Buradasınız

Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İş-Aile, Aile-İş Çatışması, Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma

The Effect of Perceived Organizational Support on Work-Family Conflict, Family-Work Conflict, Organizational Identification and Turnover Intention: A Research on Defence Sector

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The expectations of the human resource that have an important role in the success of organization differ in time. Perceived organizational support (POS) for employees is an important factor which affects employees’ attitudes. The study focuses on the determination of the effects of POS on work-family conflict (WFC), family-work conflict (FWC), organizational identification (OI) and turnover intention (TI). Five variables, discussed at the research which is related to defense sector employees, were analyzed with structural equation model and mediating effects were researched according to the derived data. As a result of analysis, it was determined that POS has significant effect on WFC, FWC, OI and TI. It was also determined that WFC and OI has a partial mediating role on POS’s effect on TI.
Abstract (Original Language): 
Örgüt başarımında önemli bir role sahip işgücünün beklentileri gün geçtikçe farklılaşabilmektedir. Çalışanlar için örgütsel destek, çalışanların tutumlarında etkisi olan önemli bir faktördür. Örgütsel desteğin çalışanların örgütsel özdeşleşme düzeyine, iş-aile ve aile iş çatışması düzeyi ile işten ayrılma niyetine etkilerini belirlemek bu çalışmanın temel konusudur. Savunma sektörü çalışanları üzerinde yapılan araştırmada konu edilen beş değişken yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiş ve elde edilen veriler doğrultusunda aracılık etkileri araştırılmıştır. Analiz sonucunda algılanan örgütsel desteğin(AOD) iş-aile çatışması(İAÇ), aile-iş çatışmasını(AİÇ) ve işten ayrılma niyetini (İAN) anlamlı olarak azalttığı, örgütsel özdeşleşmeyi(ÖÖ) anlamlı olarak artırdığı belirlenmiştir. Ayrıca, AOD’nin İAN’ye etkisinde İAÇ ve örgütsel özdeşleşmenin kısmi aracılık rolü üstlendiği tespit edilmiştir.
209
2332

REFERENCES

References: 

Allen, D., Shore, L.M., ve Griffeth, R.W. (2003). “The Role of Perceived Organizational Support and Supportive Human Resource Practices in The Turnover Process”. Journal of Management, 29, 99-118
Allen, N.J. (2003). “Organizational Commitment in The Military: A Discussion of Theory and Practice”. Military Psychology, 15, 237-253.
Ashforth, B. E. ve Mael F. (1989). Social Identity Theory and The Organizations. Academy of Management Review, 14, 20-39.
Bhattacharya, R., (1998). “A Formal Model of Trust Based on Outcomes”. Academy of Management Review, 23, 3.
Blau, P. (1964). Exchange and Power in Social Life, New York: Wiley.
Casper, W. J., Martin, J. A., Buffardi, L. C., ve Erdwins, C. J. (2002). “Work-Family Conflict, Perceived Organizational Support, and Organizational Commitment Among Employed Mothers”. Journal of Occupational Health Psychology, 7, 99–108.
Chen, Z., Robert, E., Kelly, M. J., Ivan, L. S.I, Justin, A. (2008). “Perceived Organizational Support and Extra- Role Performance: Which Leads To Which?”. The Journal of Social Psychology, 148 (2), 120.
Cheney, G. (1983). On “The Various and Changing Meaning of Organizational Membership: A Field Study of Organizational Identification”. Communication Monographs, 50.
228 / Ömer TURUNÇ
Mazlum ÇELİK
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi 2010 14 (1): 209-232
Cheung, M. F. Y. ve Law, M. C. C. (2008). “Relationships of Organizational Justice and Organizational Identification: The Mediating Effects of Perceived Organizational Support in Hong Kong”. Asia Pacific Business Review Vol. 14, No. 2, 213–231.
Coyle-Shapiro, J.A-M., ve Conway, N. (2005). “Exchange Relationships: Examining Psychological Contracts and Perceived Organizational Support”. Journal of Applied Psychology, Vol. 90, No. 4.774–781.
Çetin, C., Urfalıoğlu, F. ve Uysal, B. (2008) “İş-Aile Çatışması ve Örgütsel Sonuçlar ile İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”. 16.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Antalya.
Deconninck, J. (2005). “An Analysis of Turnover Amaong Retail Buyers”. içinde Bachmann, D. (Ed.) Journal of Business Research, Vol.58, 874- 882.
Dubrin, A. J. (1997). Fundamentals of Organizational Behavior, Cincinnati, Ohio:South-Western College Publishing.
Dutton, J. Dukerich, J. ve Harquail, C.V. (1994). “Organizational Images and Membership Commitment”. Administrative Science Quarterly, 34.
Eby, L. T., Casper, W. J., Lockwood, A., Bordeaux, C., ve Brinley, A. (2005). “Work and Family Research in IO/OB: Content Analysis and Review of The Literature (1980–2002)”. Journal of Vocational Behavior, 66, 124–197.
Efeoğlu, I. F. (2006. İş-Aile Yaşam Çatişmasinin İş Stresi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Araştırma, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Adana: Çukurova Üniversitesi.
Eisenberger, R., Fasolo, P. ve Valerie D. L. (1990). “Perceived Organizational Support and Employee Diligence, Commitment and Innovation”. Journal of Applied Psychology, 75, 51-59.
Eisenberger, R., Fasolo, P., ve Davis-Lamastro, V. (1990). “Perceived Organizational Support and Employee Diligence, Commitment, and Innovation”. Journal of Applied Psychology, 75, 51-59.
Eisenberger, R., Huntington, R,, Hutchison, S., ve Sowa, D. (1986). “Perceived Organizational Support”. Journal of Applied Psychology, 71.500-507.
Erdwins, C. J., Buffardi, L.C., Casper, W. J., ve O’Brien, A. S. (2001). “The Relationship of Women’s Role Strain To Social Support, Role Satisfaction, and Self-Efficacy. Family Relations: Interdisciplinary”. Journal of Applied Family Studies, 50, 230–238.
Foley, S., Hang-Yue, N. Lui, S., (2005), “The Effects Ofwork Stressors, Perceived Organizational Support, and Gender on Work-Family Conflict in Hong Kong”. Asia Pacific Journal of Management, 22, 237–256.
229
Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İş-Aile, Aile-İş Çatışması, Örgütsel
Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma
Frone, M. R. ve Cooper, M. L. (1992). “Prevalence of Work-Family Conflict: Are Work and Family Boundraies Asymmetrically Permeable?”. Journal of Organizational Behavior, 13(7).
Frone, M. R., Russell, M., ve Cooper, M. L. (1992). “Antecedents and Outcomes of Work-Family Conflict: Testing A Model of The Work-Family Interface”. Journal of Applied Psychology, 77, 65–78.
Gakovic Anika ve Tetrick Lois E. (2003). “Perceived Organizational Support and Work Status: A Comparison of The Employmentrelationships of Part-Time and Full-Time Employees Attending University Classes”. Journal of Organizational Behavior, 24, 649–666.
Grant-Vallone, E. J., ve Ensher, E. A. (2001). “An Examination of Work and Personal Life Conflict, Organizational Support, and Employee Health Among International Expatriates”. International Journal of Intercultural Relations, 25, ss.261–278.
Greenhaus, J. H., Collins, K. M. ve Shaw, J. D. (2003). “The Relation Between Work-Family Balance and Quality of Life”. Journal of Vocational Behavior, 63.
Greenhaus, J. H., ve Beutell, N. J. (1985). “Sources of Conflict Between Work and Family Roles”. Academy of Management Review, 10, ss.76–88.
Greenhaus, J. H., ve Parasuraman, S. (1999. Research on Work, Family, and Gender: Current Status and Future Directions içinde G. N. Powell (Ed.), Newbury Park, CA: Handbook of Gender and Work, 391–412.
Gutek, B., Searle, S. ve Klepa, L. (1991). “Rational Versus Gender Role Explanations For Work-Family Conflict”. Journal of Applied Psychology, 76.
Higgins, C. A. ve Duxbury L.E. (1992). “Work-Family Conflict: A Comparison of Dual-Career and Traditional-Career Men”. Journal of Organizational Behavior, 13.
Hui, C., Wong A. ve Tjosvold D. (2007). “Turnover Intention and Performance in China: The Role of Positive Affectivity, Chinese Values, Perceived Organizational Support and Constructive Controversy”. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 80, 735–751.
Jackofsky, E. F. (1984). “Turnover and Job Performance: An Integrated Process Model”. The Academy of Management, Vol.9. 74-83.
Johnson, D. W., ve Johnson, R. T. (1989). Cooperation and Competition: Theory and Research. Edina, MN: Interaction Book Company.
Joreskog, K. G. ve Sorbom, D. (1993). Lisrel 8: Structural Equation Modeling with The SIMPLIS Command Language. Chicago, IL: Scientific International Software.
230 / Ömer TURUNÇ
Mazlum ÇELİK
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi 2010 14 (1): 209-232
Karatepe, O. M. ve Baddar L. (2006). “An Empirical Study of The Selected Consequences of Frontline Employees’ Work–Family Conflict and Family–Work Conflict”. Tourism Management. 27, 1017–1028.
Karatepe O. M.ve Kılıç H. (2007). “Relationships of Supervisor Support and Conflicts in The Work–Family Interface With the Selected Job Outcomes of Frontline Employees”. Tourism Management, 28, 238–252.
Kinnunen, U., Geurts, S. ve Mauno, S. (2004). “Work-To-Family Conflict and Its Relationship with Satisfaction and Well-Being: A One-Year Longitudinal Study on Gender Differences”. Work ve Stres, January-March, 18(1).
Kline, R. B., (1998). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: The Guilford Press.
Küçükusta, D. (2007), Konaklama Işletmelerinde İş-Yaşam Dengesinin Çalışma Yaşami Kalitesi Üzerindeki Etkisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İzmir.
Lee, T. W., Maurer S. D. (1999). “The Effects of Family Structure on Organizational Commitment, Intention to Leave and Voluntary Turnover”. Journal of Managerial Issues, 11 (4).
Loi, R., Hang-Yue, N. ve Foley, S. (2006). “Linking Employees’ Justice PerceptionsTo Organizational Commitment and Intention to Leave: The Mediating Role of Perceived Organizational Support”. Journal of Occupational and Organizational Psychology 79, 101–120.
Mael, F. ve Tetrick, L.E. (1992). Identifying Organizational Identification, Educational and Psychological Measurement, 52, 813-824.
Mael, F. ve Ashforth, B. (1992). “Alumni and Their Alma Mater: A Partial Test of The Reformulated Model of Organizational Identification”. Journal of Organizational Behavior, Vol. 13.
Mignonac, K. ve Herrbach, O., Guerrero, S. (2006). “The Interactive Evects of Perceived External Prestige and Need for Organizational Identification on Turnover Intentions”. Journal of Organizational, 27, 571–584.
Namasivayam, K., Zhao X. (2007). “An Investigation of the Moderating Effects of Organizational Commitment on the Relationships between Work–Family Conflict and Job Satisfaction Among Hospitality Employees in India”. Tourism Management, 28: 5, October, 1212-1223
Netemeyer, R.G., Boles, J. S. ve Mcmurrian, R. (1996). “Development and Validation of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales”. Journal of Applied Psychology, 80.
231
Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İş-Aile, Aile-İş Çatışması, Örgütsel
Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma
Özdevecioğlu, M. ve Aktaş, A. (2007). “Kariyer Bağlılığı, Mesleki Bağlılık ve Örgütsel Bağliliğin Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Rolü”. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ocak-Haziran. 28.
Parasuraman, S. ve Simmers, C. A. (2001). Type of Employment, Work-Family Conflict and Well-Being: A Comparative Study”. Journal of Organizational Behavior, 22.
Porter, L., Steers, R., Mowday, R. ve Boulian, P. (1973). “Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover Among Psychiatric Technicians”. Journal of Applied Psychology, 59. No: 5, 603-609.
Pratt, M.G. (1998). To Be or Not To Be: Centarl Question in Organizational Identification Identity Içinde Whetten D.A ve Godfrey P.C.(Ed.) Organizations: Building Theory Through Conversation, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Rhoades, L., ve Eisenberger, R. (2002). Perceived Organizational Support: A Review of the Literature. Journal of Applied Psychology, 87, 698–714.
Robinson, S. L., ve Rousseau, D. M. (1994). “Violating The Psychological Contract: Not The Exception but the Norm”. Journal of Organizational Behavior, 15, 245–259.
Rousseau, D. M. (1995). Psychological Contracts in Organizations: Understanding Written and Unwritten Agreements, Newbury Park, CA: Sage.
Rousseau, D. M. ve Mclean Parks, J. M. (1992). “The Contracts of Individuals and Organizations”. Research in Organizational Behavior, 15, 1–43.
Rusbelt, F., Rogers, M. (1998). “Impact of Exchange Variables on Exit, Voice, Loyalty and Neglect: An Integrative Model of Responses to Decline Job Satisfaction”. Academy of Management Journal, Vol.31 No:2, 599-627.
Scott, S.G. ve Lane, V.R. (2000). A Stakeholder Approach to Organizational Identity, Academy of Management Review, 25, 1.
Sekaran, U. (1992). Research Methods For Business, Canada: John Wiley ve Sons, Inc.
Shaffer, M.A., Harrison D. A., Gilley K.M., Luk, D.M. (2001). “Struggling For Balance Amid Turbulence on International Assignmint: Work- Family Cconflict, Support and Commitment”. Journal of Management, 27, 99-121
Shore, L. M., Tetrick, L. E., ve Barksdale, K. (1999). Measurement of Transactional and Relational Exchanges. Paper Presented At The 14th Annual Conference of The Society For Industrial and Organizational Psychology, Atlanta, GA.
Shore, L. M., ve Shore, T. H. (1995). Perceived Organizational Support and Organizational Justice içinde Cropanzano, R. ve Kacmar K. M. (Ed.), “Organizational Politics, Justice, and Support: Managing Social Climate At Work Westport”, CT: Quorum Press. 149–164.
232 / Ömer TURUNÇ
Mazlum ÇELİK
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi 2010 14 (1): 209-232
Shore, L. M., ve Tetrick, L. E. (1994). The Psychological Contract As an Explanatory Framework in The Employment Relationship. içinde C. Cooper, ve D. Rousseau (Ed.), Trends in Organizational Behavior, Vol. 1, New York: Wiley. 91–109.
Shore, L. M., ve Wayne, S. J. (1993). “Commitment and Employee Behavior: Comparison of Affective Commitment and Continuance Commitment With Perceived Organizational Support”. Journal of Applied Psychology, 78, 774–780.
Stassen, M. ve Ursel, N.D., (2009). “Perceived Organizational Support, Career Satisfaction, and The Retention of Older Workers”. Journal of Occupational and Organizational Psychology 82, 201–220.
Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve Lisrel Uygulamaları, Ankara: Ekinoks.
Tompkins, P.K. ve Cheney, G. (1985) Communication and Unobtrusive Control in Contemporary Organizations, R.D. Mcphee ve P.K. Tompkins (Der). Organzaitional Communication: Traditional Themes and New Directions, Beverly Hills, CA: Sage.
Tüzün, I. K. (2006). Örgütsel Güven, Örgütsel Kimlik ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi; Uygulamalı Bir Çalışma, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi.
Tyler, T. R. ve Blader, S. L. (2000) Cooperation in Groups: Procedural Justice, Social Identity, and Behavioral Engagement. Philadelphia, PA: Psychology Press.
Van Dick, R., Christw, O., Stellmacherw J., Wagnerw U., Ahlswedew, O., Grubbaw, C. Hauptmeierw, M., Ho C., Hfeldw, K. M. ve Patrick, A. T. (2004). “Should I Stay Or Should I Go? Explaining Turnover Intentions With Organizational Identification and Job Satisfaction”. British Journal of Management, Vol. 15, 351–360.
Van Knippenberg, D. ve Sleebos, E. (2006). “Organizational Identification Versus Organizational Commitment: Self-Definition, Social Exchange, and Job Attitudes”. Journal of Organizational Behavior, 27, 571–584.
Van Knippenberg, D. ve Van Schie E.C.M. (2000). “Foci Correlates of Organizational Identification). Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73.137-147.
Voydanoff, P. (2005). “Consequences of Boundary-Spanning Demands and Resources For Work-To-Family Conflict and Perceived Stres”. Journal of Occupational Health Psychology, 10, 4.
Wayne, S. J., Shore, L.M., ve Liden, R. C. (1997). “Perceived Organizational Support and Leader-Member Exchange, A Social Exchange Perspective.” Academy of Management Journal, 40, 82-111
Wood, R.C., (1997). Personnel Management, Labour Turnover and The Role of Trade Unions Içinde Wood, R.C. (Ed.), Working in Hotels and Catering. International Thompson Business Press, Oxford.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com