Buradasınız

Öğretmen Adaylarının Kitap Okumanın Önemine İlişkin Gerekçeleri

Prospective Teachers’ Reasons: The Importance of Reading a Book

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Prospective teachers play an important role in establishing the literacy proficiency of future generations. However, this situation also suggests such points as types of prospective teachers’ attitudes towards reading and the reason of their reading. In order to investigate these points, this study was designed descriptively. An open-ended questionnaire was used to collect the data through 132 prospective teachers from Instructor Training Program of Education Faculty at Pamukkale University. The data was analyzed based on the rules of content analysis. The results about prospective teachers’ views on the importance of reading were categorized into three themes as academic, social and personal reasons and each theme was presented by frequencies and percentages of participants’ responses. The findings of this descriptive study indicated that prospective teachers viewed reading as important for academic, social and personal reasons. The academic theme is divided into three sub-themes as acquiring the knowledge, improving language skills and developing critical and creative thinking skills. The social theme is comprised of five sub-themes as appreciating alternative perspectives, participating in society, recognizing and understanding different peoples and cultures, learning about current events, establishing empathy. Finally, the personal theme is divided into five sub-themes as developing personal identity, organizing one’s life, relaxation, experiencing enjoyment, happiness.
Abstract (Original Language): 
Bugünün aday öğretmenleri, gelecek nesillerin işlevsel okuryazar olarak yetiştirilmesinde önemli bir sorumluluğa sahiptir. Ancak bu durum öğretmen adaylarının okumaya ilişkin nasıl bir tutuma sahip oldukları ile beraber, hangi gerekçelere dayalı olarak okudukları sorusunu da akla getirmektedir. Bu araştırma, sözü edilen soruya yanıt oluşturabilmek amacıyla var olan durumun betimlenmesine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon grubunda öğrenim gören 132 öğretmen adayından, araştırmacı tarafından hazırlanmış anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının kitap okumanın önemine ilişkin gerekçeleri sırasıyla, akademik, sosyal ve kişisel olmak üzere üç tema şeklinde ortaya çıkmıştır. Akademik olarak adlandırılan tema; bilgiyi elde etme, dil becerilerini geliştirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme olmak üzere üç alt temadan oluşmaktadır. Sosyal olarak adlandırılan ikinci tema; farklı bakış açılarını takdir etme, toplumda yer alma, farklı insanları/ kültürleri tanıma ve anlama, güncel olayların farkında olma, empati kurma şeklinde beş alt temadan oluşmaktadır. Kişisel olarak adlandırılan son tema ise, kişiliğimi geliştirme, yaşamımı düzenleme, rahatlama, keyif alma ve mutlu olma şeklinde beş alt tema olarak ifade edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Allan J, Ellis S., & Pearson, C. (2005). Literature Circles, Gender and Reading for Enjoyment. Edinburgh:
Scottish Executive.
Applegate, A.J., & Applegate, M.D. (2004). The Peter effect: Reading habits and attitudes of
preservice teachers. The Reading Teacher, 57(6), 554-563.
170
BİLGİ DÜNYASI, 2014, 15 (1) 159-175 Birsen DOĞAN
Baker, L., & Wigfield, A. (1999). Dimensions of children’s motivation for reading and their relations
to reading activity and reading achievement. Reading Research Quarterly, 34, 452-477.
Barton, D., and Hamilton, M. (1998). Local Literacies: Reading and Writing in One Community.
London/New York: Routledge.
Başaran, M., & Erdem, İ. (2009). Öğretmen adaylarının güzel konuşma becerisi ile ilgili görüşleri
üzerine bir araştırma. [An investigation of prospective teacher’ views of good speaking skills]
Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 743-754.
Blum, H.T., Lipsett, L.R., & Yocom, D.J. (2002). Literature Circles: A Tool for Self-Determination in
One Middle School Inclusive Classroom. Remedial and Special Education, 23, 2, 99-108
Borg, W.R., Gall, J.P., & Gall, M.D. (1993). Applying Educational Research: A Practical Guide. White
Plains, NY: Longman.
Cecile, M.A. (2010). Education majors’ text reading habits: How much are they reading? National
Social Science Journal, 35(1), 14-22.
Children’s Foundation Children’s Literature School [Çocuk Vakfı çocuk Edebiyatı Okulu] (2006).
Türkiye Gerçeği Okumama Alıskanlığı: [Turkey’s Reality is its Habits of not Reading:] Türkiye’nin
Okuma Alışkanlığı Karnesi. İstanbul: Çocuk Vakfı Çocuk Edebiyatı Okulu.
Clark, C., & Rumbold, K. (2006). Reading for Pleasure: A Research Overview. London: National
Literacy Trust.
Cremin, T., Bearne, E., Mottram, M., & Goodwin, P. (2008a). Primary teachers as readers, English in
Education, 42, 8-23.
Çelen, F.K., Çelik, A., & Seferoğlu, S.S. (2011). Türk Eğitim Sistemi ve PISA sonuçları.[The Turkish
Education System and the PISA Results] Akademik Bilişim, 2-4 February 2011. Malatya: İnönü
Üniversitesi.
Daniels, H. (2002). Literature Circles: Voice and Choice in Book Clubs and Reading Groups. 2d
education. Portland, ME: Stenhouse Publishers.
Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (1998). Collecting and Interpreting Qualitative Materials. Thousand Oaks,
CA: Sage.
Dugdale, G., & Clark, C. (2008). Literacy Changes Lives: An Advocacy Resource. London: National
Literacy Trust.
Du Toit, C.M. (2001). The recreational reading habits of adolescent readers: A case study. Master’s
thesis, University of Pretoria
Freire, P. (1983). The importance of the act of reading. Journal of Education. Boston University.
Available at: http://sadzaban.com/files/WEEK 9Freire.pdf (accessed 13 August 2011).
Gallik, J.D. (1999). Do they read for pleasure? Recreational reading habits of college students.
Journal of Adolescent & Adult Literacy, 42(6), 480-488.
Howard, V. (2011). The importance of pleasure reading in the lives of young teens: Selfidentification,
self-construction and self-awareness. Journal of Librarianship and Information
Science, 43(1), 46-55. Available at: http://lis.sagepub.com/content/43/1/ 46.refs. html
(accessed on 20 January 2011).
171
Prospective Teachers’ Reasons BİLGİ DÜNYASI, 2014, 15 (1) 159-175
Karaşahin, M. (2009). İlköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin okuma
kültürlerinin değerlendirilmesi. [Evaluation of Reading Culture of Teachers Working in Primary and
Secondary Schools] Ankara: MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED)
[Ankara: MEB Head of Education Research and Development Bureau].
Krashen, S. (1993). The Power of Reading: Insights from the Research. Englewood, CO: Libraries
Unlimited.
Kuş, Z., & Türkyılmaz, M. (2010). Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Durumlari:
(İlgi, Alışkanlık ve Okuma Stratejilerini Kullanım Düzeyleri) [Reading Statuses of Social Studies
and Turkish Language Prospective teachers (Their Attention, Habits and Levels of Using
Reading Strategies)], Türk Kütüphaneciliği, 24(1), 11-32.
Kuzu, T.S. (2013). Öğretmen Adaylarının Okumaya Karşı Tutumları ile Genel Kültür Düzeyleri
Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(6), 55-72.
Lone, F.A. (2011). Reading habits of rural and urban college students in the 21st century. Library
Philosophy and Practice. Available at: http://digitalcommons.unl.edu/ libphilprac/index.2.html
(accessed 13 August 2011).
Majid, S., & Tan, V. (2007). Understanding the reading habits of children in Singapore. Journal of
Educational Media & Library Sciences, 45(2), 187-198.
McElvain, C.M. (2010). Transactional literature circles and the reading comprehension of English
learners in the mainstream classroom. Journal of Research in Reading, 33,2, 178-205.
Ministry of National Education [Milli Eğitim Bakanlığı] (2003). PIRLS 2001 Uluslar arası okuma
becerilerinde gelişim projesi ulusal rapor [The PIRLS 2001 National Report for the International
Reading Skill Development Project]. Ankara: MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi
Başkanlığı (EARGED) [Ankara: MEB Head of Education Research and Development Bureau].
Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
Ministry of Culture and Tourism [Kültür ve Turizm Bakanlığı] (2010). Türkiye Okuma Kültürü Haritasi.
Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı [Turkish Reading Culture Map. Ankara: Ministry of Culture
and Tourism]
Nathanson, S., Pruslow, J., & Levitt, R. (2008). The reading habits and literacy attitudes of inservice
and prospective teachers. Journal of Teacher Education, 59(4), 313-321.
National Endowment for the Arts (2007) To read or not to read: A question of national consequence.
Research Report No.47. Washington, DC: National Endowment for the Arts.
Oakey, S. (2007). Practitioners leading research – Weaving reading for pleasure into the skills
for life adult literacy curriculum. Available at: http://www.nrdc.org.uk/ publications_details.
aspID=94 (accessed 20 January 2012).
Odabaş, H., Odabaş, Z.Y., & Polat, C. (2008). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı: Ankara
Üniversitesi örneği. [Reading Habits of University Students: The Model of Ankara University].
Bilgi Dünyası, 9(2), 431-465.
Oğuz, E., Yıldız, A., & Hayırsever, F. (2009). Assessing reading habits of future classroom teachers
in the context of their socio-demographic features. International Journal of Human and Social
Sciences, 4(10), 766-769.
172
BİLGİ DÜNYASI, 2014, 15 (1) 159-175 Birsen DOĞAN
pisa.meb.gov.tr. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı [PISA Programme for International
Student Assessment].
Sağlamtunç, T. (1990). Türkiye’de üniversite kütüphanecilik bölümlerinin 4. sınıf öğrencilerinin
özgür (bos) zaman ders dışı okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma, [A study about
students’ reading habits in their leisure time at Library Departments of Universities in Turkey]
Türk Kütüphaneciliği, 4 (1), 3-21.
Saracaloğlu, A.S, Bozkurt, N., & Serin, O. (2003). Üniversite öğrencilerinin okuma ilgileri ve
alışkanlıklarını etkileyen faktörler, [Factors that Influence University Students’ Reading Interests
and Habits,] Eğitim Arastırmaları, 4(12), 149–157.
Sever, (1998). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme (Turkish Teaching and Mastery Learning), Ankara:
Anı Yayıncılık.
Siegel, M., Borasi, R., & Fonzi, J. (1998). Supporting students’ mathematical inquiries through
reading. Journal for Research in Mathematics Education, 29(4), 378-413.
Stake, E.R. (1995). The Art of Case Study Research. Thousand Oak, CA: Sage.
Ungan, S. (2008). Okuma alışkanlığımızın kültürel altyapısı. [Cultural Foundation of Our Reading
Habits]. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 218-228.
Von Sprecken, D., & Krashen, S. (1998). Do students read during sustained silent reading? California
Reader 32(1), 11-13.
Wiesendanger, K., Braun, G., & Perry, J. (2009). Recreational reading: Useful tips for successful
implementation. Reading Horizons, 49(4), 269-284.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. [Qualitative research
methods in social sciences]. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yılmaz, B. (1995). Okuma sosyolojisi: Ankara’da oturanlarin okuma alışkanlıkları üzerine bir
araştırma [Sociology of reading: An investigation of reading habits of people living in Ankara].
Türk Kütüphanecilik, 9(3), 325-336.
Yılmaz, B. (2009). Çocuklarda okuma kültürünü geliştirmede ebeveyn ve öğretmenin rolü. [Role
of parents and teachers in the development of children’s reading culture]. Çocuk ve Okuma
Kültürü Sempozyumu, Eğitim Sen Yayınları, 133-140.
Yılmaz, M. (2009). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı üzerine bir inceleme (Cumhuriyet
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü örneği). [A study about students’ reading
habits at University]. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (37), 144-167.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com