You are here

ÖĞRETMENLERİN YETERLİLİK ALGILARI

THE PERCEPTIONS OF TEACHERS’ SUFFICIENCY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to determine the perceptions of teachers’ sufficiency and to find out the difference between the perceptions of teachers’ sufficiency and different variables. The research has been conducted with the help of pre-application and main application of the perceptions of teachers’ sufficiency questionnaire which was developed as a result of teachers’ sufficiencies determined by means of Delphi Technique. Teachers who work in primary and secondary schools in the district Mamak of the province Ankara have constituted the universe of the research. Being in accord with greatness which represents the universe, 440 teachers have comprised the sample of the research. A questionnaire which is composed of five graded scale with 137 items has been utilized in order to determine the perceptions of teachers’ sufficiency. In the research, some necessary information that belongs to teachers has been collected with the help of participant information form. The answers that teachers gave about the perceptions of teachers’ sufficiency have been commented in light of the results which was obtained from frequencies, percentages and arithmetic averages. In comparisons, (unrelated) t test, varyans analysis, Krusskall-Wallis H test and Mann-Whitney U test have been utilized for independent samples. It has been determined that teachers see themselves very sufficient in the matters of profession knowledge and improving themselves, and quite sufficient in the matters of field knowledge and national-international values. Also, it has been determined that the perception of teacher profession’s sufficiencies of teachers who receive in-service training is higher and there is not any difference among teacher perceptions according to the branches.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı öğretmenlerin yeterlilik algılarını belirlemek ve öğretmenlerin yeterlilik algıları ile farklı değişkenler arasındaki farka bakmaktır. Araştırma, Delphi tekniği ile belirlenen öğretmen yeterlilikleri sonucunda geliştirilen öğretmen yeterlilik algısı ölçme aracının ön uygulaması ve asıl uygulaması ile gerçekleşmiştir. Araştırmanın evrenini, Ankara ili Mamak ilçesi ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Evreni temsil eden büyüklüğe uygun olarak, 440 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Öğretmenlerin yeterlilik algılarını belirlemek üzere 137 maddeli beşli dereceleme ölçeğinden oluşan ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmada, öğretmenlere ait gereksinim duyulan bazı bilgiler, katılımcı bilgi formu yardımıyla toplanmıştır. Öğretmenlerin yeterlilik algıları konusundaki verdikleri yanıtlar frekanslardan, yüzdelerden ve aritmetik ortalamalardan elde edilen sonuçlar ışığında yorumlanmıştır. Karşılaştırmalarda bağımsız örneklemler için (ilişkisiz) t testi, varyans analizi, Krusskall-Wallis H Testi ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Öğretmenlerin meslek bilgisi ve kendilerini geliştirme konularında kendilerini çok yeterli gördükleri, alan bilgisi ve ulusal - uluslararası değerler konularında oldukça yeterli gördükleri belirlenmiştir. Hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin öğretmenlik yeterlilikleri algılarının daha yüksek olduğu, branşlara göre öğretmen algıları arasında fark olmadığı belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Akyüz, Y. (2003). “Osmanlıdan Günümüze Öğretmen İstihdam İlke ve Politiklarına
Eleştirel Bir Bakış.” Öğretmen Yetiştirme ve İstihdamı Sempozyumu.
Ankara: Eğitim-Sen Yayınları. 165-188.
Balcı, A. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık
Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve
Uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları.
Büyüköztürk, Ş. (2002). Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Damar, M. (1996). İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklerle Öğretmen
Nitelikleri Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Demir, M. C. (1997). Fransa ve Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının
Karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
Eacute, J. ve Esteve, M. (2000). “The transformation of the teachers’ role at the end of
the twentieth century: New challenges for the future.” Educational Review.
52(2), 197-209.
Gözütok, F. D. (1995). Öğretmenlerin Demokratik Tutumları. Ankara: Ekin
Yayıncılık.
Gürkan, T. (2001). “Bireyin Çok Yönlü Gelişimi”. Bilim ve Aklın Aydınlığında
Eğitim Dergisi. Sayı 22.
Gürkan, T. (1993). İlkokul Öğretmenlerinin Öğretmenlik Tutumları İle Benlik
Kavramları Arasındaki İlişki. Ankara: Sevinç Matbaası.
Web:http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/sayi22/gurkan.htm adresinden 18 Ocak 2003
tarihinde erişilmiştir.
Kaplan, L.S. ve Owings, W.A. (2002). “Enhancing Teaching Quality”. Phi Delta
Kappa Fastbacks. No. 499, 3-44
Karacaoğlu. Ö. C. (2002). F Tipi Cezaevlerinde Görevli İnfaz ve Koruma Memurlarına
Uygulanan Hizmet İçi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
MEB (2005). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Temel Eğitime Destek
Projesi Öğretmen Eğitimi Bileşeni Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri.
Web: http://oyegm.meb.gov.tr/yet/ adresinden 25 Nisan 2005 tarihinde
erişilmiştir.
Mentiş Taş, A. (2004). “Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Program Standartlarının
Belirlenmesi”. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt: 37, sayı:1, 28-51.
OECD (Organısatıon for Economıc Cooperatıon and Development) (1999). Thematıc
Review of the Transition from Initial Educatıon to Working Life. Unıted
Kingdom, Country Note.
Web: http://www.oecd.org/copyr.htm adresinden 7 Ocak 2003 tarihinde erişilmiştir.
OECD (Organısatıon for Economıc Cooperatıon and Development) (2004). Learning
for Tomorrow’s World First Results from PISA 2003. “The Learning
Environment and the Organisation of Schooling.”
Web:http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/58/59/33918026.pdf adresinden 13 Aralık
2004 tarihinde erişilmiştir.
Tekışık, H. H. (2003). “Bir Öğretmen Kuşağı”. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde
Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu. Ankara: Öğretmen Hüseyin
Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları: 8. 22-24
UNESCO. (2001). Teachers for Tomorrow’s Schools. Paris: UNESCO Publishing.
Van Der Schaaf, M. F., Stokking, K. M ve Verloop, N. (2003). “Developing
Performance Standards for Teacher Assessment by Policy Capturing”,
Assessment and Evaluation in Higher Education, Volume 28, Issue 4, Aug
2003, Pages 395-410, DOI 10.1080/0260293032000066227, URL
http://dx.doi.org/10.1080/0260293032000066227

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com