You are here

Türkiye, Avusturya ve Almanya Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin İncelenmesi

An Analysis of Turkish, GermanAnd Austrian Teacher Education System

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD183

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
4+4+4 mandatory intermittent education program has never been implemented in Turkeypreviously; as a result, some changes regarding both education system and teacher training system are expected to take place along with establishment of this program.In order to be well-prepared for the implications of those changes, applications of other countries for both in education and teacher training system should not be ignored.The information obtained will be helpful to contribute for regulation of teacher education programs based on 4+4+4 education system.This study aims to provide an analysis of the countries’ (Turkey, Austria, and Germany) similar education systems and applications for teacher educations. Austria and Germany have been more experienced about the Turkish new education system and this experience will be helpful renewing teacher training programs as well.The article investigates teacher training programsincluding content of those programs in terms of practicum, internship, and theoretical courses; requirements for teaching profession. Document analysis is the main method of the study. According to the analysis, it is found that teacher training programs in Turkey, Germany and Austria have similarities and differences in terms of structure and content of the programs. In the light of the results obtained through the analysis, it was recommended to revise Turkey teacher training programs in terms of new education system, to support differences between teachers as well as other countries and to improve elements that encourage teachers to renew themselves.
Abstract (Original Language): 
Türkiye’ de daha önce uygulanmamış bir sistem olan 4+4+4 kesintili zorunlu eğitimin, sistemin her bir parçasında olduğu gibi öğretmen yetiştirme programlarında da birtakım değişiklikleri beraberinde getirmesi beklenmektedir. Bu değişikliklerin etkilerinin ne olabileceği konusunda daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için Türkiye’yle eğitim sistemi açısından benzer özelliklere sahip ülkelerin uygulamaları göz ardı edilmemelidir. Bu çalışmanın amacı benzer eğitim sistemlerinin uygulandığı Avusturya ve Almanya’nın öğretmen yetiştirme programlarından sınıf ve matematik öğretmenliği programlarının yapısını incelemek ve bu inceleme doğrultusunda Türkiye’de var olan öğretmen yetiştirme programlarının yeni eğitim sistemine uygun hale getirilmesi açısından katkı sağlamaktır. Çalışmada bu üç ülkenin öğretmen yetiştirme programları, içerdiği uygulama dersleri, bu derslerin yapısı, öğretmen yeterlilikleri ve bu değişkenlerin 4+4+4 eğitim sistemine uygunluğudoküman analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. İnceleme sonucuna göre, bu üç ülkede sınıf ve matematik öğretmeni yetiştirme programlarında hem yapısal hem de içerik anlamında benzerlik ve farklılıklar görülmüştür. Araştırma sonucundan hareketle, Türkiye'de öğretmen yetiştirme programlarının yeni eğitim sistemi doğrultusunda güncellenmesine, diğer ülkelerde olduğu gibi öğretmenler arası farklılıkların desteklenmesine ve öğretmenlerinkendilerini yenilemelerini teşvik eden unsurların artırılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.
213-230

REFERENCES

References: 

Arslan, M. M. ve Kılıç, Ç. (2000). Bazı Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de zorunlu eğitimde yönlendirme çalışmalarının değerlendirilmesi, Millî Eğitim Dergisi, 148, http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/148/10.htm adresinden 14 Temmuz 2012 tarihinde alınmıştır.
Birleşmiş Milletler (2003). Population, educationanddevelopment: A concisereport. United Nations: NY. http://www.un.org/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=igljUQvyzv adresinden 30 Eylül 2012 tarihinde alınmıştır.
Blömeke, S.,König, J., veFelbrich, A. (2009). Middleschooleducation in Germany. In S. B. Mertens, V. A. Anfara, Jr.,and K. Roney (Eds.), An internationallook at educatingyoungadolescents (pp. 255-286). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
Buchberger, F. veSeel, H. (1999). Teachereducation in Austria : description, analysisandperspectives. TheThematic Network on TeacherEducation in Europe, 2(2), 11-42.
Coşkun, H. (2009). Türkiye ve Almanya'da yabancı dil öğretmeni yetiştirme programlarının karşılaştırılması. Sosyal Bilimler Dergisi, 33(1), 61-73.
Çakıroğlu, E. ve Çakıroğlu, J. (2003).Reflections on teachereducation in Turkey. EuropeanJournal of TeacherEducation, 26 (2) , 253-264.
Eurydice (2010). Organisation of theeducationsystem: Germany, 2009/10 edition.http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase... adresinden 15 Temmuz 2012 tarihinde alınmıştır.
Eurydice (2011). Nationalsystemoverview on educationsystems in Europe andongoingreforms, 2011 edition. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national... adresinden 1 Eylül 2012 tarihinde alınmıştır.
Sosyal Bilimler Dergisi 229
Friehs, B. (2006). Nationalreport: Austria. In P. Zgaga (Ed.), Theprospects of teachereducation in south-east Europe. http://ceps.pef.uni-lj.si/knjiznica/doc/the-prospects-of-te-in-see.pdf adresinden alınmıştır.
Hoffmeyer-Zlotnik, J.H.P. ve Warner, U., 2007. ). How tosurveyforcross- nationalcomparisons: theHoffmeyer-Zlotnik/ Warner matrix of education. MetodološkiZvezki, 4(2), 117-148.
IBW (2008). Avusturya eğitim sistemi ( Çev. AHA çeviri bürosu). http://www.bic.at/downloads/tr/brftipps/0_1_bildungssystem_tr.pdf adresinden 1 Ağustos 2012 tarihinde alınmıştır.
Jones, M. (2000). Becoming a secondaryteacher in Germany: a traineeperspective on recentdevelopments in initialteachertraining in Germany. EuropeanJournal of TeacherEducation, 23 (1),65-76.
Korkmaz, M. (1999). Türkiye’de nüfus artışı ve genç nüfusun eğitim sürecindeki görünümü.Milli Eğitim, 142, ss. 63-66.
Memduhoğlu, H. (2008). Türkiye ve Avusturya eğitim sistemlerinin karşılaştırılması. (Turkish). Journal of TurkishEducationalSciences, 6(3), 545-559.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2010). Haftalık ders çizelgelerinde yeni düzenleme. Milli Eğitim Bakanlığı, Basın Açıklaması. http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyuruayrinti.asp?ID=7966 adresinden 20 Ekim 2012 tarihinde alınmıştır.
OeAD ( 2012) . TheAustrianEducationSystem. http://www.oead.at/welcome_to_austria/education_research/the_austrian_ed... adresinden 15 Eylül 2012 tarihinde alınmıştır..
OECD (2007). Reviews of NationalPoliciesforEducation: Basic Education in Turkey Background Report. (doi: 10.1787/9789264030206-en ). OECD, Paris.
OECD (2010). Education at aGlance 2010 (doi:10.1787/eag-2010-en). OECD, Paris.
OECD (2011), Education at a Glance 2011: Highlights, OECD Publishing.
Sinem SÖZEN, Ayşegül ÇABUK 230
http://dx.doi.org/10.1787/eag_highlights-2011-en
Rapor 2012: Tespitler ve öneriler (2012). Türk Matematik Derneği, İstanbul.http://www.tmd.org.tr/wp-content/uploads/2012/05/rapor2012.pdf adresinden 16 Temmuz 2012 tarihinde alınmıştır.
Schmidt, W. H.,Blömeke, S. veTatto, M. T. (2011). Teacher Education Matters. A Study of The Mathematics Teacher Preparation from Six Countries. New York: Teacher College Press.
SEE ECN (2005). Teacher education and professional development in Austria.http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/techer-educ-austria.pdfadres... 10 Ağustos 2012 tarihindealınmıştır.
TÜİK, (2011). İstatistiklerle gençlik. https://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13133 adresinden 11 Eylül 2012 tarihinde alınmıştır.
TÜİK, (2012). Eğitim istatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/Gosterge.do?id=3642vemetod=IlgiliGosterge adresinden 18 Eylül 2012 tarihinde alınmıştır.
TÜİK, (2012). Haber bülteni, (sayı: 13140) http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13140 adresinden 15 Eylül 2012 tarihinde alınmıştır.
Uygun, S., Ergen, G. ve Öztürk, İ.H. (2011). A comparison between practical training programs in teacher education in Turkey, Germany and France. Elementary Education Online, 10(2), 389-405.
Yalçın, K. (2011). Almanya ve Türkiye’de 2003-2006-2009 PISA araştırma sonuçlarına göre alınan önlemler ve uygulamalar. Türk Kütüphaneciliği , 25(4), 494-508.
YÖK, (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). Ankara: Yükseköğretim Kurulu.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com