Buradasınız

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının Okul Çalgıları Dersinin İçeriğine İlişkin Görüşleri

Views of the Teaching Staffs of Music Education Department on the Content of School Instruments Lesson

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of the research is to determine the views of the teaching staffs at Music Education Department on the content the School Instruments Lesson. The research group consists of 15 teaching staffs tasked at music education departments from 19 May University, AbantIzzetBaysal University, Uludag University and Marmara University. To analyse all data interview method was used and all data of interview were achieved with the depictive analysis technique. At the end¸ results of the research indicated the teaching staffs proposals is as following; primarily the school instruments lesson is functional, supplementing the traditional instruments to the content of the school instruments lesson is partly convenient, lesson should be exactly compulsory and the duration is to be extended to 4 years. And, the intention of the teaching staffs showed up that the authority is also fully granted to faculty departments. On the other hand they determine that the candidates to music instructor are not good enough in conducting the school instruments comparison to individual ability on own instruments.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, müzik eğitimi anabilim dallarındaki öğretim elemanlarının okul çalgıları ders içeriğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında görev yapan 15 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmada görüşme yöntemi kullanılmış olup, elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğretim elemanlarının; müzik eğitimi anabilim dallarındaki okul çalgıları dersini işlevsel buldukları, geleneksel çalgıların okul çalgıları dersine dâhil edilmesini kısmen uygun buldukları, okul çalgıları dersinin zorunlu olması ve ders dönemlerinin uzatılarak 4 yıla çıkarılmasını okul çalgıları ders içeriğinin düzenlenmesinde anabilim dallarına geniş yetkilerin verilmesini önerdikleri, müzik öğretmeni adaylarını bireysel çalgılarına göre okul çalgılarında daha yetersiz buldukları yönünde sonuçlara ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Barış, A.D. (2007). Okul Müzik Eğitiminde Çalgı Eğitimi Uygulamaları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(15):25.
Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş, Ankara: Anı Yayıncılık.
Küçüköncü, Y. (2006). “Türk Eğitim Sistemindeki Yeniden Yapılanma Sürecinde Müzik Öğretmeni Modelleri, Pamukkale Üniversitesi Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Denizli.
Sevgi, A. (2003). Nasıl Bir Müzik Öğretmeni?, Cumhuriyetimizin 80.Yılında Müzik Sempozyumu, Malatya.
Tufan, E., Güdek, B. (2008). Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,6(1): 25-40.
Yıldırm, A.,Şimşek, H. (2005). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
YÖK Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Lisans Programı ve Ders Tanımları. www.yok.gov.tr (Erişim tarihi:12.01.2013).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com