Buradasınız

Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeyleri

A Prospective Teachers’ Digital Empowerment Levels

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.14686/BUEFAD.201428175
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
With this study, it is tried to determine the digital empowerment levels of prospective teachers’. Last grades students who are getting education at Firat University Faculty of Science, Education and Humanitarian & Social Sciences constitute the population and sample of this study. Prospective teachers’ digital empowerment and sub-dimensions of awareness, motivation, technical access and empowerment levels, gender were examined according to their faculty and department. It was found that prospective teachers’ had average levels of digital empowerment, their sub-dimension of awareness were higher than other sub-dimensions and also technical access levels were lower. It was seen that female and male prospective teachers’ were in medium level in digital empowerment, female prospective teachers’ were high in motivation and awareness dimensions, male prospective teachers’ were high in technical access and empowerment dimensions. It was found that Faculty of Education students’ had high level in technical access and empowerment and Faculty of Science students’ had high level in digital empowerment. And also, according to their department, it was found a significant difference between prospective teachers’ digital empowerment and sub-dimensions.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma ile öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evren ve örneklemini, Fırat Üniversitesi Fen, Eğitim ve İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültelerinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik ve alt boyutları olan farkındalık, motivasyon, teknik erişim, yetkinlik düzeyleri cinsiyet, öğrenim görülen fakülte ve bölüm değişkenlerine göre incelenmiştir. Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeylerinin orta, farkındalık alt boyutunun diğer alt boyutlara göre yüksek, teknik erişim alt boyutunda ise düşük düzeyde oldukları belirlenmiştir. Kadın ve erkek öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeylerinin orta, motivasyon ve farkındalık boyutlarında kadın öğretmen adaylarının, teknik erişim ve yetkinlik boyutlarında da erkek öğretmen adaylarının yüksek düzeyde oldukları görülmüştür. Eğitim Fakültesi öğrencilerinin teknik erişim ve yetkinlik, Fen Fakültesi öğrencilerinin ise sayısal yetkinliklerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırmada bölümlere göre de öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik ve alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
132
152

REFERENCES

References: 

Akbaba Dağ, S. ve Oksal, A. (2013). Examining Prospective Primary School Teacher’s Digital
Empowerment Levels and Their Attitudes Towards Using Technology in Education.
Ozean Journal of Applied Sciences, 6(3), 103-110.
Akkoyunlu, B. (2012). Sayısal Etkinlik ve Eğitim Kurumlarının Sorumlulukları.
http://egitim.hurriyet.com.tr/haberler/05.03.2012/prof-dr-buket-akkoyunl...
egit.aspx (17.03.2014 tarihinde indirilmiştir).
149
Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeyleri
İbrahim Yaşar KAZU- Pınar ERTEN
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2, s. 132 - 152, Kış 2014, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 2, p. 132 - 152, Winter 2014, BARTIN – TURKEY
Akkoyunlu, B. ve Yılmaz, A. (2011). Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinlik ve Bilgi Okuryazarlık
Algıları Üzerine Bir Çalışma. Eurasian Journal of Educational Research-EJER (Eğitim
Araştırmaları Dergisi),44, 33-50.
Akkoyunlu, B. ve Yılmaz Soylu, M. (2010). Öğretmenlerin Sayısal Yetkinlikleri Üzerine Bir
Çalışma. Türk Kütüphaneciliği Dergisi,24(4), 748-768.
Akkoyunlu, B., Yılmaz Soylu, M. ve Çağlar, M. (2010). Üniversite Öğrencileri İçin “Sayısal
Yetkinlik Ölçeği” Geliştirme Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39,
10-19.
Albion, P. R. (2008). Web 2.0 in Teacher Education: Two Imperatives for Action. Computers in
the Schools: Interdisciplinary Journal of Practice, Theory, and Applied Research, 25(3-4),
181-198.
Attewell, P. (2001). The First and Second Digital Divides. Sociology of Education, 74(3), 252-
259.
Cengage Learning. (2014). Digital Literacy Research, What is Digital Literacy. Course
Technology, Cengage Learning Company.
http://www.cengagesites.com/academic/?site=5544&SecID=6730 (30.03.2014 tarihinde
indirilmiştir).
Dunn, H. S. ve Johnson-Brown, S. (2008). Information Literacies and Digital Empowerment in
the Global South. In A. W. Khan (Assistant Director-General for Communication and
Information UNESCO), Reports prepared for UNESCO on the occasion of the
International Association of Media and Communication Research (IAMCR) 50th
Anniversary Conference 2007 Media, Communication, Information: Celebrating 50 Years
of Theories and Practice (pp. 78-102). Paris: UNESCO.
Erkan, S., Akkoyunlu, B. ve Tuğrul, B. (2010). Öğretmenlerin İnternet Kullanım Amaçları ve
Dijital Yetkinlik Düzeyleri. International Educational Technology Conference-IETC, 26-28
April 2010 (syf. 1142-1147). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
Gökçearslan, Ş. ve Bayır, E. A. (2011). Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeylerinin
İncelenmesi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their
Implications, 27-29 April 2011 (syf. 1177-1182). Turkey: Antalya.
Hoyt, M. W. (2014). Modeling Digital Work and Learning: Preservice Teachers’ Digital
Proficiencies and Teacher Education. In Z. Yang, H. H. Yang, D. Wu ve S. Liu (Eds.).
Transforming K-12 Classrooms with Digital Technology (pp. 227-290).USA: IGI Global.
Huyer, S. ve Sikoska, T. (2003). Overcoming the Gender Digital divide: Understanding ICTs and
their Potential for the Empowerment of Women. INSTRAW Research Paper Series No:1,
April 2003. The INSTRAW Virtual Seminar Series on Gender and ICTs.
http://www.iiav.nl/epublications/2003/Overcoming.pdf (17.03.2014 tarihinde
indirilmiştir).
Jones-Kavalier, B. R. ve Flannigan, S. L. (2006). Connecting The Digital Dots: Literacy of The 21st
Century. Educause Quarterly, 29(2), 8-10.
Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kazu, İ. Y. ve Erten, P. (2013). Prospective Teachers’ Perception Levels of Their Digital Literacy.
International Journal of Multidisciplinary Thought, CD-ROM. ISSN: 2156-6992 :: 3(1): 51-
68.
150
Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeyleri
İbrahim Yaşar KAZU- Pınar ERTEN
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2, s. 132 - 152, Kış 2014, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 2, p. 132 - 152, Winter 2014, BARTIN – TURKEY
Keçecioğlu, T. ve Kelgökmen, D. (2004).Yetkinlik Modellerinin İnsan Kaynakları Yönetiminde
Yapılandırılması ve bir Yetkinlik Modeli Önerisi. Review of Social, Economic & Business
Studies, 3/4, 216-232.
Kumar, S. ve Vigil, K. (2011). The Net Generation as Preservice Teachers: Transferring
Familiarity with New Technologies to Educational Environments. Journal of Digital
Learning in Teacher Education, 27(4), 144-153.
Lambert, J. ve Cuper, P. (2008). Multimedia Technologies and Familiar Spaces: 21st-Century
Teaching for 21st-Century Learners. Contemporary Issues in Technology and Teacher
Education, 8(3), 264-276.
Makinen, M. (2006). Digital Empowerment as a Process for Enhancing Citizens' Participation. ELearning,
3(3), 381-395.
Perry, K. A. (2006). The Dimensions of Digital Empowerment. W2i Wireless Government
Report, Broadband and Education.
http://w2i.com/resource_center/the_w2i_report__weekly_newsletter/news/p/...
(17.03.2014 tarihinde indirilmiştir).
Petrou, G. (2011). Digital Empowerment. A Project Founded by European Commission
(505052-2009-LLP-GR-KA3MP). Progress/Final Report Public Part.
http://eacea.ec.europa.eu/llp/projects/public_parts/documents/ict/2011/i...
52_digem_pub.pdf (17.03.2014 tarihinde indirilmiştir).
Sarıçoban, A. (2013). Prospective and Regular ELT Teachers’ Digital Empowerment and Self-
Efficacy. Porta Linguarum 20, Junio 2013, 77-87.
Tyger, R. (2011). Teacher Candidates’ Digital Literacy and Their Technology Integration
Efficacy. Unpublished doctoral dissertation, The Graduate Faculty of Georgia Southern
University, Statesboro, Georgia.
Yavuz-Konokman, G., Yanpar-Yelken, T. ve Sancar-Tokmak, H. (2013). Sınıf Öğretmeni
Adaylarının TPAB’lerine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Mersin
Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 665-684.
Yıldız, Ç., Kahyaoğlu, M. ve Kaya, M. F. (2012). Siirt İlindeki Ortaöğretim Öğrencilerinin Sayısal
Okuryazarlık Düzeylerinin Cinsiyet, Sınıf ve Öğrenim Gördüğü Lise Türüne Göre
Farklılaşmasının İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 82-96.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com