You are here

DUYGUSAL SEMANTİK FARKLILIĞA GÖRE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDEKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÜKLEDİKLERİ DEĞERLER

THE VALUES ATTRIBUTED TEACHING PROFESSION BY TURKISH TEACHER CANDIDATES ACCORDING TO EMOTIONAL SEMANTIC DIFFERENCE IN ATATURK UNIVERSITY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of study is to examine the positive and negative attitudes of Turkish teacher candidates about the profession of teaching according to emotional values in Osgood Semantic Differentiation Scale. The scanning model that applied at quantitative studies is used in the research. The study group of research consists of 163 Turkish teacher candidates studying graduate departments. The research’s data were obtained with “Osgood Semantic Differentiation Scale” created by Osgood, Suci and Tannenbaum (1957). Descriptive statistical methods were used for analyzing the data. As a result of the study it was understood that attidues of Turkish teacher candidates are negative related to the teaching profession and these attidues are on a high level
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı Osgood Semantik Farklılık Ölçeği’ndeki duygusal değerlere göre Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğiyle ilgili olumlu ve olumsuz tutumlarını incelemektir. Araştırma tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören 163 Türkçe öğretmeni adayından oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Osgood, Suci ve Tannenbaum (1957) tarafından geliştirilen Semantik Farklılık Ölçeği ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemleri (frekans ve yüzde) kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olumsuz olduğu sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

AKSOY, M. E. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği). Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 197-212.
AKYÜZ, Y. (2001). Türk Eğitim Tarihi: Başlangıçtan 2001’e. (8. Baskı). İstanbul: Alfa Yayınları.
ASLAN, D., ve KÖKSAL AKYOL A. (2006). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 51–60.
BOZDOĞAN, A. E., AYDIN, D., ve Yıldırım, K. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(2), 83-97.
BULUÇ, B. (2002). Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Sertifikası Programlarına Yönelik Tutumları. Toplumsal Düşünce Dergisi, 3(5), 41–48.
BULUT, H. ve DOĞAR, Ç. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 13-27.
BULUT, İ. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi Örneği), Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13-24
ÇAPA, Y. ve ÇİL, N. (2000). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69 – 73.
ÇAPRİ, B. ve ÇELİKKALELİ, Ö. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutum ve Mesleki Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Program ve Fakültelerine Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33–53.
ÇETİN, Ş. (2006). Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi (Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 28-37.
DERMAN, A., ÖZKAN, E., ALTUK, Y. ve MÜLAZIMOĞLU, İ. E. (2008). Kimya Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(2), 113-127.
ERDEM, A. R., GEZER, K. ve ÇOKADAR, H. (2005). Ortaöğretim Fen-Matematik ve Sosyal Alanlar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongre Kitabı 1. Cilt içinde (s. 471-477), Denizli.
KARAGÖZ, Y. ve EKİCİ, S. (2004). Sosyal Bilimlerde Yapılan Uygulamalı Araştırmalarda Kullanılan İstatistiksel Teknikler ve Ölçekler. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5, 25-43.
KARASAR, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
KOÇER, H. A. (1992). Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi. İstanbul: Milli Eğitim Yayınevi.
MEMİŞOĞLU, S. P. (2006). Nasıl bir öğretmen? Orta Öğretime Yeniden Yapılanma Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde (s. 334-338), Ankara: MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
ÖZBEK, R., KAHYAOĞLU, M. ve ÖZGEN, N. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Dergisi,9(2), 221-232.
ÖZDER, H., KONEDRALI, G. ve PERKAN, C. Z. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 253-275.
PEHLİVAN, K. B. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-Kültürel Özellikleri Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168.
SARACALOĞLU, A. S., SERİN, O., BOZKURT, N. ve SERİN, U. (2004). Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler. Çağdaş Eğitim, 29(311), 16–27.
SAYIN, S. (2005). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi. Eurasian Journal Of Education Research (Eğitim Araştırmaları), 19, 272-281.
SLOCUM, M. C. (1974). Formula for Translation–that-Communicates. Notes on Translation, 53, 33–34.
ŞENEL, H.G., DEMİR, İ., SERTELİN, Ç., KILIÇASLAN, A. ve KÖKSAL, A. (2004). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki. Eğitim Araştırmaları. Eurasian Journal of Educational Research, 15, 99-109.
TAŞDEMİR, M. (1996). Dört Yıllık Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi. Çağdaş Eğitim, 225, 24-27.
TAVŞANCIL , E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
TEMİZKAN, M. (2008). Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 461-486.
TERZİ, A. R. ve Tezi, E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 593-614.
TOK, T. N. (1995). Türkiye’de Öğretmenin Statüsü. Çağdaş Eğitim, 15, 23–28.
ÜSTÜNER, M. (2004). Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme ve Günümüz Sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 63-82.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com