You are here

Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin bilme, uygulama ve eğitim ihtiyacı düzeyleri

The level of teachers’ knowing, application and training need on alternative assessment and evaluation techniques

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Learning approaches affect the objectives, content, learning situations and assessment/evaluation of learning process. With the application of the constructivist approach based programs, there have been important changes in the assessment and evaluation process and the alternative evaluation techniques have been started using. Therefore, this study was carried out to determine the teachers' knowledge of alternative assessment and evaluation techniques and the teachers' needs of application and training. The research, in which Descriptive-relational scanning model was used, carried out on a sample of 483 primary and branch teachers working in Izmir, Hakkari and Gaziantep. As the result of the research, it is observed that the most familiar and applied techniques for the teachers are question-andanswer, performance task and project assignments and the least familiar and applied techniques are the diagnostic tree and structured grid techniques. According to the findings of the research, two-thirds of the teachers (70%) indicated that they need training on knowing and applying alternative assessment and evaluation techniques.
Abstract (Original Language): 
Öğrenme yaklaşımları öğrenme sürecinin hedef, içerik, eğitim durumları ve ölçme değerlendirme süreçlerini etkilemektedir. Yapılandırmacı yaklaşım temelli programların uygulanmaya başlanmasıyla birlikte ölçme ve değerlendirme sürecinde de önemli değişiklikler olmuş ve alternatif ölçme değerlendirme teknikleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle bu araştırma, öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini bilme, uygulama ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Betimsel-ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırma, İzmir, Gaziantep ve Hakkâri’de görev yapan 483 sınıf ve alan öğretmeninden oluşan bir örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonunda öğretmenlerin, en çok bildikleri ve uyguladıkları tekniklerin soru-cevap, performans ödevi ve proje ödevi olduğu; en az bildikleri ve uyguladıkları tekniklerin ise tanılayıcı dallanmış ağaç tekniği ve yapılandırılmış grid olduğu görülmüştür. Araştırma sonunda ayrıca öğretmenlerin üçte ikisi (%70) alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini bilme ve uygulama konusunda eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir.

REFERENCES

References: 

Acat, M. B., Demir, E. (2010) İlköğretim programlarındaki alternatif değerlendirme
yöntemlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin
görüşleri. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 29, Sayfa 337-356.
Adanalı, K., (2008) Sosyal bilgiler eğitiminde alternatif değerlendirme: 5. sınıf sosyal bilgiler eğitiminin alternatif
değerlendirme etkinlikleri açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Akçadağ, T. (2010). Öğretmenlerin ilköğretim programındaki yöntem teknik ölçme ve
değerlendirme konularına ilişkin eğitim ihtiyaçları. bilig Dergisi Bahar, Sayı 53: 29-50.
Anderson, R.S. (1998). Why talk about different ways to grade? The shift from traditional
assessment to alternative assessment. New Directions for Teaching and Learning, 74, 10-11.
Anıl, D., & Acar, M. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Sürecinde Karşılaştıkları
Sorunlara İlişkin Görüşleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 44-61.
Aydın, F, (2005). Öğretmenlerin alternatif ölçme değerlendirme konusundaki düşünceleri ve
uyguladıkları. H. Kıran (Ed.), XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, ss.775-779, Denizli:
Tübitak Yayınları.
Kaya, A., Balay, R., & Göçen, A. (2012). Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin bilme,
uygulama ve eğitim ihtiyacı düzeyleri. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1229-1259.
1254
Balcı, A. (1997). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: TDFO
Yayıncılık.
Birgin, O., & Gürbüz, R. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki
bilgi düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 163-179.
Brooks, M. G. ve Brooks, J. G. (1993). In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms.
Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development Press.
Cizek, G. J., S. M. Fitzgerald, and R. E. Rachor. (1996). Teachers’ assessment practices: preparation,
ısolation, and the kitchen sink. Educational Assessment, 3(2), 159-79.
Çakan, M., (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: ilk ve
ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 37(2), 99-114.
Çetin, B., (2009) Yeni ilköğretim programı (2005) uygulamaları hakkında ilköğretim 4. ve 5.sınıf
öğrencilerinin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 487-502.
Collins, A. (1991). Portfolios for Biology Teacher Assessment. Journal of Personal Evolution in
Education, 5, 147 – 16.
Çoruhlu,T. Ş., Nas, S.E. ve Çepni, S., (2009). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme
Değerlendirme Tekniklerini Kullanmada Karşılaştıkları Problemler: Trabzon Örneği.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 6(1) 122- 141, http://efdergi.yyu.edu.tr.
Dikli, S., (2003) Assessment at a distance: Traditional vs. Alternative Assessments. The Turkish
Online Journal of Educational Technology – TOJET ISSN: 1303-6521, 2(3), ss.15.
Erdemir, Z.A. (2007). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme tekniklerini etkin
kullanabilme yeterliliklerinin araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sütçü İmam
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
García, G. E., & Pearson, P. D. (1994). Assessment and diversity. Review of Research in Education, 337-
391.
Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Hakkındaki Yeterlik Algıları ve Karşılaştıkları Sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 33, 135-145.
Gullikson, A. R. (1984). Teacher perspectives of their instructional use of tests. Journal of Educational
Research, 77(4), 244-248.
Gömleksiz, M. N. & Kan, A.Ü. (2010) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-
Değerlendirme Yaklaşımlarını Tanıma Düzeylerine İlişkin Bir Değerlendirme. Doğu
Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 9(1), 21-27.
Güven, S. (2001). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede kullandıkları yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.
10. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulmuş bildiri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi,
Bolu.
Gözütok, D., Akgün, Ö. E. ve Karacaoğlu, C. (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Uygulanmasına
Öğretmenlerin Hazırlanması. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını
Değerlendirme Sempozyumu. Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kayseri.
Kan, A., (2007) Portfolyo Değerlendirme, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32, 133-144.
Kanatlı, F., (2008) Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin
değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Hatay.
Kaya, A., Balay, R., & Göçen, A. (2012). Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin bilme,
uygulama ve eğitim ihtiyacı düzeyleri. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1229-1259.
1255
Karadeniz ve Demir (2010). Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 55-77.
Korkmaz, H., & Kaptan, F. (2005). Fen eğitiminde öğrencilerin gelişimini değerlendirmek için
elektronik portfolyo kullanımı üzerine bir inceleme. The Turkish Online Journal of Educational
Technology – TOJET, 4(1) 101-106.
Macquarie University Learning and Teaching Centre. (2008) Assessment toolkit resources: creating
authentic assessment. Retrieved on : 26.12.2011 (de indirildi) from the World Wide Web:
http://www.mq.edu.au/ltc /about_lt/assess_docs/creat _authentic_ass.pdf
McAlister, B. (2000). The authenticity of authentic assessment: What the research says… and
doesn't say. In R. Custer (Ed.). Using authentic assessment in vocational education. (ERIC
Information Series No. 381, pp. 19-31). Columbus, OH: ERIC Clearinghouse on Adult,
Career, and Vocational Education.
Mertler, C. A. (1999). Assessing student performance: A descriptive study of the classroom
assessment practices of Ohio teachers. Education, 120 (2), 285-297.
MEB, (2007) Program Geliştirme ve Ölçme Değerlendirme Birimi. Retrieved on: 02.01.2012 (de
indirildi) from the World Wide Web: http://talimterbiye.mebnet. net/program-gelbirimi/
olc-deg-birimi.htm
Okur, M. (2008). 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde kullanılan alternatif ölçme ve
değerlendirme tekniklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
Selçuk Beşir Demir, S. B. (2011). Öğretmen kariyer basamakları uygulamasının değerlendirilmesi.
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, Yaz Cilt: 2, Sayı: 3, 53-80.
Selvi, K. (2006). İlköğretim programlarının sınıf öğretmeni görüşlerine dayalı olarak
değerlendirmesi. Muğla Üniversitesi XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri, Muğla:
Nobel Yayınları.
Segers, M., Dochy, F., & De Corte, E. (1999). Assessment practices and students’ knowledge
profiles in a problem-based curriculum. Learning Environments Research, 12 (2),
191-213.
Simonson M., Smaldino, S., Albright, M. and Zvacek, S. (2000). Assessment for distance education .
Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education. Upper Saddle River, NJ:
Prentice-Hall.
Scholtz ,A., (2007). An analysis of the impact of an authentic assessment strategy on student
performance in a technology-mediated constructivist classroom:A study revisited.
International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology
(IJEDICT), 3(4), pp. 42-53.
Stiggins, R., (2007). Assessment Through the Student's Eyes. Educational Leadership, 64 (8), 22-26.
Shepard, L. A. (2000). The Role of Assessment in a Learning Culture. Educational Researcher, 29(7), 4-
14.
Şenel, T., Çepni, S., Yıldırım, N. ve Er Nas, S. (2007). Süreç Odaklı Değerlendirmede
Kullanılabilecek Bir Analitik Rubriğin Geliştirilmesi: Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi
Örneği, Edu 7( 2), 2.
Kaya, A., Balay, R., & Göçen, A. (2012). Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin bilme,
uygulama ve eğitim ihtiyacı düzeyleri. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1229-1259.
1256
Tay, B., Tokcan, H.& Oruç, Ş. (2009). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının alternatif ölçmedeğerlendirme
yaklaşımları hakkındaki bilişsel farkındalık düzeyleri, I. Uluslararası Eğitim
Araştırmaları kongresinde bildiri olarak sunulmuştur, Çanakkale. Retrieved on: 01.01.2012
(de indirildi) from the World Wide Web: http://www.eab.org.tr/ eab/oc/egtconf/
pdfkitap/pdf/598.pdf
Zhang, Z. & Burry-Stock, J. A. (2003). Classroom assessment practices and teachers’ selfperceived
assessment skills. Applied Measurement in Education, 16 (4), 323-342.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com