Buradasınız

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ

JURISPRUDENCE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ABAUT DE FACTO EXPROPRIATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
In this article limits of the property rights which is held on the first article of the Additional Protocol of European Convention on Human Rights is handled. According to the convention, property right is designed to cover three different rules. First is respecting to inviolability of property, second is deprivation of good and property and the third is controlling the usage of good and property. In this research, especially “de facto expropriations” are handled and certain criteria are established. When examining cases related to violations of the property right, searching for existence of formal expropriation or following public interest while devesting a private person of a private right are not only controls. De facto expropriations can only be accepted when owner becomes incapacitated to use his/her property rights according to purpose and because of these regulations property's value faces heavy losses.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1.No’lu Ek protokolünün ilk maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkının sınırları işlenmektedir. Sözleşmeye göre mülkiyet hakkı üç farklı kuralı kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Birincisi mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesi, ikincisi mal ve mülkten yoksunluk, üçüncüsü mal ve mülkün kullanımının kontrol edilmesidir. Bu çalışmada özellikle kamulaştırmasız el atmalara ilişkin olaylar ele alınmış ve belirli kriterler oluşturulmuştur. Ele alınan olaylarda divanın mülkiyet hakkı ihlallerine ilişkin davaları incelerken, sadece resmi bir kamulaştırmanın yapılıp yapılmadığını veya özel şahısları mülkiyet haklarından yoksun bırakırken kamu yararının gözetilip gözetilmediği denetimi yapmakla kalmamaktadır. Kamulaştırmasız el atma, ancak, idarenin mülkiyetin kullanımına ilişkin düzenlemeleriyle malikin gayrimenkul üzerinde maksada uygun bir şekilde mülkiyet hakkını kullanamaz duruma gelmesi ve bu düzenlemeler sebebiyle gayrimenkulün bütünün değerinin ağır kayıplara uğraması halinde kabul edilmektedir.

REFERENCES

References: 

Ataman, G., (2001). İşletme Yönetimi, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
Başaran, İ., (2004). Yönetimde İnsan İlişkileri; Yönetsel Davranış, Nobel Yayın Dağıtım,
Ankara.
Çetinkanat, C., (2000), Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu, Anı Yayıncılık, Ankara.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32 Eylül – Ekim 2012
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
17
Çeyiz, S., (2007), “Adana İlinde Antrenörlük Yapan Bireylerin Liderlik Tarzlarının
Belirlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Adana.
Çelik, M., Sünbül, Ö., (2008), Liderlik Algılamalarında Eğitim ve Cinsiyet Faktörü: Mersin
İlinde Bir Alan Araştırması, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13,
Sayı 3, Isparta.
Dicle, Ü., Dicle, A., (1973). “İsteklendirme (Motivasyon)”, Atatürk Üniversitesi İşletme
Fakültesi Araştırma Enstitüsü İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, Atatürk
Üniversitesi Basımevi, Erzurum.
Elkins, A., (1980). Management: Structures, Functions and Process, Addison-Wesley Pub.
Co.
Enver, Ö., (1992). Davranış Bilimleri ve Organizasyonlarda Davranış, Eskişehir İ. T. İ. A.
Yayınları, Eskişehir
Enver, Ö., (1997). “Takım Çalışmalarının Günümüz Yönetim Sistemlerindeki Yeri ve Takım
Yönetimi Tekerleği”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Cilt: 13, Sayı: 1-2, Eskişehir.
Eren, E., (1989), Yönetim Psikolojisi, Yön Ajans, Üçüncü Baskı, İstanbul.
Fındıkçı, İ. (1999). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul.
Hicks, G, Gullet, C., (1979). Örgüt Yönetimi; Sistemler ve Beşeri Kaynaklar Açısından,
Aytek, B., Şen, S., Tek, O., (Çev.), Turhan Kitabevi, Ankara.
House, J., Terence, J., (1982). “Path Goal Theory Of Leadership”, (Der.). Contemporary
Perspectives In Organizational Behaviour, WHITE, D.D., (ED.), Boston.
Karaköse, T. (2002). “Okul Yöneticilerinin Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin
Motivasyonu ve İş doyumu Üzerine Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
Katzenbach, R., Douglas, S., (1998). Takımların Bilgeliği; Yüksek Performanslı
Organizasyonlar Yaratmak, Muhallimoğlu, N, (Çev.), Epsilon Yayınları, İstanbul.
Kazmier, J., (1989). İşletme Yönetimi İlkeleri, Tutum, C., (Çev.), TODAİE Yayınları,
Ankara.
Koçel, T., (2001). İşletme Yöneticiliği; Yönetim ve Organizasyon, Organizasyonlarda
Davranış, Klasik-Modern-Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar, Beta Yayın, İstanbul.
Koçel, T., (2003), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım, İstanbul.
Owens, J., (1976). The Uses Of Leadership Theory: Management, Organizations and Human
Resources, McGraw Hill.
Özçer, S., (1996). Verimliliğe Etkileri Bakımından Sanayi İşletmelerinde Örgüt Yapıları ve
Liderlik Biçimleri, Gül Yayınevi, Ankara.
Öztekin, A., (2002), Yönetim Bilimi, Siyasal Kitabevi, Ankara.
Öztürk, M., (2003). Fonksiyonları Açısından İşletme ve Yönetimi, Papatya Yayın, İstanbul.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32 Eylül – Ekim 2012
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
18
Pehlivanlı, S., (2002), “ İşletmelerde Liderlik ve Liderliğin Çalışanların Verimliliği
Üzerindeki Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul.
Telimen, O., (1978). Personel Yönetimi ve Beşeri İlişkiler, Sermet Matbaası, İstanbul.
Tengilimoğlu, D., (2005). “Hizmet İşletmelerinde Liderlik Davranışları İle İş Doyumu
Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Ticaret ve Turizm Eğitim
Fakültesi Dergisi, Sayı:1, Ankara.
Tezcan, Y., (2006). “ Liderliğin Çalışanların Motivasyonu Üzerindeki Etkisi”, Yüksek Lisans
Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Tiryaki, A., (2008), “İşletmelerde Modern Liderlik Yaklaşımları ve Çalışan Motivasyonu
İlişkisine Yönelik Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Tosun, K., (1992). İşletme Yönetimi, Savaş Yayınevi, İstanbul.
Us, T., (2007), İşletmelerde Motivasyon, İGİAD Yayınları, İstanbul.
Ülgen, H., Mirze, S., (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Yalçın, S., (1991). Personel Yönetimi, Küre Ajans, Dördüncü Baskı, İstanbul.
Yalçınkaya, N., Özkan, S., (2005), Otomotiv Sektörü’nde Liderlik, İklim ve Çalışan Bağlılığı
Ölçüm Araştırmaları-İnsan Kaynakları Uygulaması, V. Ulusal Üretim Araştırmaları
Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım, İstanbul.
Zel, U., (1997),.“Harekete Geçirici Liderlik ve İşe Yönelik Liderlik”, Verimlilik Dergisi,
Cilt:4, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com