Buradasınız

Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Developing a Turkish Lesson Attitude Scale: A Validity and Reliability Study

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.14686/BUEFAD.201428180
Abstract (2. Language): 
Purpose of this study is developed a reliable and valid scale of attitude towards Turkish course for middle school Students. 35 items was applied to the group consisting of 251 students for validity and reliability studies. Value of Kaiser-Meyer-Olkinwas .909. Value of Bartlett’s Sphericity Test was found *χ2=4046,967; df=595, p<.000] for the scale. Factor analysis was conducted after thes evalues were in conformity with the scale. 7 items which factors with low value and create do verlap were removed from the scale according to the results of factor and reliability analysis. Likert type scale which has 27 items is developed from Draft scale which has 35 items after analysis. Content validity of the scale is achieved by expert opinion. Exploratory factor analysis for 251 students and confirmative factor analysis for 207 students were conducted for construct validity. Pearson's correlation coefficients were calculated for determine the relationship with the sum of all item sand factors of scale. The Cronbach's alpha reliability coefficient is found .914. There sulting with these findings are said that scale is valid, realiable, and measure the attitude that which want to measure.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarını ölçmek için Likert tipi maddelerden oluşan geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirme amaçlanmıştır. 35 maddeden oluşan ölçek taslağı 251 öğrenciden oluşan gruba uygulanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkindeğeri,909Bartlett’s Küresellik Testi değeri ise *χ2=4046,967; df=595, p<.000+ bulunmuştur. Bu değerlerle ölçeğin faktör analizine uygunluğu tespit edildikten sonra faktör analizi yapılmıştır. Faktör ve güvenirlik analizi sonuçlarına göre faktör değeri düşük olan ve binişiklik yaratan 7 madde ve düzeltilmiş madde toplam korelasyonu düşük olan 1 madde elenmiştir. Analiz sonrasında 35 maddelik taslak ölçekten 27 maddelik Likert tipi ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliliği uzman görüşleri alınarak sağlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği için 251 öğrenciye açımlayıcı faktör analizi ve 207 kişiye doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin toplamı ile faktörler arası ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenirlik kat sayısı ,914 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu bulgularla ölçeğin geçerli, güvenilir olduğu ve ölçmek istediği tutumu ölçtüğü söylenebilir.
233
249

REFERENCES

References: 

Ağgön, E. ve Yazıcı, M. (2010). Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Beden Eğitimi
Dersine Yönelik Tutumları (Erzincan Üniversitesi Örneği). 9.Ulusal Sınıf Öğretmenliği
Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, Elazığ, s. 1072-1074.
Büyüköztürk, Ş. (2012).Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
Çakıcı, D. (2005). Ön Örgütleyicilerin Okumaya Yönelik Tutum ve Okuduğunu Anlama
Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Çokluk, Ö, Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik
SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi
Deniz, S.; Tuna, S. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik tutumları: Köyceğiz
Örneklemi, Milli Eğitim Dergisi, 170: 339
Gömleksiz, M.N. (2004). Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Bir Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve
Güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2(14),185–195.
Güneş, F. (2013).Türkçe Öğretimi Yaklaşım ve Modeller. Ankara: Pegem Akademi.
İnceoğlu, M. (2000). Tutum-Algı İletişim. Ankara: İmaj Yayıncılık.
İşeri, K. ve Ünal, E. (2010). Yazma Eğilimi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması. Eğitim ve Bilim. 35
(155), 104-117.
Jöroskog, K. G. ve Sörbom, D. (1993). Lisrel 8: Structual Equation Modeling with the Simplis
Command Language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc.
247
Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL - Mustafa KÖSE
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2, s. 233 - 249, Kış 2014, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 2, p. 233 - 249, Winter 2014, BARTIN – TURKEY
Karasakaloğlu N. ve Saracaloğlu A. S. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Derslerine
Yönelik Tutumları, Akademik Benlik Tasarımları ile Başarıları Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(1), 343-362.
Maruyama, G.M. (1998). Basics of Structual Equation Modeling (First Edition). CA: Sage
Publications, Inc.
MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar)Öğretim Programı. Ankara: Devlet
Kitapları Müdürlüğü.
Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Kitap.
Özbay, M., Bağcı, H. ve Uyar, Y. (2008). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına
Yönelik Tutumlarının Çeşitli değişkenlere göre Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi.9(15), 117–136.
Özbay, M. ve Uyar, Y. (2009) İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri İçin Okumaya Yönelik Tutum
Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. E-Journal of New World
Science Academy. 4(2), 632-651.
Sallabaş, M.E. (2013). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği:
Geçerlilik Ve Güvenirlilik Çalışması, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 36,
261-270.
Sallabaş, M.E. (2008). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ve
Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi. 9(16), 141-155.
Sevim, O. (2012). Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeği: Bir Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies, 7(2), 927-937.
Tabachnick, B. G. VeFidell, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics (4th ed.). MA: Allyn&
Bacon.
Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel.
TDK (2011).Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Tekin, Halil (1997). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Mars Matbaası.
Tezbaşaran, A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği
Yayınları.
UYTES (1995). SPSS Bilgisayar Paket Kullanma Kursu Ders Notları (Uluslararası İleri Teknoloji
Sistemleri). Elazığ: Ders Notu.
Ünal, E. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri İle Okuduğunu Anlama ve
Okumaya İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
Yalınkılıç, K. (2007). Türkçe Öğretmen Adaylarının Okumaya İlişkin Tutum ve Görüşleri,
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 1(1), 225-241.
Yıldız, D.C ve Yavuz, M. (2012). Etkili Konuşma Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Turkish
Studies. 7(2), 319-334
Yücel, G. (2005). Okulöncesinde Okuma Tutumları Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com