You are here

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ OKUL UYGULAMALARINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

PROBLEMS in SCHOOL PRACTICES in DEPARTMENT of PRE-SCHOOL TEACHING and SOLUTION OFFERS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, the problems that lecturers, counselors, practice coordinators and teacher trainees in two Pre-school Education Departments at Faculty of Vocational Education and at Faculty of Education at University of Selçuk who take school experience and teaching practice courses experience during the process and the solution offers that they have developed for these problems are examined. The study was carried out in the survey model. Data was collected using the qualitative research model. The interview form was used as a means of data collection. According to the results of the study, among the most commonly cited problems in school practices are practice teachers’ lack of knowledge about the content of school experience course, their negative attitudes toward teacher trainees, lack of cooperation, communication and coordination between school and university, problems in transportation to schools, teacher trainees’ not being able to get motivated during practice, excessive numbers of students, not knowing their responsibilities, lack of supervision and the scarcity of practice schools. The solutions offered to these problems include establishment of cooperation between university and practice schools, holding informative meetings for counselors, choosing schools close to the places where teacher trainees live, and increasing the number of practice hours, supervisions and practice schools.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim ve Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini yürüten üniversite öğretim elemanları, öğretmen adayları, rehber öğretmenler ve uygulama koordinatörlerinin süreçte karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik geliştirdikleri çözüm önerileri incelenmektedir. Araştırma, tarama modelindedir. Veriler nitel araştırma yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, okul uygulamalarında yaşanan sorunlar arasında en fazla; uygulama öğretmenlerinin okul deneyimi ders içeriklerini bilmemeleri, öğretmen adaylarına karşı olumsuz tutum sergilemeleri, okul ve üniversite arasında işbirliği, iletişim ve koordinasyon sağlanamaması, okullara ulaşım ile ilgili sorunlar, öğretmen adaylarının uygulama alanlarında motive olamamaları, sayılarının fazla olması, sorumluluklarını bilmemeleri, denetim eksikliği ve uygulama okulu azlığı yer almaktadır. Bu sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri arasında ise üniversite ve uygulama okulları arasında işbirliği sağlanması, rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirici toplantıların düzenlenmesi, öğretmen adaylarının yaşadıkları yerlere yakın okulların uygulama okulu olarak seçilmesi, uygulama saatlerinin, denetimlerin ve uygulama okullarının sayılarının artırılması yer almaktadır
128-152

REFERENCES

References: 

Aksu, M. B. ve Demirtaş, H. (2006). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi II Dersine
İlişkin Görüşleri (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Eğitim Fakültesi
Dergisi, 7 (11), 3-21.
Aydın, S. Selçuk, A. ve Yeşilyurt, M. (2007). Öğretmen Adaylarının “Okul Deneyimi
II” Dersine İlişkin Görüşleri (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği). Yüzüncü Yıl
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 75-90.
Azar, A. (2003). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin
Görüşlerinin Yansımaları. Milli Eğitim Dergisi, 159. Web:
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/159/azar.htm. 1 Nisan 2009 tarihinde alınmıştır.
Becit, G., Kurt, A. A., Kabakçı, I. (2009). Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Okul
Uygulama Derslerinin Yararlarına İlişkin Görüşleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 9 (1), 169-184.
Çetin, Ö. F. ve Bulut, H. (2002). Okul Deneyimi I, II ve Öğretmenlik Uygulaması
Derslerinin Uygulama Öğretmenleri ve Öğretmen Adayları Tarafından
Değerlendirilmesinin İncelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 69-
75.
Çiçek, Ş. ve İnce, M. L. (2005). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması
Sürecine İlişkin Görüşleri. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 16 (3), 146-155.
Demircan, C. (2007). Okul Deneyimi II Dersine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin
İncelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 3(2), 119-132.
Dündar, M. (2003). Müzik Öğretmeni Yetiştirmede Alanda Eğitim. G.Ü. Gazi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 23 (1), 59-67.
Eraslan A. (2008). Fakülte-Okul İşbirliği Programı: Matematik Öğretmeni Adaylarının
Okul Uygulama Dersi Üzerine Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 34, 95-105.
Eraslan, A. (2009). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının ‘Öğretmenlik
Uygulaması’ Üzerine Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve
Matematik Eğitimi Dergisi, 1(3), 207-221.
Gömleksiz, M. N., Mercin, L., Bulut, İ. ve Atan, U. (2007). Okul Deneyimi II Dersine
İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri (Sorunlar ve Çözüm Önerileri). Eğitim
Araştırmaları, 23, 148-158.
Harmandar, M., Bayrakçeken, S., Kıncal, R., Büyükkasap, E. ve Kızılkaya, S. (2000).
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde Okul Deneyimi Uygulaması ve
Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 148. Web:
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/148/1.htm. 2 Nisan 2009 tarihinde alınmıştır.
Hacıoğlu, F. ve Alkan, C. (1997). Öğretmenlik Uygulamaları-Öğretim Teknolojisi.
Alkım Yayınevi, Ankara.
Kudu, M., Özbek, R. ve Bindak, R. (2006). Okul Deneyimi- I Uygulamasına İlişkin
Öğrenci Algıları (Dicle Üniversitesi Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,
5 (15), 99-109.
Oral, B. (1997). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşleri.
Çağdaş Eğitim, 232, 9-13.
Özmen, H. (2008). Okul Deneyimi-I ve Okul Deneyimi-II Derslerine İlişkin Öğretmen
Adaylarının Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
25, 25-37.
Sılay, İ. ve Gök, T. (2004). Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında
Karşılaştıkları Sorunlar Ve Bu Sorunları Gidermek Amacıyla Hazırlanan
Öneriler Üzerine Bir Çalışma XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü
Üniversitesi, Malatya.
Şahin, E. (2003) Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Programında Öğrenim Gören
Öğretmen Adayları İle Uygulama Okullarındaki Öğretmenlerin Mesleki
Uygulamalara İlişkin Bakış Açıları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4 (13).
Ünlüönen, K. ve Boylu, Y. (2007). Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesinde Uygulanan
Okul Deneyimi Ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine Yönelik Öğretmen ve
Öğretim Elemanı Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Milli Eğitim Dergisi, 173.
Web: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/173/1.htm. 3 Nisan 2009 tarihinde
alınmıştır.
Yeşil, R. ve Çalışkan, N. (2006). Okul Deneyimi I Dersinden Öğrencilerin Beklentileri
ve Karşılanma Düzeyi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (1), 55–72.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.
Ankara: Seçkin Yayıncılık.
YÖK (1998). Fakülte-Okul İşbirliği. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Yayınları.
YÖK(2010). Aday Öğretmen Kılavuzu. Web: http://www.yok.gov.tr/content/view
/500/lang,tr_TR/ 1 Nisan 2011 tarihinde alınmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com