Buradasınız

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA DAYALI BİR DERS YAZILIMININ HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to prepare and evaluate a course software based on constructivist learning approach about Transport and Circulatory Systems. This study was implemented on totally 40 participants including secondary school students and educationistes at computer and biology area. In study, An course software based on constructivist learning approach was developed primarily. This software the preliminary review of which had been done by the experts was evaluated by means of "Software Evaluation Form". Software Evaluation Form includes in dimensions of "general design features", "usage features" and "instructional design features". The data were analysed by SPSS statistical program. The findings showed that the software was fairly good level in 3 dimensions.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Taşıma ve Dolaşım Sistemleri konusunda yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı bir ders yazılımının hazırlanması ve değerlendirilmesidir. Çalışma, bilgisayar ve biyoloji alanında eğitim veren eğitimcilerle ortaöğretim öğrencilerinden oluşan toplam 40 kişi üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada öncelikle ortaöğretim biyoloji dersindeki müfredatta yer alan Taşıma ve Dolaşım Sistemleri ünitesindeki konulara ait içerik dikkate alınarak yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı bir ders yazılımı hazırlanmıştır. Uzman kişilerce ön incelemesi yapılan bu yazılım, daha sonra "Yazılım Değerlendirme Formu" yardımıyla çalışma grubunun değerlendirmesine sunulmuştur. "Yazılım Değerlendirme Formu" ile hazırlanan ders yazılımında "genel tasarım özellikleri", "kullanım özellikleri" ve "öğretim tasarımı özellikleri" boyutları ele alınmıştır. Form yardımıyla elde edilen verilerin SPSS 12.0 istatistik programıyla değerlendirilmesi sonucunda, yazılımın öngörülen 3 boyutta da oldukça iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Altunoğlu, B.D., Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28: 19-28.
Anaç, A. (2001). Ders yazılımı hazırlamada kullanılan yazarlık sistemlerinin ders yazılımı yardımıyla öğretimi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Program Geliştirme) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Anonymus.
(2007)
. http://www.zezencay.com/01.htm adresinden 18 Ekim 2007 tarihinde indirilmiştir.
Arıcı, N., Dalkılış, E. (2006). Animasyonların bilgisayar destekli öğretime katkısı: Bir uygulama örneği. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2): 421 -430.
Arslan, B. (2003). Bilgisayar destekli eğitime tabi tutulan ortaöğretim öğrencileriyle bu süreçte eğitici olarak rol alan öğretmenlerin BDE'e ilişkin görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4): 67-75.
Bakar, A., Tuzun, H., Çağıltay, K. (2008). Öğrencilerin eğitsel bilgisayar oyunu kullanımına ilişkin görüşleri: Sosyal bilgiler dersi örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
(35): 27-37.
Chen, M.P. (2008). The effects of level-of-interactivity and gender on learners' achievement and attitude in an e-learning course on computer graphics. WSEAS transactions on Advances in Engineering Education, 4(5): 220-230.
Çetin, O., Günay, Y. (2007). Fen öğretiminde yapılandırmacılık kuramının öğrencilerin başarılarına ve bilgiyi yapılandırmalarına olan etkisi. Eğitim ve Bilim, 32(146): 24-38.
Gandole, Y.B., Khandevale, S., Mishra, R.A.
(2006)
. A Comparison of students' attitudes between computer software support and traditional laboratory practical learning environments in undergraduate electronics science. E Journal of Instructional Science and Technology, 9(1):
1-13.
Güler, M.H., Sağlam, N. (2002). Biyoloji öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin ve çalışma yapraklarının öğrencilerin başarısı ve bilgisayara karşı tutumlarına etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23: 117-126.
33
Şeyda GÜL; Selami YEŞİLYURT - Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi: 40 (2011), 19-36
Güven, B., Karakaş, İ. (2005). Dinamik geometri yazılımı cabri ile oluşturmacı öğrenme ortamı tasarımı: Bir model. İlköğretim-Online, 4(1): 62-72.
Güzeller, C., Korkmaz, Ö. (2007). Bilgisayar destekli öğretimde bir ders yazılımı değerlendirmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1): 155-168.
Hançer, A.H. (2007). Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bilgisayar destekli öğrenmenin kavram yanılgıları üzerine etkisi. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1): 69-81.
Hançer, A.H., Yalçın, N. (2007). Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bilgisayar destekli öğrenmenin bilgisayara yönelik tutuma etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2): 549¬560.
Hançer, A.H., Tüzemen, A.T. (2008). A research on the effect of computer assisted science teaching. World Applied Sciences Journal, 4(2): 199-205.
Hannafin, M.J.,
Peck
, K.L. (1988). The design, development and evaluation of instructional software. Macmillan Publishing Company, New York, USA.
Henden, R. (2006).
Üçünc
ü yılda sınavsız geçiş uygulamaları: Alaplı Meslek Yüksekokulu örneği. Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4): 157-168.
Hennessy:, Wishart, J., Whitelock, D., Deaney, R., Brawn, R., Velle, L., McFarlane, A., Ruthven, K., Winterbottom, M. (2007). Pedagogical approaches for technology-integrated science teaching. Computers & Education, 48: 137-152.
Kara, Y.,
Yeşilyurt
, S. (2007). Hücre bölünmeleri konusunda bir ders yazılımının öğrencilerin başarısına, kavram yanılgılarına ve biyolojiye karşı tutumlarına etkisi üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(34): 41-49.
Kara, İ., Kahraman, Ö. (2008). The effect of computer assisted instruction on the achievement of students on the instruction of physics topic of 7th grade science course at a primary school. Journal of Applied Sciences, 8(6): 1067-1072.
Karal, H., Erümit, S.F., Çimer, A. (2010). Bitkilerde üreme konusunda bilgisayar destekli öğretim materyalinin tasarlanması ve değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitim Dergisi, 7(2): 158¬174.
Kocasaraç, H. (2003). Bilgisayarların öğretim alanında kullanımına ilişkin öğretmen yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3): 77-85.
Köse, S., Ayas, A., Taş, E. (2003). Bilgisayar destekli öğretimin kavram yanılgıları üzerine etkisi: Fotosentez. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14): 106-112.
McMillan, J.H., Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry. 6th. Edition, Printed in the United States of America.
34
Şeyda GÜL; Selami YEŞİLYURT - Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi: 40 (2011), 19-36
Mercan, M., Filiz, A., Göçer, İ., Özsoy, N. (2009). Bilgisayar destekli eğitim ve bilgisayar destekli öğretimin dünyada Türkiye'de uygulamaları. Akademik Bilişim'09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildiriler, 11-13 Şubat:369-372, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
Morgan, G.A.,
Leech
, N.L., Gloeckner, G.W., Barrett, K.C., (2004). SPSS for introductory statistics: Use and interpretation. Second Edition, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers: Mahwah, New Jersey, London.
Özmen, H. (2007). Üniversite öğrencilerinin kimyasal bağlanma konusunu anlama ve yanılgılarını gidermelerine bilgisayar destekli öğretimin etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 36(175):
185-197.
Öztürk, C., İnan, N.U. (1998). İlköğretim sosyal bilgiler derslerinde kullanılabilecek bazı bilgisayar yazılımlarının değerlendirilmesi. IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 15 - 16 Ekim:1-11, Denizli, Özel Sayı.
Pektaş, M., Türkmen, L., Solak, K. (2006). Bilgisayar destekli öğretimin fen bilgisi öğretmen adaylarının sindirim sistemi ve boşaltım sistemi konularını öğrenmeleri üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2): 465-472.
Pol, H.J., Harskamp, E.G., Suhre, C.J.M. (2008). The effect of the timing of instructional support in a computer-supported problem-solving program for students in secondary physics education. Computers in Human Behavior, 24: 1156-1178.
Soyibo, K., Hudson, A. (2000). Effects of computer-assisted instruction (CAI) on 11th graders' attitudes to biology and CAI and understanding of reproduction in plants and animals. Research in Science & Technological Education, 18(2): 191-199.
Teyfur, E. (2010).
Yapılandırmac
ı teoriye göre hazırlanmış bilgisayar destekli öğretimin 9. sınıf coğrafya dersinde öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3): 85-106.
Uşun, S. (2000). Dünyada ve Türkiye'de bilgisayar destekli öğretim. Pagem A yayıncılık, Ankara.
Wekesa, E., Kiboss, J., Ndirangu, M. (2006). Improving students' understanding and perception of cell theory in school biology using a computer-based instruction simulation program. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 15 (4): 397-410.
Yenice, N., Sümer, Ş., Oktaylar, H.C., Erbil, E. (2003). Fen bilgisi derslerinde bilgisayar destekli öğretimin dersin hedeflerine ulaşma düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24: 152-158.
Yeşilyurt, S., Gül, Ş. (2008). Ortaöğretimde daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen ve öğrenci beklentileri. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1): 145-162.
Yiğit,
N.
, Akdeniz, A.R. (2003). Fizik öğretiminde bilgisayar destekli etkinliklerin öğrenci kazanımları üzerine etkisi: Elektrik devreleri örneği. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3):
99-113.
35
Şeyda GÜL; Selami YEŞİLYURT - Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi: 40 (2011), 19-36
Yushau, B.
(2006)
. Computer attitude, use, experience, software familiarity and perceived pedagogical usefulness: The case of mathematics professors. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2(3): 1-17.
Yusuf,
M.O.
, Afolabi, A.O. (2010). Effects of computer assisted instruction (CAI) on secondary school students' performance in biology. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1): 62-69

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com