You are here

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ

VALUE TENDENCIES OF THE STUDENTS AT THE COLLEGE OF EDUCATION OF GAZI UNIVERSITY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to set forth the value tendencies of the students at the college of education of Gazi University, in Ankara and to examine them in terms of different variables. In this study, 432 students from various departments, 326 of whom are female and 106 of whom male, participated. As data collection tools Schwartz Value Scale developed by Kuşdil and Kağıtçıbaşı, personal information and value expression forms were used. In this survey model research qualitative and quantitative data collection instruments and techniques were used. At the end of the research, it was found that students value tendencies according to gender differ in the sub-scales of benevolence, stimulation, conformity and security, that the stimulation tendencies of male students was higher than the females’, the benevolence, conformity and security tendencies of female students were higher than the male’s. When the relationship between students’ class levels and value tendencies was examined the points gained through the sub-scales of traditionalism and universalism differ, and when their value tendencies were examined according to the schools they graduated from, the points gained through the sub-scales of universalism, conformity and security differ. Moreover, in this study, students were also asked open-ended questions to see the values most important to them, and the results were organized.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Gazi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin değer yönelimlerinin ortaya konulması ve farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 326 kız, 106 erkek toplam 432 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama araçları olarak, Kuşdil ve Kağıtçıbaşı tarafından geliştirilen Schwartz Değerler Listesi, kişisel bilgi ve değer ifade formları kullanılmıştır. Tarama modelinin esas alındığı bu araştırmada nitel ve nicel veri toplama araçları kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin cinsiyete göre değer eğilimlerinin, iyilikseverlik, uyarılım, uyma ve güvenlik alt ölçeklerinde farklılaştığı, erkek öğrencilerin uyarılım eğilimlerinin kız öğrencilerin uyarılım eğilimlerinden daha yüksek olduğu, kız öğrencilerin iyilikseverlik, uyma ve güvenlik eğilimlerinin erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin sınıf düzeyleri ve değer eğilimleri arasındaki ilişkiye bakıldığında, güç, hazcılık ve uyarılım alt ölçeklerinden elde edilen puanların, sosyoekonomik düzeylerine göre değer eğilimleri incelendiğinde, evrenselcilik ve geleneksellik alt ölçeklerinden elde edilen puanların, mezun oldukları ortaöğretim kurumunun türüne göre değer eğilimleri incelendiğinde, evrenselcilik, uyma, güvenlik alt ölçeklerinden elde edilen puanların farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca bu çalışmada öğrencilerin önemli gördükleri değerleri tespit etmek için onlara açık uçlu sorular sorulmuş ve cevapları düzenlenmiştir.
216-238

REFERENCES

References: 

ABEDINI, S. (2011). Sociological Analysis of Economic and Cultural Capital Role in
Tendency to Social Values Among the Students of Islamic Azad University,
Khalkhal Branch. Indian Journal of Science and Technology, 4(9), 1162-1167.
AKALIN, Ş. H. vd. (2005). Türkçe Sözlük No: 549. Ankara: Türk Dil Kurumu
Yayınları.
AKBABA, S. (2004). Psikolojik Sağlığı Koruyucu Rehberlik ve Psikolojik Danışma.
Ankara: Pegem.
AKBABA ALTUN, S. (2003). Eğitim Yönetimi ve Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi,
1(1), 7-18.
AKTEPE, V. ve YEL, S. (2009). İlköğretim Öğretmenlerinin Değer Yargılarının
Betimlenmesi: Kırşehir İli Örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 607-622.
ALAVI, H. R. RAHIMIPOOR, T. (2010). Correlation of Manager’s Value Systems and
Student’s Moral Development in High School and Pre University Centers.
Educational Management Administration & Leadership, 38(4), 423-442.
ALNIAÇIK, Ü. ve YILMAZ, C. (2008). Değer Yargıları ve Tüketimde Çevreci
Eğilimler. 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 359-372
AYDIN, A. (2005). Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Öğrencilerinin Değer Hiyerarşileri
ile İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Hiyerarşilerinin Karşılaştırılması.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
AYDIN, M. Z. (2006). Ailede Çocuğun Ahlâk Eğitimi, Ankara: Nobel Yayıncılık.
AYGÜN, Z. K. ve İMAMOĞLU, E. O. (2002). Value Domains of Turkish Adults and
University Students. The Journal of Social Psychology, 142(3), 333-351.
BACANLI, H. (2002). Psikolojik Kavram Analizleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
BAŞÇİFTÇİ, F., GÜLEÇ, N., AKDOĞAN, T. ve KOÇ, Z. (2011). Öğretmen
Adaylarının Değer Tercihleri ile Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi. 2.
237 Safiye SARICI BULUT
______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/3 2012 s. 216-238, TÜRKİYE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/3 2012 p. 216-238, TURKEY
International Conference on New Trends in Education and Their İmplications, 27-29 April, Antalya Turkey, 629-638.
BILSKY, W. ve SCHWARTZ, S. (1994). Values and Personality. Europan Journal of
Personality, 8, 163-181.
BOLAY, S. H. (2007). Aşkın Değerler Buhranı. Değerler ve Eğitimi Uluslararası
Sempozyumu (26-28 Kasım 2004) Kitabı, 55-69, İstanbul: Dem Yayıncılık.
CEVİZCİ, A. (1996). Felsefe Sözlüğü. Ankara: Ekin Yayıncılık.
DİLMAÇ, B., DENİZ, M. ve DENİZ, M. E. (2009). Üniversite Öğrencilerinin
Özanlayışları ile Değer Tercihlerinin İncelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(18),
9-24.
DİLMAÇ, B., ERTEKİN, E. ve YAZICI E. (2009). Değer Tercihleri ile Öğrenme
Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 27-47.
DİLMAÇ, B., BOZGEYİKLİ, H. ve ÇIKILI, Y. (2008). Öğretmen Adaylarının Değer
Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi,
6(16), 69-91.
DÖNMEZER, S. (1984). Sosyoloji. Ankara: Savaş Yayınları.
FROUZANFAR, M. H., MEIMAR, S. and TAGIPOUR, F. (2012). The Role of
Reference Groups on Student’s Cultural Values. Interdisciplinary Journal of
Contemporary Research in Business, January Vol. 3, No. 9, 183-193.
GÜNGÖR, E. (1998). Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Ötüken
Yayıncılık.
KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2000). Kültürel Psikoloji Kültür Bağlamında İnsan ve Aile.
İstanbul: Evrim Yayıncılık.
KARAKİTAPOĞLU AYGÜN, Z. ve İMAMOLU, O. E. (2002). Value Domains of
Turkish Adults and University Students. The Journal of Social Psychology, 142(3),
333-351.
KORKMAZ DEVRANİ, T. (2010). Kişisel Değerlerin Kuramsal Yapısı ve
Pazarlamadaki Uygulamaları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(1),
49-70.
KÖKNEL, Ö. (2007) Çatışan Değerlerimiz. İstanbul: Altın Kitaplar.
KUŞDİL, M.E. ve KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2000). Türk Öğretmenlerin Değer Yönelimleri
ve Schwartz Değer Kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-76.
MYYRY, L. (2008) The Diversity of Value Meanings Among University Students.
Scandinavian Journal of Educational Research, 52(6), 549-564.
238 Safiye SARICI BULUT
______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/3 2012 s. 216-238, TÜRKİYE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/3 2012 p. 216-238, TURKEY
MONTAGU, A. (2005). Çocuklarınıza Ahlaki Değerleri Nasıl Kazandırabilirsiniz?
İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
NEİL H. Penny, D. Y. (2011). Assessing Students’ Moral Reasoning of a Values -Based Education. Psychology Research, 1(6), 385-391.
ÖZBAY, M. ve KARAKUŞ TAYŞİ, E. (2011). Dedekorkut Hikâyeleri’nin Türkçe
Öğretimi ve Değer Aktarımı Açısından Önemi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi,
1(1), 20-31.
ÖZKUL, A. S. (2007). Yaşam ve Çalışma Değerlerini Etkileyen Faktörler, S.D.Ü.
Öğrencileri Üzerine bir Çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta:
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
SARICI BULUT, S. (2009). İyilik Yapma Değerinin Öğrencilerin Bilişsel Dünyalarına
Yerleştirilmesi. I. Ulusal İyilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, Elazığ, 104-114.
SCHWARTZ, S. (1996). Universals in the Contentand Structure of Values: Theoretical
Advances and Empirical Tests in 20 Countries. Advances in Experimental Socila
Psychology, 25, 1-65.
SCHWARTZ, S. (1992). The Psychology of Values. The Ontario Symposium, 8, 119-144.
UÇAR, S. (2009). Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlerle İlgili Kazanımlara Yönelik
Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ULAŞ, S. vd. (2002). Felsefe Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
UYSAL, V. (2004). Yetişkinlerde Dindarlık Değerleri: Dinî Hayat, Değer Tercihleri ve
Kadına Bakış Eğilimleri. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, (26-28
Kasım), İstanbul, 215-239.
YILMAZ, E. ve DİLMAÇ, B. (2011). An İnvestigation of Teachers Values and Job
Satisfaction. Elementary Education Online, 10(1), 302-310
YILMAZ, S., TAŞKIRAN, E. ve ÇİÇEK, M. (2011). Üniversite Öğrencilerinin
Bireysel Değerleri ile Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki: Kafkas
Üniversitesi’nde bir Araştırma. 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 5-7 Mayıs, İzmir,
48-54.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com