You are here

SINIF İÇİ OLUMSUZ DAVRANIŞLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

THE OPINIONS OF TEACHERS CONCERNING THE NEGATIVE BEHAVIORS IN CLASS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study which aims to investigate the negative behaviors of the students in the classroom, comprises the primary school teachers in the centre of Şanlıurfa. The “Questionnaire of Negative Behaviors in the Classroom” was developed to collect data in the research. The statistical analysis of data which were from 321 teachers in the sample indicated that “interrubting the conversation of others”, talking withouth permission” or “whispering”, “being late to lesson”, “standing up withouth permission” or “walking around the class” and “sitting spreadingly over the desk” respectively were observed as the most negative behaviours; in addition,,“being busy with pocket phone”, “reading newspaper or magazines in the class”, “sleeping in the class”, “presenting materials which are not related with lesson”, “leaving his/her seat early” or “leaving the class early” were observed as the least negative behaviors in the classroom. Results showed that the opinions of teachers regarding the negative behaviors in the class were not differentiated according to their genders, ages, school tenures and teaching fields. However, the opinions of teachers were differentiated on the base of their educational level. In this context, teachers who have education at postgraduate level interpreted the behaviors in the class as “slightly negative”, on the contraray, those who have education on pregraduate degree eveluated the behaviours of students highly negative”.
Abstract (Original Language): 
Öğretmenlerin sınıf içi olumsuz davranışlara ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, Şanlıurfa ili merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenleri kapsamaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Sınıf İçi Olumsuz Davranışlar Anketi” geliştirilmiştir. Örneklemde yer alan 321 öğretmenden elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemelerine göre öğretmenler sırasıyla, “karşıdakinin sözünü yarıda kesme” “izinsiz konuşma/fısıldaşma”, “derse geç gelme”, “izinsiz ayağa kalkma/sınıfta dolaşma” ve “sırada yayılarak oturma” davranışlarının en fazla gözlenen davranışlar olduğunu, buna karşın,“cep telefonuyla meşgul olma”, “derste gazete veya magazinler okuma”, “derste uyuma”, “dersle ilgili olmayan materyaller bulundurma” ve “yerinden erken kalkma/dersten erken ayrılma” davranışlarının ise en az gözlenen davranışlar olduğunu bildirmişlerdir. Öğretmenlerin sınıf içi olumsuz davranışlara ilişkin görüşleri, onların cinsiyetlerine, yaşlarına, okuldaki hizmet sürelerine ve öğretmenlik alanlarına göre anlamlı şekilde farklılık göstermemiştir. Buna karşın öğretmenlerin sınıf içi olumsuz davranışlara ilişkin görüşleri onların eğitim düzeylerine göre anlamlı şekilde farklılık göstermiştir. Bu bağlamda, ön lisans düzeyinde eğitim almış öğretmenlerin sınıf içi olumsuz davranışlara ilişkin görüşleri, lisansüstü eğitim almış olanlardan daha yüksek bulunmuştur. Bulgulara göre, lisansüstü eğitim almış öğretmenler, sınıf içi olumsuz davranışları “biraz olumsuz” olarak değerlendirirken, ön lisans eğitimi almış öğretmenler, “çok olumsuz” olarak değerlendirmişlerdir
1-24

REFERENCES

References: 

Aksoy, N. (1999). Classroom management and student discipline in elementary schools
of Ankara (Turkey), EdD, University of Cincinnati, Publication No: AAT
9960863, http:// wwwlim.umi.com/dissertations/fullcit/9960863.
Aksoy, N. (2000). Sınıf içi disiplin sorunlarını azaltmada izlenebilecek temel
yaklaşımlar. Eğitim Araştırmaları, 2: 5-9.
Ataman, A. (2000). Sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı
geliştirlen önlemler, Sınıf yönetimi (Ed: L. Küçükahmet), Ankara: Nobel
Yayıncılık, 213-230.
Ayers, H. Ve Gray, F. (1998). Classroom management: Apractical approach for
primary and secondary teachers. London: David Fulton Publishers.
Balay, R. (2004). 2000’li yıllarda sınıf yönetimi. 2. Baskı. Ankara: Sandal Yayınları.
Balcı, A. (1997). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: 72
TDFO Bilgisayar Yayıncılık.
Başar, H. (2001). Sınıf yönetimi. 5. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Beyda, S. D. (1998). Outcomes of students with behavioral difficulties: Responses to
external-vs. self-management classroom practices, PhD, Purdue University,
PublicatonNo:AAT9914455,http://wwwlib.umi.com/dissertations/preview/991
4455.
Bull, S. L., & Solity, J. E. (1996). Classroom management: Principles to practice,
London and New York: Routledge.
Celep, C. (2002). Sınıf yönetimi ve disiplini. 2. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
Coleman, J. K. (2000). A controlled evaluation of the effects of classroom coping skills
training on children’s aggressive and externalizing behaviors, PhD. Memphis
State University, Publication No: AAT 9978898, http:// www.
umi.com/dissertations/preview/9978898.
Çelik, V. (2003). Sınıf yönetimi. Geliştirilmiş 2. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Genişletilmiş 3. Baskı,
Trabzon: Celepler Matbaacılık.
Girmen, P., Anılan, H., Şentürk, İ ve Öztürk, A. (2006). Sınıf öğretmenlerinin
istenmeyen öğrenci davranışlarına gösterdikleri tepkiler, Sosyal Bilimler Dergisi,
15: 235-244.
Gordon, D. G. (Sep 2001). Classroom management. Music Educators Journal, V. 88,
Issue 2, p17, 7p. 1 chart, 1bw.
Kaner, S. (1991). Suçlu çocuklara/gençlere ve sorunlarına genel bir bakış. Ankara:
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24, 1: 169-186.
Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma teknikleri ve istatistik yöntemleri. Ankara: Tekışık
Web Ofset Tesisleri.
Kuykendall, J. (Jan1996). Is gun play ok for kids? Education Digest, V. 61, Issue 5,
p.12, 3p, 1bw.
Okutan, (2002). Disiplin problemlerinin sürekliliği. Sınıf yönetimi (Ed. E. Karip),
Ankara: Pegem A Yayıncılık, 5-13.
Özbay, Y ve Eren, A. (1997). Televizyon ve çocuklardaki şiddet eğilimleri. Milli
Eğitim, 135, 27-31.
Öztürk, B.(2002). Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve giderilmesi, Sınıf
Yönetimi, (Ed: E. Karip), Ankara: Pegem A Yayıncılık, 137-183.
Sağlam, M., Vural, L ve Adıgüzel, A. (2007). Yeni ilköğretim programının
uygulanması sürecinde önceki programa göre istenmeyen öğrenci
davranışlarının görülme sıklığı. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
Sempozyumu 27-29 Nisan: Bildiriler, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim
Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD, 505-510.
Sağlam, M., Adıgüzel, A ve Güngör, Ö. (2008). İlköğretim sınıf içi istenmeyen öğrenci
davranışları ve öğretmenlerin bu davranışlarla baş etme yaklaşımları.
Proceedings of International Conference on Educational Science ICES’08 23-25
June (Eds. B. Özer, H. Yaratan, H. Caner), Famagusta-North Cyprus:
Department Educational Sciences faculty of Education, 3: 1626-1635.
Sarıtaş, M. (2000). Sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama,
Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, (Ed: L. Küçükahmet), Ankara: Nobel
Yayıncılık, 47-90.
Smith, C. J., & Laslett, R. (1996). Effective classroom management: A teacher guide.
2nd Edition, London and New York: Routledge.
Tertemiz, N. (2000). Sınıf yönetimi ve disiplin. Sınıf yönetimi, (Ed: L. Küçükahmet),
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 49-70.
Türnüklü, A. (1999). İlköğretimde sınıf içi istenmeyen davranışlar ve nedenleri,
Yaşadıkça Eğitim, 64:30-34.
Web, L. D., Metha, A., & Jordan, K. F. (1992). Foundations of American education.
New York: Macmillan Publishing Company.
Weston, R. (1997). Dealing with discipline problems. Health Education, 1: 9-15.
Wragg, E. C., & Dooley, P. A. (1996). Class management during teaching practice,
Classroom teaching skills, (Ed. by E. C. Wragg), London: Routledge, 21-46.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com