You are here

ÖRGÜT GELİŞTİRME ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME

A Conceptual Reviev On Organizational Development

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Inreasing knowledge and new developments in information-communication technology have a great deal of impact on socio-cultural, economic and political structures of societies. These new developments urge organizations, which accomodate the dimensions of goal, structure, process and climate, to change.Nowadays organizations endevour to find solutions to organizational problems, form effective structures, and offer products, services and knowledge appropriate to the needs of their customers. Organizations are creating flexible structures, adopting new administrative approaches and techniques in order to be durable. In order to function more effectively organizations should make more changes in their structures and processes than they did before. This situation necessitates organizations to be equipped with knowledge and skills for organizational development methods and processes. In this study new methods, processes and techniques which organizations should adopt for their developments are discussed.
Abstract (Original Language): 
Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artış göstermesi ve bilgi-iletişim teknolojisindeki gelişmeler, toplumların sosyo-kültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da önemli ölçüde etkilemektedir. Bu gelişmeler, amaç, yapı, süreç ve iklim boyutlarından oluşan örgütleri (organizasyonları) de önemli ölçüde değişmeye zorlamaktadır. Günümüzde örgütler, daha kısa zamanda sorunlarına çözüm bulma, etkili yapılar oluşturma, gereksinimlere uygun mal, hizmet, düşünce üretme yönünde önemli çabalar içine girmektedir. Örgütler esnek yapılar kazanmakta, yeni yönetim yaklaşımları ve teknikleri örgütlerin ayakta kalabilmeleri için temel faaliyetler haline gelmektedir. Genel olarak bahsedildiği gibi, örgütler fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için geçmiş yıllara göre daha çok kendilerini yenileme, yapılarında, süreçlerinde daha fazla değişiklikler gerçekleştirme durumundadır. Bu durum, örgütleri "geliştirme" çabalarına yönlendirmekte doğal olarak da "örgüt geliştirme" ilke, yöntem ve süreçleri konusunda gerekli ve yeterli bilgi ve yeteneklerle donanık olma ihtiyacı ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu çalışmada, örgütlerin (organizasyonlar) yoğun gelişmeler karşısında gelişimlerini sağlayacak çağdaş yöntem, süreç ve teknikler hakkında bilgiler ele alınmış ve örgütleri geliştirme arasındaki ilişkilere değinilmiştir.
173-183

REFERENCES

References: 

Balcı, A. (2000). Örgütsel Gelişme Kuram ve Uygulama. İkinci Baskı. Ankara:PEGEM A.Yayıncılık. Beach, D.S. (1980). Personnel: The Management of People at Work.
Mc. Millan
Publishin
g Co., Inc. New York
Cummings, T.G. and Worley, C.G. (1997). Organization Development and Change. Sauth Western College Publishing. Cincinati, Ohio.
Dinçer, Ö. (1992). Örgüt Geliştirme. İstanbul: Timas Basım, Ticaret ve Sanayi A.Ş.
French, W.L. ve Bell, C.H. (1978). Organization Development.
Englewood. Prentice Hall Inc.
Gibson, J.L; Ivancevich, J.M.; Donnelly, J.H.(1991). Organizations. Printed State of America. Richard D. Irwın, Inc.
Hanson, E.M.(1996). Educational Administration and Organizational Behavıor. Printed in United States of America.
Helvacı,
M.A
. (2003). "Performans Yönetim Sürecinde Performans
Değerlendirmenin Önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fak. Dergisi. Yıl: 2002, Cilt:35; Sayı:12
Newstrom, J.W. and Davis, K. (1997). Organizational Behavior. Human Behavior at Work. Mc. Graw Hill Companies.
Nicholas, G. And Huseer, M.S. (1999). "Theories of Organizational Dynamics and Development". The Greduate School of America. March 1.
Robbins, S.P.(1994). Essentials of Organizational Behavior.
Sandiago State University. Prentice Hall İnternational, Inc.
Sadler, P. (1999). Management Consultancy. Edited by Philip Sadler. London: Kogan Page.
Schermerhorn, J.R. (1989). Management and Productivity. Third
Sosyal Bilimler Dergisi
183
Edition. Printed in the United States.
Stacey, R.D. (2000). Stretegic Management and Organizational Dynamics. England. Financial Times. Prentice Hall.
Weindling, D. And Early, P. (1988). How Heads Manage Change. Understanding Management . Edited by Ron Glatter et all. Open University Press.
Woods, R.H. (1997). Human Resouurces Management. Educational Instute, American Hotel and Motel Association.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com