Buradasınız

STRATEJİK PLANLAMADA AMAÇ, MİSYON, VİZYON ve ÖRGÜTSEL SLOGAN GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (Malatya MLO Örneği)l

A RESEARCH ON DETERMINING THE ACCOMPLISHMENT LEVEL OF AIM, MISSION, VISION AND ORGANIZATIONAL SLOGAN IN STRATEGIC PLANNING (Sample of Malatya MLO)2

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the accomplishment level of the process of the definition of aim, mission, vision and organizational slogan in strategic planning at the Curriculum Laboratory School (CLS). Descriptive-survey method was used in this study. The questionnaire used as a data collection instrument was developed by the researcher. The sample of the research is comprised of the primary and secondary levels of CLS in Malatya. According to the findings of the research; 86.70 % of the managers and the teachers who works in CLS do not know the mission, 82.40 % of them do not know the vision of their schools and 85 JO % of them do not know the slogan statement of their schools. It is understood that, in the aspect of variables, there is meaningful differences between the views of; managers and teachers, the ones working at primary schools and the ones working at high schools, the ones having 19 and above years of service and the ones having less years of service. In most of CLS, there İs not any slogan belonging to their own organization.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, Müfredat Laboratuvar Okulu (MLO)'da stratejik planlama çalışmaları kapsamında amaç, misyon, vizyon ve örgütsel sloganın gerçekleştirilmesi düzeyini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada betimsel, tarama türü yöntem kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini Malarya İlindeki ilköğretim ve ortaöğretim MLO oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre MLO' da çalışan yönetici ve Öğretmenlerin % 86.70'si okul misyonunu, % 82.40' ı okul vizyonunu, % 85.30' u okul sloganını bilmemektedir. Bağımsız değişkenler açısından yöneticilerin öğretmenlere, ilköğretim okulu çalışanlarının ortaöğretim okulu çalışanlarına, 19 ve dalıa fazla yıl kıdeme sahip olanların kıdemi az olanlarla anlamlı görüş farklılığı içinde oldukları anlaşılmaktadır. Çoğu MLO' da örgüte ait slogan bulunmamaktadır.
85-98

REFERENCES

References: 

Akın, B. , Çetin, C. , Erol Vedat. (1998). TKY ve İSO 9000 Kalite Güvence Sistemi, Uygulamadan Örnekler . İstanbul: BETA yayını,
Aksu, Mualla. ( 2002). Eğitimde Stratejik Planlama ve Toplam Kalite Yönetimi. Ankara ; Anı Yay.
David, A. ( 1998). Stratejik Planning of the Natioaly. Associatonly Journal of Developmental Education. 2000. (23. 3)
Dinçer,Ö. (1998). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: Beta Basın Yayın
98
A.Ü. Bayburt Eğilim Fakültesi Dergisi CİU 2. Sayı İ (2007) 85-98
i. Bakır Arabacı
Erol,E. (1990). İşletmelerde Stratejik Planlama ve Yönetim. İstanbul; İTÜ. İşletme Fakültesi Yayını.
Heİntel, R ( 1995)." Vizyon ve Öz Yapılanma" Vizyon Yönetimi. ( Çev. Veli Karagöz). İstanbul: Evrim Yayınlan
Herbst, K., A.
(
1996) Thrust For Educational Leadership. (96.26)
Johnson, R.,G. ( 2000) An Analysis of Strategic Planning in the Auxiliaries of the California State University System, University Of La Verne.
Lashway, L. (1997). " Visionary Leadership". School Leadership Hand Book For Excellence. Ducational Management University of Oregon.
Lipton, Mark. ( 1997). "
Vizyonu
n Somutlaştırılması". Executive Excellence. İstanbul. Rota Yayınlan.
Marşap, A. (1999) Yaratıcı Liderlik. Ankara:Öncü Yayınlan.
TC. Resmi Gazete (2003). 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu. R.G.: 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Ankara
T.CMilli Eğitim Bakanlığı. ( 2002). Okul Gelişim Modeli. Planlı Okul Gelişimi. EARGED. Ankara.
. (1997).
Okul Gelişim Modeli: Planlı Okul Gelişimi. Ankara: MEB, EARGED
. (1999
a). Okul Gelişim Modeli. Planlı Okul Gelişimi. EARGED. Ankara.
. (1999
b). Müfredat Laboratuvar Okullan MLO Modeli. EARGED. Ankara.
.
Tebliğler Dergisi. Kasım 1999 Sayı: 2506
Özden, Y. (1998).Eğitimde Dönüşüm. Ankara: Pegem Yayınlan.
Pfeiffer, J.W., Goodstein, L.D., Nolan, TM. (1989). Shaping Strategic Planning. San Diego CA. Üniversity Associates.
Quigley, Joseph V. (1994). Vision.How Leaders Develop It, Share İt, Surtain İt? Mc. Graw Hill İn. New York.
Vardar, A. (2001).
Bireyse
l ve Kurumsal Değişimde Yeniden Yapılanma Stratejileri. İstanbul: Kariyer Yayınlan.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com