim Tarihi: 15.05.2008.
Aziz, A. (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
Cansaran, A., İdil, Ö. ve Kalkan, M. (2006). Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dallarındaki “Okul
Deneyimi” Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,
26 (1), 83-99.
Çetin, F. ve Bulut, H. (2002). Okul Deneyimi I, II ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin
Uygulama Öğretmenleri ve Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesinin
İncelenmesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 69-75.
Fidan, N. K., Yüksel, A. ve Tabak, N. (2010). Öğretmenlik Uygulaması I Dersinde Yaşanan
Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları
Sempozyumu II, 16–18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Gedik, N. ve Göktaş, Y. (2008). Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik
Uygulaması, İsmail Demircioğlu (Ed.), Öğretmenlik Uygulaması (ss. 69-100). Ankara, Anı
Yayıncılık.
Gökçe, E. ve Demirhan, C. (2005). Öretmen Adaylarının ve İlköğretim Okullarında Görev Yapan
Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Etkinliklerine İlişkin Görüşleri,
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 38 (1), 43-71.
Gömleksiz, M. N., Mercin, L. Bulut, İ. ve Atan, U. (2006). Okul Deneyimi II Dersine İlişkin
Öğretmen Adaylarının Görüşleri (Sorunlar ve Çözüm Önerileri), Eğitim Araştırmaları, (23),
148-158.
Hacıoğlu, F. (1990). Öğretmenlik Uygulaması Modeli, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Hacıoğlu, F. ve Alkan, C. (1997). Öğretmenlik Uygulamaları, Öğretim Teknolojisi, İstanbul, Alkım
Yayınevi.
Kahyaoğlu, M. ve Yaygın, S. (2007). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz-Yeterliklerine
İlişkin Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), 73-84.
Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
Katrancı, M. (2008). Öğretmenlik Uygulamasında Uygulama Okulu Koordinatörleri ve Uygulama
Öğretmenlerinin Görev ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Düzeyleri, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
Kırcaali, İ. G. (1997). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yaklaşımları, Eskişehir, Eskişehir Ekonomik ve
Sosyal Araştırmalar Merkezi Yayını.
Köksal, D. (2008). Yabancı Dil Eğitimi Bölümleri İçin Teoriden Pratiğe Öğretmenlik Uygulaması, (Ed.
Dinçay Köksal), Ankara, Nobel Yayınları.
Kudu, M., Özbek, R. ve Bindak, R. (2006). Okul Deneyimi-I Uygulamasına İlişkin Öğrenci Algıları
(Dicle Üniversitesi Örneği), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (15), 99-109.
Kuran, K. (1992). Eğitim Yüksekokulları Programında Yer Alan Uygulama ve Staj Çalışmalarının
Önemi ve İşlemi, Bu Çalışmaların Program Açısından Değerlendirilmesi, Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 291-300.
Kutlu, Ö. (2003). Cumhuriyetin 80.Yılında: Ölçme ve Değerlendirme, Mili Eğitim Dergisi, (160),
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/160/kutlu.htm, Erişim Tarihi: 05.01.2009.
Mayring, P. (1996). Einführung in die qualitative Sozialforschung, Weinheim, Psychologie Verlags
Union. (Almanca’dan çevirenler: Adnan Gümüş ve M. Sezai Durgun, 2000, Adana, Baki
Kitabevi).
Özkan, H. H., Albayrak, M. ve Berber, K. (2005). Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarında
Yaptıkları Öğretmenlik Uygulamasının Yetişmelerindeki Rolü, Milli Eğitim Dergisi, 33 (168),
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler 168/index3berber.htm, Erişim Tarihi: 06.08.2008.
Rıza, T. ve Hamurcu, H. (2000). Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Okul Deneyimi ve
Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Görüşleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
(8), 1-8.
Roberts, P., and Priest, H. (2006). Reliability and validity in research, Nursing Standard, (20), 41-45.
Sılay, İ ve Gök, T. (2004). Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Karşılaştıkları Sorunlar ve
Bu Sorunları Gidermek Amacıyla Hazırlanan Öneriler Üzerine Bir Çalışma, XIII. Ulusal
Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
Sözer, E. (1990). Öğretmen Yetiştirmeye İlişkin Genel Kavram ve Ölçütlerin Üniversitelerimizdeki
Uygulamalara Yansıması, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 55-66.
Turgut, M., Yılmaz, S. ve Firuzan, A. R. (2008). Okul Deneyimi Uygulama Sürecinin
Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 8(2),1-26
Yıldırım, A. ve Simsek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin
Yayıncılık.
Yılman, M. (2006). Türkiye’de Öğretmen Eğitiminin Temelleri, Ankara, Nobel Yayın Dağıt.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com