Buradasınız

SOSYAL BİLGİLER DERSİ KÜLTÜR VE MİRAS ÖĞRENME ALANININ İŞLENİŞİNİN 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The social sciences programme which has been started to use since 2005 is different from the programme of 1998. In this programme history subjects have been reduced for the fourth and fifth grades. The social sciences programme for the fourth and fifth grades which is used at the present time is based on culture and heritage. And it is the second learning area. In this study it has been tried to make some determinations about students’ second learning area. This study is consisted of the questionnaire which has been made in six primary schools. A comparison has been made between girls and boys. According to the researches most of the students use the oral history method and make local history studies. It has been seen that the students have understood the aim of the second learning area which is consisted of “Familiarizing cultural wealth, the importance of the war of independence and the importance of National culture for Ataturk”
Abstract (Original Language): 
2005 yılında uygulanmaya başlanılan sosyal bilgiler programı daha önce uygulanmakta olan 1998 sosyal bilgiler programından farklı olarak, ilköğretim 4. ve 5. sınıf derslerindeki tarih konularını azaltılmıştır. Günümüzde uygulanmakta olan sosyal bilgiler 4–5 programında tarih konularının 2. öğrenme alanı olan “kültür ve miras” da toplandığı görülmektedir. Yapılan araştırmada öğrencilerin, bu öğrenme alanında neler öğrendiğine yönelik bazı tespitler yapılmaya çalışılmıştır. Araştırma 6 ilköğretim okulunda yapılan anket çalışmasını kapsamaktadır. Bu okullardaki kız ve erkek öğrencilerle, 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin görüşlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmaya göre, öğrencilerin büyük bir bölümünün yeni kazanımlara göre yapılması beklenilen sözlü tarih yöntemini kullandıkları ve yerel tarih çalışması yaptıkları görülmüştür. 2. öğrenme alanındaki amaçlardan biri olan “kültürel zenginliklerin tanınması ve korunması, Kurtuluş Savaşının önemi, Atatürk’ün millî kültüre verdiği önemi kavrama” bilincine öğrencilerin ulaştıkları görülmektedir.

REFERENCES

References: 

ALTAY, E. (1971). Yeni Sosyoloji, Ankara: Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen
Okulu Yayınları: No:16.
DOĞANAY, A. (2003). Sosyal Bilgiler Öğretimi, (Ed: C. Öztürk, D. Dilek), Hayat
Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
DOĞANAY, A.(2004). Sosyal Bilgiler Eğitiminin Genel Amaçları Ne Olmalıdır? I.
Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (15-17 Mayıs 2003), İzmir.
ERDEN, M. (tarihsiz), Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: Alkım Yayınları.
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4-5 Programı(Taslak), (2004). MEB. Devlet Kitapları
Müdürlüğü, Ankara.
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4-5 Programı, (2005). Ankara: MEB. Devlet Kitapları
Müdürlüğü.
KANAD, F. (1958). Terbiye Sosyolojisi, Ankara: Yeni Matbaa.
KAPTAN, S. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikler, Ankara: Tekışık Web
Ofset Tesisleri.
KÖSTÜKLÜ, N. (1999), Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi, Konya: Günay Ofset.
MILLER, B. C. (1996). Aile Araştırma Yöntemleri, (Çev: Köksal, D.), TC.
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Ankara.
ÖZTÜRK, A. (2002). “Tarih Öğretiminde Tarihi Romanların Kullanılması”,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
ÖZTÜRK, C., DİLEK, D. (2003). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim
Programları, (Ed: C. Öztürk, D. Dilek), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara:
Pegem A Yayıncılık.
ÖZTÜRK, C., OTLUOĞLU, R. (2003). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve
Yazılı Materyaller, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
ÖZTÜRK, C. (2006). “Sosyal Bilgiler: Toplumsal Yaşama Disiplinler arası Bir
Bakış”, (Ed: C. Öztürk), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, (Yapılandırmacı Bir
Yaklaşım), Pegem A Yayıncılık, Ankara.
SAFRAN M. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretimine Bakış, (Ed: Tay B. Öcal A.), Özel
Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
SÖNMEZ, V. (1998). Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu, Ankara: Ertem
Basım Yayın Dağıtım.
SÖZER E. (1998). Sosyal Bilimler Kapsamında Sosyal Bilgilerin Yeri ve Önemi, (Ed:
Can G.), Sosyal Bilgiler Öğretimi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi
Yayınları.
TEZBAŞARAN, A.A. (1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu, Ankara: Türk
Psikologlar Derneği Yayınları.
ULUSOY, K. (2009). Yenilenen Sosyal Bilgiler Programında Tarih Öğretimi, (Ed: R.
Turan, Vd), Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar–1, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
ÜLKEN, H. Z. (1967). Eğitim Felsefesi, Ankara.
VARIŞ, F. (1988). Eğitimde Program Geliştirme “Teori Ve Teknikler”, Ankara:
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No:157.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com