You are here

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

ATTITUDES OF CANDIDATE TEACHERS IN PRIMARY TEACHING, MATEMATICS TEACHING AND SCIENCE TEACHING DEPARTMENTS TOWARDS SCIENCE TEACHING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Science is one of the major courses that help students learn the environment, natural events, the basic concepts, principles and generalizations of scientific developments and help develop the abilities of scientific thinking and problem solving. In this study, primary school candidate teachers’ attitudes towards science teaching are investigated. The candidate teachers who are in the Departments of Primary School Science, Mathematics and Primary Teaching of Siirt Education Faculty of Dicle University constitute the subject of this study. In this study, ‘’Science Education Attitude Scale” is used. Cronbach Alpha is used for reability test (Alpha=,7798). In order to analyze the data, a group of statistical techniques, such as t-test, variance analysis and means are used. As a result, we found that the candidate teachers have different attitudes towards teaching science depending on their departments, education styles and class levels.
Abstract (Original Language): 
İlköğretim sürecinde çocuğun içerisinde bulunduğu çevreyi, doğal olayları, bilimsel gelişmeleri, temel kavram, ilke ve genellemeleri öğrendiği ve buna bağlı olarak bilimsel yöntem süreciyle düşünme ve problem çözme becerilerini kazandığı derslerin başında Fen Bilgisi dersi gelmektedir. Bu araştırmada, İlköğretim öğretmen adaylarının Fen Bilgisi öğretimine yönelik tutumları incelenmiştir. Araştırma, Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi’nde bulunan İlköğretim Fen Bilgisi, Matematik ve Sınıf Öğretmenliği programlarındaki öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Araştırmaya temel teşkil eden veriler, öğrencilerin Fen Bilgisi öğretimine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla hazırlanmış bir anketle toplanmıştır. Anket maddeleri, alanla ilgili literatür taraması sonucunda oluşturulan bir soru havuzundan seçilmiştir. Cronbach Alpha ile güvenirlik testi yapılmıştır (Alpha=,7798). Veri çözümlemede, t-testi, varyans analizi ve aritmetik ortalama gibi istatistiki teknikler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının bulundukları program, öğretim şekli ve sınıf düzeyi bakımından Fen Bilgisi öğretimine yönelik farklı bakış açılarına sahip oldukları bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

Anderson, L. W. (1991), “Tutumların Ölçülmesi”, (Çev. Nükhet Çıkrıkçı), Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24, (1), ss. 241-250.
Baykul Y. (1990), İlkokul 5. sınıftan Lise ve Dengi Okulların Son Sınıflarına Kadar
Matematik ve Fen Derslerine Karşı Tutumda Görülen Değişmeler ve Öğrenci
Yerleştirme Sınavındaki Başarı ile İlişkili Olduğu Düşünülen Bazı Faktörler,
ÖSYM Yayınları, (1).
Bloom, B.S. (1979), İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (Çev. Durmuş Ali
Özçelik), Milli Eğitim Basımevi, Ankara, http://www.yok.gov.tr/egitim/
ogretmen/kitaplar/ilkfen/ogr/aday1p.doc, (Erişim Tarihi: 24.05.2005).
Kaptan, F. (1998), Fen Bilgisi Öğretimi, Anı Yayıncılık, ss. 1-26. Ankara.
Kocabaş, A. (1997), “Temel Eğitim 2. Kademe Öğrencileri İçin Müziğe İlişkin
Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), ss. 141-145.
Küçükahmet, L. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, 14. Baskı, Nobel
Yayın Dağıtım, Ankara.
Morell, P. D. ve Lederman N.G. (1998), “Students Attitudes Towards School and
Classroom Science”, School Science and Mathematics, 98, (2), pp. 76-83.
Oruç, M. (1993), “İlköğretim Okulu 2. Kademe Öğrencilerinin Fen Tutumları ile
Fen Başarıları Arasındaki İlişki”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Senemoğlu, N. (2004), Gelişim Öğrenme ve Öğretim, 10. Baskı, Gazi Kitabevi,
Ankara.
Türkmen, L. (2006), Fen ve Teknoloji Öğretimi. 1. Baskı, Bölüm 2: Bilimsel Bilginin
Özellikleri ve Fen-Teknoloji-Toplum Okuryazarlığı, (Editör: Mehmet Bahar),
Pegem A Yayıncılık., Ankara.
Yılmaz, Ö., Yalvaç B. ve Tekkaya C. (1998), “Fen Bilgisi Dersine İlişkin Beceri ve
Tutumların Ölçülmesi”, Eğitim ve Bilim Dergisi, 22, (110), ss. 45-50.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com