Buradasınız

1888 Tarihli Akhisar Zımpara Madeni İmtiyazı

Akhisar Emery Mine Privilege Dated 1888

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The Ottomans could obtain enough mine to meet their needs in their large territories. These mines were being run by goverment or people having some privileges. After the second half of the XIX th century some regulations were published in 1861, 1869,1873, 1886 and 1906 to improve and to make regulations about mining. After these regulations, the number of native and foreign non-muslims, who had some privileges about running of Otoman mines, increased. Akhisar emery mine about which will be given detailed informations below was given to a non-müslim citizen sitting in izmir. In the last quarter of XIX th century, a great part of emery mine which was needed by European industry were being obtained in the westpart of Anatolia and exported to Europ
Abstract (Original Language): 
Osmanlılar geniş topraklarında ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda maden çıkarıyorlardı. Bu madenler ya devlet tarafından yada ban kişi ve şirketlere imtiyaz verilmek suretiyle işletiliyordu. XIX. yüzylın ikinci yansından sonra madenciliği geliştirmek ve madencilikle ilgili düzenlemeler yapmak için 1861, 1869, 1873, 1886 ve 1906 yllarnda nizamnameler yayınlanmıştır. Bu düzenlemelerden sonra Osmanlı madenlerini işlemek isteyen yerli ve yabana sayısında artış olmuştur. Aşağıda hakkında detaylı bilgi vereceğimiz Akhisar zımpara madeni de İzmir'de oturan bir gayrimüslime verilmiştir. Yüzyılın son çeyreğinde Avrupa endüstrisinin ihtiyaç duyduğu zımpara madeninin büyük bir bölümü Anadolu'nun batısında çıkarlıyor ve Avrupa'ya ihraç ediliyordu.

REFERENCES

References: 

ALTINBAY, Mustafa, "Klasik Dönemde Osmanlıda Madencilik', Türkler Ans. c.10, Yeni Türkiye
Yayını, Ankara, 2002, s. 791-901 BOA. Sadâret Ma'rûzât, no: 591 BOA. İmtiyazat Defteri, no:5, s.119-120
Neşet Çağatay, " Osmanlı İmparatorluğunda Maden İşletme Hukuku', AÜDTCFD, c. 2, S. 1, 1943 Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, c. VI, Ankara, 1988
Kartalkanat Ahmet, " Osmanlılarda Madencilikle İlgili Yasal Düzenlemeler ve Madencilik
Politikası", Jeoloji Mühendisliği, Mayıs 1990, S, 36, s. 65-71 Maden Nizamnâmesi (25 Zilhicce 1285), Matbaây-ı Âmire, 1288
Quataert, Donald, "19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Madencilik', Tanzimat'tan Cumhuriyet'e
Türkiye Ansiklopedisi, c.4, İstanbul, 1985, s. 914-916 Tabakoğlu, Ahmet, Türk İktisat Tarihi, İstanbul, 2000
Tızlak, Fahrettin, "Maden-i Hümâyun Emanetinin Osmanlı İdarî Düzenindeki Yeri (1775-1867) ", XII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri (12-16 Eylül 1994), c.III, Ankara, 1994
Tızlak, Fahrettin, "Osmanlı Maden İşletmeciliğinden Kanunnâmeden Nizamnâmeye Geçi Ş ve 1861 Tarihli Maden Nizamnâmesi', Türk Dünyası Araştırmaları, S.98, Ekim 1995
Tızlak, Fahrettin, Osmanlı Döneminde Keban-Ergani Yöresinde Madencilik (1775-1850), Ankara,
1997
Tızlak, Fahrettin, "XIX. Yüzyılın Ortalarında Osmanlı Maden Yatakları", Belleten, c.XlL S. 229, s.
703-719
Vefik, Abdurrahman, Tekâlif Kavâidi, İkinci Kısım, Dersaadet, 1330
Yorulmaz, Şerife, Aydın Vilayetinde Madenler (1850-1908), İzmir, 1994 (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü.
Yorulmaz, Şerife, "Osmanlı Liman Şehirlerinde Yabancı Tüccarlar ve Levantenler" Türkler Ans, c. 14, Yeni Türkiye Yayını, Ankara, 2002, s, 283-292

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com