Buradasınız

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE FEN BİLGİLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

EXAMINING TEACHER CANDIDATES' SITUATION OF USING SCIENCE KNOWLEDGE IN THEIR DECISION MAKING PROCESS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to examine how teacher candidates studying at science and elementary teaching departments transfer their knowledge gained in biology, ecology and science teaching courses to their decision making process. The study was conducted with the participation of 168 teacher candidates, 94 of whom study at the Science Teaching Department and 74 study at the Elementary Teaching Department of Education Faculty at Ahi Evran University. The data were collected through written feedback provided by the teacher candidates at the end of in-class application conducted using multi-voting technique which is one of the decision making techniques and in the discussion part of the application, open fishbowl technique which is one of the group discussion techniques. The feedback provided by the candidates was analyzed using content analysis and the descriptive findings were discussed with reference to the literature. The findings revealed that teacher candidates used their science knowledge effectively in decision making, perceived the continuity of life as equal to the continuity of humanity, and thought that the ozone layer, drinking water, animals and infertility were essential for the continuity of life. Based on the findings of the study, it can be suggested that students' decision making process should be examined by fictionalizing scenarios considering their cognitive and affective levels, and teaching techniques enhancing the participation of the whole class should be included in the teaching process.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının Biyoloji, Çevre Bilimi, Fen Eğitimi dersleri kapsamında öğrendiği bilgileri karar verme sürecine ne şekilde aktardıklarını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği anabilim dalında öğrenim görmekte olan 94, Sınıf Öğretmenliği anabilim dalında 74 olmak üzere toplam 168 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri problem çözme tekniklerinden biri olan Çoklu Oylama tekniği ve uygulamanın tartışma kısmında grup tartışma tekniklerinden biri olan Açık Balık Kavanozu tekniği ile gerçekleştirilen uygulama sonunda öğretmen adaylarından yazılı dönütler alınarak toplanmıştır. Elde edilen veriler nitel analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizine tabii tutularak çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının fen bilgilerini karar verme sürecinde etkin bir şekilde kullandığı, yaşamın devamlılığını insanlığın devamlılığı ile eşdeğer tuttukları ve yaşamın devamlılığı için ozon tabakası, içilebilir su, hayvanlar ve kısırlığın elzem olduğu düşüncesine sahip oldukları bulgulanmıştır. Bu araştırma sonuçlarından yola çıkılarak öğrenci seviyesine uygun senaryolar kurgulanarak öğrencilerin karar verme süreçlerinin geliştirilmesi ve sınıf içi etkinliklerde bütün sınıfın katılacağı öğretim tekniklerine yer verilmesi önerilebilir.

REFERENCES

References: 

Abd-El Khalick, F., Bell,R.L., Lederman,N.G. (1998). The Nature Of Science And İnstructional Practice: Making The Unnatural Natural. Science Education, 82,(4):417-36.
Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER- Dilber POLAT
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 16, Nisan 2014
196
Ariely, D.;Loewenstein, G.(2006). The Heat Of The Moment: The Effect Of Sexual Arousal On Sexual Decision Making. Journal Of Behavioral Decision Making, 19(2): 87.Doi:10.1002/Bdm.501. Bacanlı, H. (2000). Gelişim Ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yay.
Bahçeci, D., İnan T., Ve Kaya V.H.(2010). Öğretmen Adaylarının Çoklu Oylama ( Multi Voting) Tekniğine İlişkin Farkındalıkları Ve Görüşleri, 1. Ulusal Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, 13-15 Mayıs 2010 Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Ve Eğitim Programları Ve Öğretim Derneği Balıkesir-Ayvalık/TÜRKİYE (Tam Metin)
Bahçeci, D., Gödek Altuk, Y. Ve Kaya, V. H. (2011). Fen Bilimlerinde Kavramsal Algılamalar Kavram Yanılgıları Ve Giderilmesi. (S.106-107) Kırşehir: Sohbet Kitabevi Yayınları .
Bell, R Ve Ledermann, N. (2003).Understandings Of The Nature Of Science And Decision Making On Science And Technology Based Issues. Science Education, 87 (3): 352-377.
Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler Ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi
Brimi, H. (2008). Academic İnstructors Or Moral Guides? Moral Education İn America And Teachers’s Dilemma. The Claering House, 82 (3): 125-130.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 8. Baskı. Pegema Yayınları: Ankara.
Bono, E. (1992). Teachyourchild How Tothink. Middlesex:England.
Borgerding LA, Sadler T, Koroly MJ (2012). Teachers’ Concerns About Biotechnology Education. J. Sci. Technol. Educ. DOI 10.1007/S10956-012-9382-Z.
Bruce, C. (2004). Information Literacy As A Catalyst For Educational Change. A Background Paper . In Danaher, Patrick Alan, Eds. Proceedings “Lifelong Learning: Whose Responsibility And What İs Your Contribution?”, The 3rd International Lifelong Learning Conference, Pages Pp. 8-19, Yeppoon, Queensland.
Öğretmen Adaylarının Karar Verme Süreçlerinde Fen Bilgilerini Kullanma Durumlarının
İncelenmesi
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 16, Nisan 2014
197
Cresswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitative Research. New Jersey: Pearson Education.
Çalışkan, İ. (2013). Fen Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Yaklaşımları İle Planlama Süreçleri Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi) Özel Sayı (1): 68-83.
Çepni, S. Ayvacı, H. Ş. Ve Bacanak, A. (2009). Bilim Teknoloji Toplum Ve Sosyal Değişim.(4.Baskı) Trabzon: Celepler Matbaacılık
Doyle, C. (1992). Outcome Measure For İnformation Literacy Within The National Educational Goals Of1990. Final Report To The National Forum On Information Literacy. Flagstaff:AZ, NFIL.
Edwards, Sylviaand Bruce C. (2000). Reflective İnternet Searching: An Action Research Model, İn Ortrun Zuber-Skerrit (Ed)Action Learning, Action Research And Process Management: Theory, Practice,Praxis, Action Research Unit: Griffith University, 5th World Congress Of Action Learning, Action Research And Process Management, University Of Ballarat, Victoria, September, Pp. 141-152.
Eisenberg, M. B And Berkowitz, R. E. (1990). Information Problem Solving: The Big Six Approachto Library And Information Skills Instruction. Norwood, NJ, Ablex.
Entsua-Mensah, C.(2001). User Education And İnformation Literacy For Lifelong Education İn Ghana: Reaching Through To The People, Education Libraries Journal, 44(2): 19-24.
Flynn, K.E., Ve Smith, M.A. (2007). Personality And Health Care Decision-Making Style. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci., 62(5): 261-267.
Gıbbons, M. (1998) Higher Education Relevance İn The 21st Century [Online] (Washington, World Bank). Available At: Http://Www.Worldbank.Org/Html/Extdr/Educ/Edu-Pb/Giboeng3.Pdf [Checked 15 October 2001].
Güçray, S. S. (1993). ÖSE-Öz-Saygi Envanteri'nin Geçerlik Ve Güvenirliği. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1(9): 31-45.
Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER- Dilber POLAT
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 16, Nisan 2014
198
Hıncal, S., Babaoğul, M. (1997). Çocukların Aile Kararlarına Katılımı Konusundaçocuk Ve Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi. I. Ulusal Çocuk Gelişimi Ve Egitimikongresi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 482-502,
Ishiyama, I., Tanzawa, T., Watanabe, M., Maeda T, Muto, K., Tamakoshi, A. V.D. (2011). Public Attitudes To The Promotion Of Genomic Crop Studies İn Japan: Correlations Between Genomic Literacy, Trust, And Favorable Attitude. Public Understanding Of Science, 21(4): 495-512.
Keefer, M. (2003). Moral Reasoning And Case Based Approaches To Ethical İnstruction İn Science. D.L. Zeidler (Ed.). The Role Of Moral Reasoning On Socioscientific Issues And Discourse İn Science Education (241-260). Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Kuzgun, Y.(1992). Karar Stratejileri Ölçeği: Geliştirilmesi Ve Standardizasyonu. VII: Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Türk Psikologlar Derneği, 161-170.
Kuzgun, Y. (1993). Karar Stratejileri Ölçeği: Geliştirilmesi Ve Standardizasyonu. VII.Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. (Ed.) Rüveyde Bayraktar Ve Ihsan Dağ. Türk Psikologlar Derneği Yayını.
Lauriola, M., Levin, I. P. Ve Hart, S. S. (2007). Common And Distinct Factors İn Decision Making Under Ambiguity And Risk: A Psychometric Study Of İndividual Differences. Organizational Behavior And Human Decision Processes, 104(2): 130-149.
Leakey, R. Ve Lewin, R. (1997) Göl İnsanları Evrim Sürecinden Bir Kesit, (F. Baytok, Çev.) , S. 12. TÜBİTAK Popüler Bilim Serisi, TÜBİTAK Yayınları, Ankara
Lee H, Abd-El-Khalick F, Choi K (2006). Korean Science Teachers' Perceptions Of The Introduction Of Socioscientific Issues Into The Science Curriculum. Can. J. Sci. Math. Technol. Educ. 6(2):67-117.
Lumpe AT, Haney JJ, Czerniak CM (1998). Science Teacher Beliefs And Intentions To Implement Science-Technology-Society (STS) In The Classroom. J. Sci. Teach. Educ. 9:1-24.
Öğretmen Adaylarının Karar Verme Süreçlerinde Fen Bilgilerini Kullanma Durumlarının
İncelenmesi
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 16, Nisan 2014
199
Mann, L., Harmani, R., Power, C. (1989). Adoloscentdesicion-Making The Development Of Competence. Journal Of Adolosence, 12: 265-278.
Miles, M.B. Ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis, 2nd Ed., P. 10-12. Newbury Park, CA: Sage.
Moore, P. A. Ve Page, N. (2002). Cognitive Apprentice Ships İn Education For İn Formationliteracy. Papertobe Presented At The IFLA 5th World Conference On Continuing Professional Education Forthe Library And Information Professions. 14-16 August, The Robert Gordon University, Aberdeen,Scotland.
Phillips, S. D., Pazienza, N. J., Ferrin, H. H. (1984). Decision Making Styles And Problem-Solving Appraisal. Journal Of Counseling Psychology, 31(4): 497-502.Doi: 10.1037/0022-0167.31.4.497
Plous, S. (1993). The Psychology Of Judgement And Desicion Making. New York: Mc Graw-Hill.
Polat, D. Ve Kaya, V. H. (2012) Multi Voting (Çoklu Oylama) Tekniğinin Kullanımına İlişkin Tartışma Grubu. X. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27- 30 Haziran 2012 Niğde Üniversitesi, Niğde /TÜRKİYE.
Qin, W. Ve Brown, J.L. (2007). Public Reactions To İnformation About Genetically Engineered Foods: Effects Of İnformation Formats And Male/Female Differences. Public Understanding Of Science 16(4): 471–488.
Sadler, T.D. Ve Zeidler, D.L. (2004). The Morality Of Socioscientific İssues: Construal And Resolution Of Genetic Engineering Dilemmas. Science Education, 88: 4–27.
Simon, S. B., Leland, W H., Kirschenbaum, H. (1972). Values Clarification A Handbook Of Practical Strategies For Teachers And Students. New York: Hart Publishing Company, Inc.
Shiloh R, Nutt, D., Weizman A. (2001). Psikiyatrik Farmakoterapi Atlası, Çev. Ed. Kırlı S. Martin Dunitz.
T.T.K.B. (2005).Millî Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi (4 Ve 5. Sınıflar ) Öğretim Programı. Ankara.
Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER- Dilber POLAT
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 16, Nisan 2014
200
UK National Inventory Project (2000) What İs The Information Society? (London, UK National Inventory Project). Available At: Http://Www.İnforamtion- Society.Org.Uk /Pages/ Infosoc.Htm [Checked 15 October
Van Der Zande, P.A.M. (2009). Health-Related Genomics İn Classroom Practice. D. J. Boerwinkel, Ve A. J. Waarlo (Eds.). Rethinking Science Curricula İn The 117 Genomics Era (82–89). FISME Series On Research İn Science Education No. 62.
Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. ( 2011) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Zeidler, D. L. Ve Schafer, L. E. (1984). Identifying Meditating Factors Of Moral Reasoning İn Science Education. Journal Of Research İn Science Teaching, 21(1): 1–15.
Zeidler, D. L., Walker, K. A., Ackett, W. A., Simmons, M. L. (2002). Tangled Up İn Views: Beliefs İn The Nature Of Science And Responses To Socioscientific Dilemmas. Science & Education, 86: 343–367.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com