You are here

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OKUR-YAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

IDENTIFYING THE COMPUTER LITERACY SKILL LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS: THE CASE OF KOCAELI UNIVERSITY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The qualities of individuals that societies need have changed in our day. It is no longer a privilege but a necessity for today’s individuals to use the existing technologies to handle the information available, which is continuously changing and improving due to technology. Individuals in such an environment need to be able to know how to access information, can use it to suit their needs and produce new information. The greatest aides in equipping individuals with these qualities are the computer and Internet. The effective use of computers and computer-based technologies in the educational process is important to have more efficient instructional activities. In order to materialize this, it is necessary to identify the computer literacy levels of students in the educational process. In this study reports the implementation and results of a survey study conducted at Kocaeli University in order to identify the computer literacy levels of students during the transformation to technology supported learning environments.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde toplumların ihtiyaç duyduğu birey nitelikleri değişmiştir. Teknolojinin etkisiyle sürekli değişen ve gelişen bilgi karşısında var olan teknolojiyi kullanmak birey için bir ayrıcalık değil zorunluluk halini almıştır. Bu ortamda yer alan bireylerin bilgiye nasıl erişilebileceğini bilen, gerektiğinde bilgilerini ihtiyacına yönelik kullanabilen ve yeni bilgiler üretebilen nitelikte olmaları istenmektedir. Bu niteliklere sahip bireyleri yetiştirmede en büyük yardımcı bilgisayar ve internettir. Bilgisayar ve bilgisayara dayalı teknolojilerin eğitim sürecinde etkin kullanılması ve eğitim-öğretim etkinliklerinin daha verimli hale getirilebilmesi açısından önemlidir. Bunu gerçekleştirebilmek için eğitim sürecinde yer alan öğrencilerin bilgisayar okur-yazarlık düzeylerinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, Kocaeli Üniversitesi’nde teknoloji destekli öğrenme ortamlarına geçiş sürecinde öğrencilerin bilgisayar okur-yazarlık düzeylerini belirlemek için düzenlenen anket çalışması ve sonuçları açıklanmıştır. Bunun yanında teknoloji destekli öğrenme ortamlarının oluşturulması ve yaygınlaştırılmasında anket çalışmasından elde edilen sonuçlar yorumlanmakta ve geleceğe yönelik öneriler sunulmaktadır.

REFERENCES

References: 

Akkoyunlu, B. (1996). Öğrencilerin Bilgisayara Karşı Tutumları. Journal of Education
and Science, 20(100), 15-27.
Akkoyunlu, B., & Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ve
Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-10.
Akteke Öztürk, B., Arı, F., Kubuş, O., Gürbüz, T., & Çağıltay, K. (2008). Öğretim
Teknolojileri Destek Ofisleri ve Üniversitedeki Rolleri, Akademik Bilişim
Bildiri Kitapçığı, 101, Çanakkale, Türkiye, 30 Ocak - 1 Şubat 2008.
Aşkar, P., & Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğretmen adaylarının
bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 21, 1-8.
Childers S. (2003). Computer literacy: Necessity or buzzword? Information Technology
and Libraries, 22 (3): 100-104 Sep.
Caspo, N. (2002). Certification of computer literacy. T.H.E Journal Online. Retrieved
on April 7, 2004, www.thejournal.com/magazine/vault/articleprintversion.cfm?
aid-4117
Comrey, A. L., & Lee, H. B. (1992). A First Course in Factor Analysis (2nd ed.). New
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale.
Çelik, F., Kocaman, F. & Önal, A.S., (2008). Burdur Ili Merkez Ilçe Ilköğretim
Ögretmenlerinin Bilgisayar Okur-Yazarlik Seviyeleri . Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(15), 1-13.
Doyle, E. Stamouli, I., & Huggard, M. (2005). Computer anxiety, self-efficacy,
computer experience: An investigation throughout a computer science degree.
35 th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference. Indianapolis, IN.
Available: http://ieeexplore.ieee.org/iel5/10731/33854/01612246.pdf
Doğu, A.H. (2008). Üniversiteyi kazanan öğrencilerin temel bilgi teknolojilerini
kullanabilme düzeylerinin bölgesel analizi. Akademik Bilişim 2008. Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008.
Göldağ B. (2006). İnönü Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğrencilerinin Bilgisayar
Programlarını Etkin Bir Sekilde Kullanabilmeye İlişkin Görüsleri.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Malatya.
Işıksal, M. & Aşkar, P. (2003). İlköğretim Öğrencileri için Matematik ve Bilgisayar Öz-
Yeterlik Algısı Ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
(25),109-118.
Joncour, N., Sinclair K.E. & Bailey, M. (1994). Computer Anxiety, Computer
Experience and Self-Efficacy. Paper prepared for presentation at the Annual
Conference of the Australian Association for Research in Education, Newcastle,
New South Wales. Available: http://www.aare.edu.au/94pap/joncn94401.txt
Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi – kavramlar-ilkeler-teknikler (1st. ed.).
Nobel Press.
Kılınç A., & S. Salman (2006). Fen ve Matematik Alanları Öğretmen Adaylarında
Bilgisayar Okuryazarlığı , Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2),
150-166.
Murphy, C., Coover, D., & Owen, S. (1989). Development and validation of the
computer self efficacy scale. Education and Psychological Measurement, (49),
893-899.
Lupo, D., (2001). Computer literacy and applications via distance e-learning.
Computers &Education, 36 (4), 333-345.
Orhan, F. & Akkoyunlu, B. (2003). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
(BÖTE) Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Öz Yeterlik İnancı ile
Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki. The Turkish Online Journal of
Educational Technology, 2(3), 93-97.
Sarı, S., & Erdem, A.R. (2005). Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Programlarını ve
İnterneti Bilme ve Kullanma Amaçları (Pamukkale Üniversitesi Örnegi). The
Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4 (1), 151-161.
Phelps, D.C. (2005). Information system security: Self-efficacy and security
effectiveness in Florida Libraries. A dissertation submitted to the College of
Information, The Florida State University. Available: http://etd.lib.fsu.edu
/theses/available/etd02082005035903/unrestricted/dissertation.pdf
Seferoğlu, S. (2005) İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayara Yönelik Öz-Yeterlik
Algıları Üzerine Bir Çalışma. Eğitim Araştırmaları, 19, 89–101.
Stanley L. D. (2003). Beyond Access: Psychosocial Barriers to Computer Literacy. The
Information Society, 19, 407–416.
Stephens P. (2005). A Decision Support System For Computer Literacy Training At
Universities, The Journal of Computer İnformation Systems, 46, (2), page 22-35.
Torkzadeh, G., & Koufteros, X. (1994) Factorial validity of a computer self-efficacy
scale and the impact of computer training, Education and Psychological
Measument, 54(3), 813-821.
Tüfekçi, A. (2006). Avrupa bilgisayar yetkinlik sertifikası (ECDL) : Temel bilişim
sertifikasyon modeli ve uygulamaları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar
Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 38-48.
Wecker, C., Kohnle†, C., & Fischer, F. (2007). Computer literacy and inquiry learning:
when geeks learn less 2007. The Authors. Journal compilation. Blackwell
Publishing Ltd Journal of Computer Assisted Learning, 23, 133–144.
Yeşilyurt S., & Ş. Gül (2007). Bilgisayar Kullanma Becerileri ve Bilgisayara Yönelik
Tutum Ölçeği (BKBBYTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, s.79-88.
ECDL Turkey (2008). ECDL-European Computer Driving Licence.
http://www.ecdl.org.tr/content.asp?NewID=000000000000016.TU&action=1

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com