You are here

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇMEDEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİ KULLANMADA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER: TRABZON ÖRNEĞİ

PROBLEMS FACING SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS USING ALTERNATIVE ASSESMENT TECNICS: TRABZON SAMPLE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of the study is to emerge problems facing Science and Technology teachers using alternative measurement and assessment techniques in lessons. Survey method was used in this study. The sample of the study consisted of 40 Science and Technology teachers working in Trabzon. Semistructured interviews and Need Determine Questionnaire were used for data collection. Descriptivecontent analysis and matrix forming to be benefit from codes were used for analysis of interviews. Tables including frequency and percentage worth were used for in the analysis of questionnaires. It was seen that, teachers started to use the new program with little theoretical and practical knowledge about alternative assessment techniques and teachers had problems because of lack of information and skills about techniques such as; composing and evaluating of portfolios. However, teachers hadn’t got enough adequacies about alternative assessment techniques and they started to adapt traditional techniques to the new program. Suggestions were given that, in-service education courses should be arrangement including theoretical information and practical application for teachers relate to performance assessment, portfolio, project and so on.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini derslerinde kullanmada karşılaştıkları problemleri ortaya çıkarmaktır. Araştırmada yöntem olarak Tarama Modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Trabzon ilinde çalışan 40 Fen ve Teknoloji öğretmeni oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak; yarı yapılandırılmış mülakat soruları ve durum tespiti ihtiyaç belirleme anketi kullanılmıştır. Mülakatların analizinde betimsel ve içerik analizi yapılmış, kodlamalardan yararlanılarak matrisler oluşturulmuştur. Anket verilerinin analizinde frekans ve yüzde değerlerinin bulunduğu tablolardan yararlanılmıştır. Öğretmenlerin, alternatif ölçme değerlendirme teknikleri hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadan programı uygulamaya başladıkları, öğrenci ürün dosyasının tutturulması ve değerlendirilmesi gibi konularda bilgi ve beceri sahibi olmadıklarından problemlerle karşılaştıkları görülmüştür. Öğretmenlerin yeni teknikleri kullanma bilgi ve becerisine sahip olmamasından dolayı, daha çok bildikleri teknikleri yeni öğretim programına adapte etmeye çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, proje gibi alternatif ölçme değerlendirme teknikleri hakkında öğretmenler için pratik ve uygulamalar içeren Hizmet içi eğitim (HİE) kurs programları düzenlenmesi gerektiği öneri olarak sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Anderson, R (1998). Why talk about different ways to grade? The shift from traditional
assessment to alternative assessment, New Directions for Teaching and
Learning, 74, 5–15.
Aytaç, T. (2000). Hizmet-içi eğitim kavramı ve uygulamada karşılaşılan sorunlar, Milli
Eğitim Dergisi, 147, 66–69.
Bol, D. J. (2002), The Use of Alternative Assessments in the Physical Education
Classroom, Master thesis, The Califonia State Universty, Fullerton, U.S.A.
Candur, F. (2007). Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Öğretimi, Kullanılan Ölçme-
Değerlendirme Yöntemleri ve Bu yöntemlerin Öğretim Sürecindeki Önemi
Hakkındaki Düşüncelerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Çakır, İ. (2004). Fen Bilgisi Öğretmenlerine Ders Destek Materyali Hazırlama ve
Kullanma Becerisi Kazandırmaya Yönelik Bir Yaklaşım, Yüksek Lisans Tezi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş, Üçüncü Baskı. Trabzon:
Celepler Matbaacılık.
Çepni, S., Bayrakçeken, S., Yılmaz, A., Yücel, C., Semerci, Ç., Köse, E., Sezgin, F.,
Demircioğlu, G., Gündoğdu, K. (2007). Ölçme ve değerlendirme, Ankara:
Pegema Yayıncılık.
Eğitim Programları ve Öğretim Alanı Profesörler Kurulu (EPÖAPK) İlköğretim 1–5.
Sınıflar Öğretim Programlarını Değerlendirme Toplantısı (Eskişehir) Sonuç
Bildirisi (2005).
Ercan, F. ve Altun, S. A., (2005). “İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 4. ve 5. Sınıflar
Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri”, Eğitimde Yansımalar: VII
Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Eğitim
Fakültesi, Erciyes.
Gökdere, M. (2004). Üstün Yetenekli Çocukların Fen Bilimleri Öğretmenlerinin
Eğitimine Yönelik Bir Model Geliştirme Çalışması, Doktora tezi, Karadeniz
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Gömleksiz, M. N. (2005). Yeni ilköğretim programının uygulamadaki etkililiğinin
değerlendirilmesi, Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2),
339–384.
Gözütok, D., Akgün, Ö. E. ve Karacaoğlu, C., (2005). Yeni İlköğretim Programlarının
Uygulanmasına Öğretmenlerin Hazırlanması. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni
İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi, Kayseri.
Güven, S. (2008), Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim ders programlarının
uygulanmasına ilişkin görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, 177, 224–236.
Hambleton, R. K., & Murphy, E. (1992). A psychometric perspective on authentic
measurement, Applied Measurement in Education, 5(1), 1–16.
Kaptan, F., (2005). Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarıyla İlgili
Değerlendirme, Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını
Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kayseri.
Karasar, N. (2001). Araştırmalarda rapor hazırlama, Ankara: Nobel Yayın Dağılım.
Kaya, A. (2003). Fizik Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitim ihtiyaçlarına, Yönelik Bir
Laboratuar Programı Geliştirme ve Model Önerme, Doktora Tezi, Karadeniz
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Kutlu, Ö., (2005). Yeni İlköğretim Programlarının ‘Öğrenci Başarısındaki Gelişimi
Değerlendirme, Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını
Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kayseri.
Miles, M. B. & Huberman, A.M., (1994). Qualitative data analysis, Second Edition.
Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2006). İlköğretim Fen ve
Teknoloji Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. M.E.B., Ankara.
Neukom, J. R. (2000). Alternative Assessment: Rubrics-students’ self Assessment
Process, Master Thesis, The Faculty of Pasific Lutheran Universty, U.S.A.
Orbey, S. ve Güven, B. (2008). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programı’nın
değerlendirme öğesine ilişkin öğretmen görüşleri, Eğitimde Kuram ve
Uygulama, 4(1),133–147.
Özsevgeç, T. (2007). İlköğretim 5. Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesine Yönelik 5E
Modeline göre Geliştirilen Rehber Materyallerin Etkililiğinin Belirlenmesi,
Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
Trabzon.
Roach, A. T., Elliott, S. N., & Berndt, S. (2007). Teacher perceptions and the
consequential validity of an alternate assessment for students with significant
cognitive disabilities, Journal of Disability Policy Studies, 18 (168–175).
Şahin, İ. (2008). Yeni ilköğretim birinci kademe fen ve teknoloji programının
değerlendirilmesi, Milli Eğitim, 177, 181-207.
Şekel, S. (2007). Yeni Fen ve Teknoloji Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri
Işığında Değerlendirilmesi; (Gümüşhane İli Örneği) , Yüksek Lisans Tezi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Şenel Çoruhlu, T., Er Nas, S. & Çepni, S., (2008). Fen ve Teknoloji öğretmenleri için
alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik bir HİE programından
yansımalar: Trabzon örneği, Necatibey Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-22.
Şenel, T. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İçin Alternatif Ölçme Ve
Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Bir Hizmet İçi Eğitim Programının
Etkililiğinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Tekışık, H. H., (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Uygulanmasına Öğretmenlerin
Hazırlanması, Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını
Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kayseri.
Tekin, S. (2004). Kimya Öğretmenleri için Kavramsal Anlama ve Kavram Öğretimi
Amaçlı Bir Hizmet-içi Eğitim Kurs Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin
Araştırılması, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Trabzon.
URL–1, http://talimterbiye.mebnet.net/program-gel-birimi/olc-deg-birimi.htm, Program
Geliştirme Ölçme ve Değerlendirme Birimi 25.10.2006.
Yaşar, Ş., Gültekin, M., Türkkan, B., Yıldız, N. ve Girmen, P., (2005). Yeni İlköğretim
Programlarının Uygulanmasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Hazırbulunuşluk
Düzeylerinin ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi (Eskişehir İli Örneği),
Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme
Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kayseri.
Zimbicki, D. (2007). Examining the Effects of Alternative Asessment on Student
Motivation and Self Efficancy. Doctoral Dissertation, The Walden University,
U.S.A.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com