Buradasınız

TÜRK MUSİKİSİNDEKİ NOTASYONUN TARİHSEL SEYRİ

Historical Development of Notation in Turkish Music

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this essay, after specifying our methodology and constraints, we investigate the process of putting music on paper notation studies in western music. In particular, the historical journey of notes that are used in Turkish music is analyzed. By this way, we also discuss advantages and disadvantages of the system of notes for Turkish music. Moreover, information about ‘meşk’ which is the basis of Turkish music educational system and it’s relation with the notation system is analyzed as well.
Abstract (Original Language): 
Makalemizde metodoloji ve sınırlamalar belirlendikten sonra genelde mûsikînin yazıya geçirilmesi ve Batı mûsikîsindeki notasyon çalışmalarına dair bilgiler tafsilata girmeden ele alınmaktadır. Özelde ise Türk müziğinde kullanılan notaların tarihsel seyri incelenmektedir. Notasyon sisteminin, Türk mûsikisine avantajları ve dezavantajları konumuz içinde vücut bulmaktadır. Ayrıca meşkin tanımı ve Türk müziği eğitim sisteminin temelinin meşk sistemine dayalı olduğuna dair bilgiler verilmektedir. Bununla beraber meşk ile notasyon sistemi ilişkisi üzerinde durulmaktadır.

REFERENCES

References: 

Agayeva, Süreyya, “Nota”, DİA, İstanbul: TDV Yay., 2007, XXXIII, 205-210.
Ak, Ahmet Şahin, Türk Mûsikisi Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları, 2009.
Aksoy Bülent, “Üç Cepheden Kantemiroğlu”, Mûsikişinas Dergisi sayı: 10, İstanbul: Boğaziçi
Üniversitesi Türk Müziği Kulübü, 2008.
-----, Geçmişin Mûsikî Mirasına Bakışlar, İstanbul: Pan Yayıncılık, 2008.
Bardakçı, Murat, Maragalı Abdülkadir, İstanbul: Pan Yayınları 1986.
Behar, Cem Klasik Türk Mûsikîsi Üzerine Denemeler, İstanbul: Bağlam Yayınları, 1987.
-----, Mûsikîden Müziğe Osmanlı/Türk Müziği Gelenek ve Modernlik (makaleler-kaynaklarmetinler),
İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.
-----, Şeyhülislam’ın Müziği, 18. Yüzyılda Osmanı Türk Musıkisi ve Şeyhülislam Es’ad Efendi’nin
Atrabü’l-Asar’ı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları 2010.
-----, Aşk Olmayınca Meşk Olmaz Geleneksel Osmanlı Türk Müziğinde Öğretim ve İntikal, 3. bs.
İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2006.
Çakır, Ahmet, Müziğe Giriş, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) 2009.
Göher, Vural, Feyzan, İslamiyet’ten Önce Türklerde Kültür ve Müzik, Konya: Çizgi Kitabevi,
2011.
Gençer, Ferruh, “Mûsikî Yayımcılığı”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, V, İstanbul:
Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Yayınları, 1994, 538-539..
Eugenia Popescu-Judetz, Türk Mûsikisinin Kültür ve Anlamları, çev: Bülent Aksoy, İstanbul:
Pan Yayıncılık, 1996.
Mimaroğlu, İlhan, Müzik Tarihi, 5. bs. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1995.
Özcan, Nuri, “Osmanlılar”, DİA, İstanbul: TDV Yay., 2007, XXXIII, 574-580.
-----, “ Limonciyan Hamparsum”, DİA, İstanbul: TDV Yay., 2003, XVI, 192-193.
-----, “XX. Yüzyıl Türk Mûsikîsi”, Ders Notları, İstanbul-2001.
-----, “Meşk”, DİA, XXIX, İstanbul: TDV Yay., 2004, 374-375.
222 | Mehmet ÖNCEL
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XIX, Sayı: 2 (15 Aralık 2015)
Cumhuriyet University Journal of Faculty of Theology, Volume: XIX, Issue: 2 (December 15, 2015)
-----, “Türkiye”, DİA, İstanbul: TDV Yay., 2012, XLI, 585-586.
Öztürk, Serdar, “Nota”, Ansiklopedik Sanat Sözlüğü, İstanbul: Altan Matbaa, 2001.
Özkan, İsmail Hakkı, Türk Mûsikisi Nazariyatı ve Usulleri, İstanbul: Ötüken Yayınevi, 2006.
Öztuna, Yılmaz, “Nota Yazısı”, Türk Mûsikisi Ansiklopedik Sözlüğü II., İstanbul: Orient, 2006.
Öztuna, Yılmaz, Türk Mûsikisi Teknik ve Tarih, Ankara: Türk Petrol Vakfı, 1987.
Paçacı, Gönül, “Türkiye”, DİA, İstanbul: TDV Yay., 2012, XLI, 582-585.
-----, “Darü’l-Elhân”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, II, İstanbul: Kültür Bakanlığı ve
Tarih Vakfı Yayınları, 1994, 556-558.
Say, Ahmet, “Müzik Yazıları”, Müzik Ansiklopedisi, Ankara: Sanem Matbaa, 1985.
Tohumcu, Z. Gonca Girgin, Müziği Yazmak, İstanbul: Nota Yayımcılık, 2006.
Toker, Arif Sami, Nota ve Mûsikî Bilgileri, ts.
Turabi, Ahmet Hakkı, “el- Kindî’nin Mûsiki Risaleleri”,(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi),
Danş. Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan, İstanbul, 1996.
Uygun, Nuri, Safiyyüddin Abdülmümin el-Urmevi ve Kitabül Edvarı, İstanbul: Kubbealtı,1999.
Uzun, Mustafa, “Ebced”, DİA, Ankara: TDV Yay., 2001, X, 68-70.
Yalçın, Gökhan, “Türk Müzik Eğitimi Tarihinde Notacı Hacı Emin Bey’in ‘Nota Muallimi’
Adlı Kitabının Yeri ve Önemi”, Rast Müzikoloji Dergisi, Cilt II, Sayı 2 (2014), s. 43-69.
Yöre, Seyit, “Osmanlı/Türk Müzik Kültüründe Levanten Müzikçiler”, Türkiyat Araştırmaları
Dergisi, Sayı. 24, Konya, 2008, 413-437.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com