Buradasınız

Ortaokul 3. Sınıf İngilizce Öğretim Programı ve Avrupa Diller için Ortak Başvuru Metni’nin Karşılaştırmalı Analizi

Comparative Analysis of Lower Secondary Education 3rd Grade Curriculum for English Language and the Common European Framework of Reference for Languages

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.14686/201321986

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The study conducted aimed at determining the goodness of fit between the lower secondary education 3rd grade Curriculum for English Language in Turkey and the Common European Framework of Reference for Languages that was composed by the Council of Europe to encourage other languages except for the mother tongue to be spoken and to bring foreign language instruction into conformity with some standards. The study was done in the light of significance Turkey attributes to foreign language education in the scope of harmonization efforts with the European Union and was qualitative. In the research where "the Document Review" technique was used, the Curriculum and Common European Framework of Reference for Languages were compared and contrasted in terms of objectives, content, learning and teaching process and evaluation strategies. At the end of the research, the following results were obtained: The goals of Turkish National Education and Common European Framework of Reference for Languages had a similarity at 92 percent even though the language skills were not handled on an equal basis in the Curriculum. Among all the language competences, Waystage (A2) Level was the most referenced one in the Curriculum. A1 and B1 levels were less dealt with when compared to Waystage Level. Overall Oral Production was the language competence represented with most descriptors in the Curriculum. All the assessment tools in the Curriculum were taken from the European Language Portfolio.
Abstract (Original Language): 
Avrupa’da ana dil dışında diğer dillerin de konuşulmasını özendirmek ve yabancı dil öğretiminde belli noktalarda bir standardı yakalamak amacıyla Avrupa Konseyi tarafından ortaya çıkarılan Avrupa Diller için Ortak Başvuru Metni ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle uyum çalışmaları kapsamında Avrupa Konseyi’nin yabancı dile verdiği önem ışığında Ortaokul 3. Sınıf (İlköğretim 7. Sınıf) İngilizce Öğretim Programı’nın arasındaki uygunluk düzeyini belirlemeye yönelik olarak hazırlanan bu çalışma nitel bir çalışmadır. Doküman İncelemesi tekniğinin kullanıldığı araştırmada programın kazanımlar, içerik, eğitim durumları ve sınama durumları yönleri benzerlik ve farklılıklar bakımından karşılaştırılmıştır. Araştırma sonunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: Türk Milli Eğitimi genel amaçları ile OBM genel amaçları arasında %92 oranında uyuşma olduğu bulunmasına karşın dil becerileri İngilizce Öğretim Programı’nda eşit oranda ele alınmamıştır. Tüm dil becerileri arasında A2 düzeyi en çok değinilen düzey olmuştur. A2 ile karşılaştırıldığında, A1 ve B1 düzeylerine az değinilmiştir. Sözel üretim becerisi, öğretim programında en çok betimleyici ile temsil edilen dil yeteneği kategorisi olmuştur. Öğretim programındaki bütün değerlendirme araçları Avrupa Dil Gelişim Dosyasından alınmıştır.

REFERENCES

References: 

Ataç, B. A. (2008). Özgün Değerlendirme Tekniği Bağlamında Avrupa Dil Gelişim Dosyası
Uygulamalarının Okuma Becerisine Etkisi. Unpublished doctoral dissertation, Ankara
University. Ankara.
Barenfanger, O. and Tschirner, E. (2008). Language Educational Policy and Language Learning
Quality Management: the Common European Framework of Reference. Foreign
Language Annals. 41(1), 81-101.
Baş, T. and Akturan, U. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri Nvivo7.0 ile Nitel Veri Analizi.
Ankara: Seçkin Yayınları.
Bogdan, R. and Biklen, S. K. (1992). Qualitative Research for Education: an introduction to
theory and methods. Boston: Pearson-Allyn and Bacon.
Bunjes, U. (2002). European Year of Languages 2001: Final Evaluation Report. Council of
Europe. Strasbourg: Language Policy Division.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., vd. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (2nd ed.) Ankara:
Pegem Akademi.
Byram M, Gribkova B. and Starkey H. (2002). Developing the Intercultural Dimension in
Language Teaching. Brussels: Language Policy Division.
Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages:
Learning, Teaching, Assessment. Modern Languages Division, (1st ed.) Strasbourg:
Cambridge University Press.
Creswell, J. W. (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches.
ThousandOaks, CA: SAGE Publications.
Çelik, S. (2013). Plurilingualism, Pluriculturalism, and the CEFR: Are Turkey’s Foreign Language
Objectives Reflected in Classroom Instruction? Procedia, Social and Behavioral Sciences
70, 1872-1879.
Demirel, Ö. (2005). Avrupa Konseyi Dil Projesi ve Türkiye Uygulaması. Milli Eğitim Üç Aylık
Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi. 33(167).
Demirel, Ö. (2010). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
185 Comparative Analysis of Lower Secondary Education 3rd Grade Curriculum…
Ömer ÖZER- Ramazan Şükrü PARMAKSIZ
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, s. 171 - 189, Kış 2013, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 2, p. 171 - 189, Winter 2013, BARTIN – TURKEY
Demirel, Ö. (2011). Yabancı Dil Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Durmuşçelebi, M. (2010). Evaluation of Turkish Education Programs. Education. 131(1), 73-82.
European Commission (2002). European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning.
Fifteen quality indicators. Brussels: European Commission.
European Commission (2005). Europeans and Languages.
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_237.en.pdf (Access Date:
December 5, 2012 ).
European Parliament (2001). European Parliament Fact Sheets: Education, Vocational Training
and Youth Policy. http://www.europarl.europa.eu/factsheets/4_16_0_en.htm (Access
Date: June 5, 2012).
Eurydice (2010). Avrupa’da Eğitim ve Öğretim Sistemlerinin Yapısı. Turkish Eurydice Unit.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/structur...
_TR.pdf (Access Date: December 5, 2011).
Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri.
Mersin University. Eğitim Fakültesi Dergisi. 1(1), 66-80.
Gündoğdu, M. (2005). Avrupa Birliği Yolunda Türkiye’nin Yabancı Dil Politikası. Çukurova
University. Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(29), 120-127.
İşisağ, K. U. (2008). Analysis of Common European Framework of Reference for Languages in
terms of Linguistics. Journal of Language and Linguistic Studies. 4(1), 105-122.
Lehmann, W. (2012). The Treaty of Lisbon.
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.1.5.pdf (Access Date: December 12,
2012).
Little, D. (2006). The Common European Framework of Reference for Languages: content,
purpose, origin, reception and impact. Language Teaching. 39(3), 167-190.
Little, D. (2007). The Common European Framework of Reference for Languages: Perspectives
on the making of Supranational Language Education Policy. The Modern Language
Journal. 91(4), 645-655.
Little, D., Goullier F. and Hughes G. (2011). The European Language Portfolio: The Story So Far
(1991-2011). Strasbourg: Council of Europe.
Marshall, C. and Rossman, G. (2006). Designing Qualitative Research. (4th ed.) California: Sage
Publications.
Mirici, İ, H. (2008). Development and Validation Process of a European Language Portfolio
Model for Young Learners. Turkish Online Journal of Distance Education. 9(2), 26-34.
MoNE (2006). English Language Curriculum for Primary Education (4th, 5th, 6th, 7th and 8th
grades).
http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/?width=900&height=530&TB_iframe=true
(Access Date: November 3, 2011).
Özer, Ö. (2012). Comparative Analysis of Secondary School 3rd Grade English Language
Curriculum in Parallel with the Common European Framework of Reference for
Languages. Unpublished master’s thesis, Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey.
186 Comparative Analysis of Lower Secondary Education 3rd Grade Curriculum…
Ömer ÖZER- Ramazan Şükrü PARMAKSIZ
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, s. 171 - 189, Kış 2013, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 2, p. 171 - 189, Winter 2013, BARTIN – TURKEY
Parmaksız, R. Ş., Hitit, H. and Aksar N. (2012). İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretim
Programında Yer Alan Kazanımları Gerçekleştirmede Karşılaştığı Güçlükler. Paper
presented at İkinci Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Bolu University, 27-29
September 2012, Bolu, Turkey.
Rieger, A. and McGrail E. (n.d.). Understanding English Language Learners’ Needs and the
Language Acquisition Process: Two Teacher Educators’ Perspectives. In Understanding
ELL. http://www.urbanschools.org/pdf/understanding_ell.pdf (Access Date: January 18,
2013 ).
Shiels, J. (2001). The Modern Languages Projects of the Council of Europe and the development
of language policy. Berlin, University of Freie. http://userpage.fuberlin.
de/elc/bulletin/7/en/shiels.html (Access Date: July 4, 2012).
Yıldırım, A. and Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayınları.
Yiğit, C. (2010). Avrupa Diller için Ortak Başvuru Çerçevesi ile İlköğretim 6.Sınıf İngilizce Öğretim
Programının Karşılaştırmalı Analizi. Unpublished master's thesis, Gaziantep University.
Gaziantep.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com