You are here

Örgüt İçi İletişimin İş Gören Motivasyonuna Etkisi: Denizli’de Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

The Effect on Employees's Motivation of Communication Within The Organization: A Research in Hotel Establishments in Denizli

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The growing organizations, increased competition, technological developments, increasing number of complex chain of relationships within the organization have increased the importance of effective communication in the organizations. The establishment of an effective communication system is administrator's job. An administrator uses to make business communication style with subordinates, because this communication style is important for the subordinates. The communication mistakes affected employees' motivation, job satisfaction, decreased of their commitment to the organization, and leaded to deterioration of morale. In this study, activity in the province of Denizli Pamukkale and Karahayıt to the city center, the hotel employees serving businesses relationships with managers and their colleagues are analyzed. A positive impact on employee motivation of the chain of this relationship has been identified.
Abstract (Original Language): 
Örgütlerin giderek büyümesi, rekabetin artması, teknolojik gelişmelerin hızla artması, örgüt içindeki ilişkiler zincirinin karmaşık olması örgütlerde ektin iletişimin önemini artırmıştır. Etkin iletişim sisteminin kurulması yöneticinin görevidir. Yöneticinin, astlarına iş yaptırmak için kullandığı iletişim tarzı, astları için önemlidir. İletişimde yapılan hatalar, işgörenlerin motivasyonlarının, işinden olan tatminlerinin, örgüte olan bağlılıklarının azalmasına ve morallerinin bozulmasına neden olmaktadır. Bu araştırmada Denizli ili şehir merkezi ile Pamukkale ve Karahayıt bölgesinde faaliyette bulunan otel işletmelerinde hizmet veren işgörenlerin yöneticileri ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkileri incelenmiştir. Bu ilişki zincirinin işgören motivasyonunu olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akçadağ, S.(2005),İnsan Kaynakları Kapsamında 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde İş Tatmini: İstanbul’da Yapılan Ampirik Bir Çalışma, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:10,Sayı:2
Allen, G. (1998), Communicating, http://telecollege.dcccd.edu/mgmt1374/book_contents/3organizing/ commun/communic.htm, (15.01.2013)
Andrioni F.,Popp e. (2012), “Organizational Communication in Social Care Organizations From Hunedora County, Romania”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62
Bilen, M.(2004), Sağlıklı İnsan İlişkileri, Armoni Ltd. Şti, Ankara
Budak, G. (2004), İşletme Yönetimi, Barış Yayınları, İzmir
Ceylan, A (2005), İşin Anlamlılığını Belirleyen Sosyal- Yapısal Özelliklerin Güçlendirmeye Olan Etkileri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma, Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.6, İstanbul
Diemar, R.V. (1994), İletişim ve İşbirliğinde Kalite, Çeviren: Şevket Yıldırım, Verimlilik Dergisi, sayı:1994/2, Milli Prodüktivite Yayınları, Ankara
Doğan, H. (2002), İşletmelerde Öğrenme Kültürü Yaratama ve Akademik Lider Olarak Yönetici Rolüne İlişkin Türkiye’deki Üç Güvenlik İşletmesinde Bir Araştırma, 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Elma, C.(2003), Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Uygulamalar, Anı Yayıncılık, Ankara
Eren, E. (2004),Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, İstanbul
Erkuş,A. ;Günlü,E. (2009), İletişim Tarzının ve Sözsüz İletişim Düzeyinin Çalışanların İş Performansına Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt:20, Sayı:1, 7-24
Eroğlu, F.(2004), Davranış Bilimleri, Beta Yayınları, İstanbul
Fındıkçı, İ. (2003), İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Basım Yayın Dağıtım, İstanbul
Fullen, S (2002), Employee Motivation,http://www.writesalot.com/labor_costs_leadership.pdf
Gürgen, H. (1997), Örgütlerde İletişim Kalitesi, Der Yayınları, İstanbul
Hodgets, R.M. (1997), Yönetim Teori Süreç ve Uygulama, Çeviren: Canan Çetin, Der Yayınları, İstanbul
İbicioğlu, H. (1999), İşletmelerde İnsangücü Verimliliğin Artırılmasında Örgüt İçi İletişimin Rolü, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:2, Kütahya
İncir, G. (1985), Çalışanların Motivasyonuna Genel Bakış, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Ankara,
Jandt, F.E. (1998), Yönetim Sorunlarına Etkili Çözümler, Çeviri: Levent Akın, Hayat Yayınları, İstanbul
Karaçor, S. (2004), Örgütsel İletişim Kurma Yöntemleri ve Karşılaşılan İletişim Engellerine Yönelik bir Araştırma, S.Ü Sosyal Ekonomik Araştırma Dergisi, Konya
SAYI: 9/2012 117
Keser, A. (2006), Çalışma Yaşamında Motivasyon, Alfa-Aktüel Yayınları,İstanbul
Kıdak,L. (2009), Sağlık Hizmetlerinde Motivasyon Faktörleri, Sosyal Bilimler, Celal Bayar Üniv. S.B.E.,Cilt:7, Sayı:1,75-94
Koçel, T. (2005), İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd.Şti, İstanbul
Mound, L. (1999),.Understanding People and Organizations, Stonley Thornes Publishes, U.K
Naylo, J. (1999), Management, Financial Times Pritman Publishing, London
Örücü, E. (2006), Modern İşletmecilik, Gazi Kitapevi, Ankara
Örücü,E., Kanbur A.(2008), Örgütsel-Yönetsel Motivasyon Faktörlerinin Çalışanların Performans ve Verimliliğine Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Hizmet ve Endüstri İşletmesi Örneği, Yönetim ve Ekonomi, Cilt:15, Sayı:1
Özalp, İ. (1999), Örgütsel İletişim, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Eskişehir
Pleffer, J. (1995), Rekabette Üstünlüğün Sırrı: İnsan, Çeviren: Sinem Gül, Sabah Kitapevi, İstanbul
Recce, B.L (1999) ,Effective Human Relitions in Organization, Houghten Mifflin Co, NewYork
Riggio, R.E. (1999). Introduction to Endustrial Organizational Psychology, Prentice Hall, USA
Robbins, P.S. (2003), Essentials of Organizational Behavior ,Pearson Education, New Jersey
Schockley-Zalabak,P. (2002), Fundamentals of Organizational Communication, Allyn&Bacon Apearson Education Company, Boston
Solomon, R.C. (2001), İş Dünyasında, Politikada, İlişkilerde ve Yaşamda Güven Yaratmak, Çeviren: Ahmet Kardam, Acar Matbaacılık, İstanbul
Şimşek M.Ş., Çelik A. (2011), Yönetim ve Organizasyon, 13. Baskı, Eğitim Akademi, Konya
Taşkın, E. (1997), Yöneticinin Sosyal Stratejisi, Kazancı Matbaacılık, İstanbul
Telman, N. (2005), İnsan İlişkilerinde İletişim, Epsilon Yayıncılık, İstanbul
Tikici, M. (2005), Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
Toker, B. (2007), Demografik Değişkenlerin İş Tatminine Etkileri: İzmir’deki Beş ve Dört Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Uygulama, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(1), 92-107
Tutar, H (2003). Örgütsel İletişim, Seçkin Yayıncılık, Ankara
Yüksel, İ. (2005), İletişimin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir İşletmede Yapılan Görgül Çalışma, Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:6, İstanbul
Wikipedia,http://en.wikipedia.org/wiki/communication (18.02.2013)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com