Buradasınız

HÜCRE BÖLÜNMELERİ KONUSUNDA BİR DERS YAZILIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA, KAVRAM YANILGILARINA VE BİYOLOJİYE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

THE RESEARCH O N THE EFFECT OF THE TUTORIAL SOFTWARE ON STUDENTS' ACHIEVEMENTS, MISCONCEPTIONS AND ATTITUDES TOWARDS BIOLOGY ON THE CELL DIVISION SUBJECT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to investigate the differences between the one of the commercially widespread found on the market educational software (named "Vitamin") that was used in experimental group and traditional teaching method that was used in control group on the cell division topic through students' achievements, changes on the acquired misconceptions and attitudes towards biology. The pre-test and post-test experimental design with equal control group was used in the study and was implemented to forty eight 9th grade secondary school students. Randomly, one of the classes was assigned as the traditionally designed teacher centered control group, and the other was assigned as the experimental group in which computer assisted learning with the tutorial software was used. An experimental research design including the cell division academic achievement test (HABT), the cell division concept test (HKT) and biology attitude scale (BTÖ) were applied both at the beginning and at the end of the research. After the treatment, general achievement in HABT increased in favor of experiment group at (p < 0.05) significant level. According to results, using tutorial design educational software in teaching biology was very effective for students' achievement, increased students' attitudes towards biology education in a positive way, and also reduced the existing major misconceptions but did not sufficed on it's own to dismiss the misconceptions.
Abstract (Original Language): 
Ticari olarak piyasada yaygın olarak bulunan eğitim yazılımlarından birinin ("Vitamin" adlı yazılım) kullanıldığı sınıflardaki öğrencilerin geleneksel yöntemle eğitim verilen sınıflardaki öğrencilere kıyasla akademik başarı, sahip olunan kavram yanılgılarındaki değişimler ve biyoloji dersine karşı oluşan tutumlara göre ortaya çıkabilecek farklılıklarının ne olduğunun hücre bölünmeleri konusu ile belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Ön-test ve son-test eşit kontrol gruplu deneysel desenin kullanıldığı çalışma toplam 48 dokuzuncu sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Çalışmaya katılan iki farklı sınıftan biri tesadüfi olarak seçilen ve öğretmen merkezli geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubu, diğeri ise ders yazılımı kullanılan bilgisayar destekli öğretim yönteminin uygulandığı deney grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmanın öncesinde ve sonrasında Hücre Bölünmeleri Akademik Başarı Testi (HABT), Hücre Bölünmeleri Kavram Testi (HKT) ve Biyoloji Tutum Ölçeği (BTÖ) uygulanmıştır. Uygulama sonrasında HABT' deki genel başarı (p<0.05) anlamlılık düzeyinde deney grubu lehine anlamlı bir farklılık göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre ders yazılımı şeklinde dizayn edilen "Vitamin" adlı eğitsel yazılımın, hücre bölünmeleri konusunda, öğrenci başarısının artmasına olumlu yönde etki ettiği, öğrencilerde var olan temel kavram yanılgılarını azalttığı, biyolojiye karşı genel tutumları da olumlu yönde değiştirdiği, ancak kavram yanılgılarının tamamen ortadan kaldırılabilmesinde tek başına yeterli olmadığı belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Bayraktar, Ş.
(2000)
. A meta-analysis on the effectiveness of computer-assisted instruction in science education. Unpublished Master Dissertation, Ohio University, US.
Black, H. (1986). Assessment for learning. In Desmod L. Nuttall (Ed.). Assessing educational achievement (pp. 7-18), London/Philadelphia: The Folmer Press.
Blok,
H.
, Oostdam, R., Otter, M. ve Overmaat, M. (2002). Computer-assisted instruction in support of beginning reading instruction: A review. Review of Educational Research, 72(1), 101-130.
Bramble, W. J. ve Mason, E. J. (1985). Computers in school. New York: McGraw-Hill.
Canpolat, N. (2002).
Kimyasa
l Denge İle İlgili Kavramların Anlaşılmasında Kavramsal Değişim Yaklaşımının Etkinliğinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 120 s, Erzurum.
Chang, C.-Y. (2001). Comparing the impacts of a problem-based computer-assisted instruction and the direct-interactive inteaching method on student science achievement. Journal of Science Education and
Technology, 10(2), 2001. Colletta, A. T. ve Chiappetta, E. L. (1989). Science
introduction in the middle and secondary schools (second ed.). Ohio, USA: Merrill Publishing Company.
Cosmann, R. (1996). The evolution of educational computer software. Education; Summer 96, Vol. 116 Issue 4,
p619, 5p.
Çepni, S., Taş, E. ve Köse, S.
(2006)
. The effects of computer-assisted material on students' cognitive levels, misconceptions and attitudes towards science. Computers & Education, 46, 192-205
Davis, B. G. (1988). Role of assessment in higher education. American Educational Research Association.
Ertepınar, H., Demircioğlu, H., Geban, Ö., & Yavuz, D. (1998). The effect of assimilation and computer based instruction to understand mole concept. III. National Science Education Symposium, Karadeniz Technical University, Turkey.
Geban, Ö., Ertepınar, H., Yılmaz, G., Altın, A. ve Şahbaz, F. (1994). Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin fen bilgisi başarılarına ve fen bilgisi ilgilerine etkisi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu: Bildiri Özetleri Kitabı, s:1 -2, 9 Eylül Üniversitesi, İzmir.
Gülümbay, A. A. (2006). Bilgisayar özyeterliği düzeyi ile
Kavram Yanılgılarına Ve Biyolojiye Karşı Tutumlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Selâmi Yeşilyurt
başarı arasındaki ilişki. 6. Uluslar arası eğitim teknolojileri konferansı, Gazi Magosa, KKTC.
Haladyna, T.M. (1994). Developing and validating multiple-choice test items. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Hove, UK.
Hannafin, M. J. ve Peck, K. L. (1988). The design,
development, and evaluation of instructional software. Macmillan publishing company, pp.139.
Karamustafaoğlu, S., Sevim, S., Mustafaoğlu, O. ve Çepni, S. (2003). Analysis Turkish high-school chemistry examination questions according to Bloom taxonomy. Chemistry Education: Research and
Practice, 4(1), 25-30.
Kaya, Z. (1999). Bilgisayar Destekli Öğretim ve Ergonomi. Birinci Uluslar arası Katılımlı Bilgi Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, Bursa: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
Lee, S-C. (2001). Development of instructional strategy of computer application software for group instruction.
Computers & Education, 37, 1-9.
Lewis J., Leach J. ve Robinson C. W. (2000).
Chromosomes: The missing link-young people's understanding of mitosis, meiosis, and fertilization. J. of Biological Education, 34 (4).
Mitra, A. (1998). Categories of computer use and their relationships with attitudes toward computers. Journal of Research on Computing in Education, 30(3), 281-294.
Numanoğlu, M. (1990). Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarında Bulunması Gereken Eğitsel Özellikler. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Powell, J. V., Aeby, V. G., Jr. ve Carpenter-Aebyc, T. (2003). A comparison of student outcomes with and without teacher facilitated computer-based instruction. Computers & Education, 40, 183-191.
Selwyn, N. (1999). Students' attitudes towards computers in sixteen to nineteen education. Education and Information Technologies, 4 (2), 129-141.
Shaw, G. ve Marlow, N. (1999). The role of student learning styles, gender, attitudes and perceptions on information and communication technology assisted learning. Computer & Education, 33, 223-234.
Soe, K., Koki, S. ve Chang, J. (2000). Effects of computer-assisted instruction (CAI) on reading achievement: a metaanalysis. Honolulu, HI: Pacific Resources for Education and Learning (ERIC Document
Reproduction Service No. ED 443 079).
Şahin, T. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve
48
Hücre Bölünmeleri Konusunda Bir Ders Yazılımının Öğrencilerin Başarısına, Kavram Yanılgılarına Ve Biyolojiye Karşı Tutumlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma Yılmaz Kara Selâmi Yeşilyurt
materyal geliştirme. Anı Yayıncılık, Ankara.
Tuti, S., (2005), Bilgisayar Destekli Eğitim Nedir?, erişim: Tsai, C.-C. ve Chou, C. (2002). Diagnosing students' www.bilkent.edu.tr/~serpilt/bde.htm alternative conceptions in science. Journal of (10.10.2006).
computer assisted learning, 18, 157-165.
49

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com