You are here

HİSAM KURBAN NÜKTELERİ İLE KARADENİZ FIKRALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Comparison of Karadeniz Regional Jokes with Hisam Kurban Jokes

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Hisam Kurban is a contemporary thinker and his humours were spread from East Turkestan- China to the Far East. He is a master of humour, emphasizing positive set of values of the society and the negative social issues and critics of the era in the Uygur society. His joke styles are witty repartee, subtle. The purpose of this paper is to compare Karadeniz Regional jokes with Hisam Kurban chakchaks by their construction and functional characteristics. Common values, customs and cultural structures are studied in the jokes. Common Cultural topics like elements of the Turkish family structure, the structure of marriage, women and men in the family tasks, respect, harmony in marriage, hospitality in both Hisam’s epigrams and Karadeniz Regional jokes are studied and functional specifications are emphasized. These jokes reflect common values and they can be placed as intangible cultural heritage.
Abstract (Original Language): 
Hisam Kurban, Uygur toplumunun olumlu değer yargılarını ince bir zekâ ile vurgulayan, içinde bulunduğu dönemin olumsuz sosyal meselelerine nükteli eleştirilerde bulunan, hazırcevap, bilgin ve muzip kişiliği bir arada barındıran, öğretici ve eğlendirici mizah ustasıdır. Doğu Türkistan’da Nasreddin Hoca lakabıyla tanınan çağdaş düşünür Hisam Kurban’ın nükteleri Doğu Türkistan-Çin’den Uzak Doğu’ya kadar uzanmaktadır. Bu çalışmada Karadeniz Fıkraları ile Hisam Kurban nükteleri (çakçakları) yapısal özellikleri bakımından karşılaştırılmıştır. Fıkralarda tespit edilen ortak değer yargıları, örf ve adetler gibi kültürel yapılar incelenmiştir. Uygur toplumunun kültürünü yansıtan Hisam nüktelerinde ve Karadeniz Fıkralarında yer alan ortak unsurlardan Türk aile yapısı, evlilik yapısı, kadın ve erkeğin aile içindeki görevleri, evlilikte uyum, aile büyüklerine saygı, misafirperverlik açısından kültürel konular incelenmiş ve bu metinlerin işlevsel özellikleri vurgulanmıştır. Fıkralarda yer alan Karadeniz Şivesi ile Uygur Türkçesindeki bazı benzer kelimelere değinilmiştir. Her iki toplumdaki bu ortak değerler, kültürel miras unsurları itibariyle karşılaştırılmıştır.

REFERENCES

References: 

Albayrak, H. (1998). Öztürkçe Karadeniz Fıkraları. İstanbul: Oluşum Yayınları.
Emet, E. (2013). Nüktedan Hisam Kurban. Ankara: Grafiker Yayınları.
Erenoğlu, N. (2013). Türkiye Türkçesi ve Yeni Uygur Türkçesinin Söz Dizimi Açısından Karşılaştırılması. Danışman.: Prof. Dr. Zeki Kaymaz. İzmir: E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
Gökşen, C. (2002). Temel Fıkraları Üzerine Bir Araştırma. Konya: Selçuk Üniversitesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
Gömeç, S. (1997). Uygur Türkleri Tarihi ve Kültürü. Ankara: Atatürk Yüksek Kurumu. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını.
İnayet, A. (2013). Uygur Mizahında Çakçak ve Hesam Çakçakları. Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri Saim Sakaoğlu Armağanı,Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 165-178.
Meta Yayınları. (1979). Karadeniz Fıkraları. İstanbul: Volkan Yayınevi.
Öngören, F. (1983). Türk Mizahı ve Hicvi. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları .
Sakaoğlu, S. (1992). Türk Fıkraları ve Nasreddin Hoca. Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi.
Sırtlı, A. (1996). Doğu Karadeniz Türklüğü ve Karadeniz Fıkraları. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları.
Sopi, N. (2013). Uygurların İli Çakçak (Şaka) Sanatı ve Çakçaklarda Yansıyan Kültürel Unsurlar Hakkında. 05 06, 2016 tarihinde ACADEMIA: https://www.academia.edu/4757838/UYGURLARIN_%C4%B0L%C4%B0_%C3%
113
Selnur Şarman KORKUTAN
87AK%C3%87AK_%C5%9EAKA_SANATI_VE_%C3%87AK%C3%87AKLARDA_YANSIYAN_K%C3%9CLT%C3%9CREL_UNSURLAR_HAKKINDA adresinden alındı
Şarman, S. (2015). Azerbaycan, Kırgız, Başkırt, Gagauz ve Kazak Çocuk Oyunlarının İçerik ve Yapı Bakımından Seferihisar- Türkiye Örnekleriyle Karşılaştırılması. 1. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı (s. 734-746). Eskişehir: Ankara Pegem Akademi.
Topal, Y. (1999). Mahallî Trabzon Fıkraları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Türkmen, F. (2012). Gülme ve Mizah. İzmir: Mizah Teorileri ve Mizah Tipleri Basılmamış Ders Notları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com