Buradasınız

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMI ve ÖĞRENCİLERİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARI

Problem-Based Learning Approach and Students’ Attitudes towards to Mathematics

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Problem based learning is an educational method which is promote students to find solution for real-world problems into collaborative groups. The aim of this research is to examine the effect of problem based learning approach on students’ attitudes towards to mathematics lesson in the teaching of “relationfunction- process” issue in high school mathematics lesson at 9th grade. The research was carried out at Çınar High School in Diyarbakır in 2006-2007 academic year. The participants of the study were 40 nineth class students. This research is an experimental study, which includes pre-test and post-test with control group.In the study, problem based learning approach was used with the experimental group, whereas traditional teaching approach was used with the control group. “Mathematics Attitude Scale” and “Student Recognition Form” were used as data collection tools. The research data were analyzed and commented with the SPSS package program. Obtained data was evaluated and analyzed by using ttest for independent groups, one-way ANOVA, frequency, mean and percentage. As a result of collected data analyses in the research; it is concluded that in mathematics education, problem based learning approach influenced students by increasing their attitudes levels towards to mathematics lesson.
Abstract (Original Language): 
Probleme dayalı öğrenme öğrencileri işbirlikli gruplar içinde günlük hayat problemlerine çözüm aramaya teşvik eden eğitimsel metottur. Bu araştırmanın amacı, probleme dayalı öğrenme yaklaşımının ortaöğretim 9. sınıf matematik dersi “bağıntı-fonksiyon-işlem” ünitesinin öğretiminde öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma 2006-2007 eğitim yılında Diyarbakır ili Çınar Lisesi’ne devam eden 40 dokuzuncu sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma deneysel bir çalışma olup, araştırmada ön test – son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Çalışmada, deney grubunda probleme dayalı öğrenme yaklaşımı izlenirken, kontrol grubunda geleneksel öğretim yaklaşımı kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak “Matematik Tutum Ölçeği” ve “Öğrenci Tanıma Formu” kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS paket program kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen veriler, bağımsız gruplar için t-testi, tek faktörlü varyans analizi, frekans, ortalama ve yüzde kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda; matematik eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının, öğrencilerin matematik dersine yönelik tutum düzeylerini yükselttiği belirlenmiştir.
69-83

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, K.Ü. (2007). Başarmak Elimizde, İzmir: Biliş.
Araz, G. & Sungur, S. (2007). Effectiveness of Problem-Based Learning on Academic
Performance In Genetics, Biochemistry and Molecular Biology Education, 35(6), 448-
451.
Aşkar, P. (1986). Matematik Dersine Yönelik Tutumu Ölçen Likert Tipi Bir Ölçeğin
Geliştirilmesi, Eğitim ve Bilim, 11(62), 31-36.
Başaran, İ.E. (1978). Eğitim Psikolojisi, Ankara: Bilim Matbaası.
Berkel, H.J.M.V. & Dolmans, D.H.J.M. (2006). The Influence of Tutoring Competencies on
Problems, Grup Functioning and Student Achievement in Problem-Based Learning.
Medical Education, 40, 730-736.
Boud, D. & Feletti, G. (1991). The Challenge of Problem Based Learning, London: Kogan
Page.
Chin, C. & Chia L. (2004). Problem-Based Learning: Using Students’ Questions to Drive
Knowledge Construction, Science Education, 88(5), 707-727.
Çelik, H.C. & Bindak, R. (2005). Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Matematiğe
Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Kastamonu Eğitim
Dergisi, 13(2), 427-436.
Dean, C. (1999). “Problem Based Learning in Teacher Education”, Paper presented at the
American Education Research Association Annual Meeting, Montreal, 19 – 23 April.
Deveci, H. (2002). “Sosyal Bilgiler Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse
İlişkin Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi”,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Eskişehir.Dolmans, D.H.J.M. & Schmidt, H.G. (2006). What Do We Know About Cognitive and
Motivational Effects of Small Group Tutorials in Problem-Based Learning?, Advances
in Health Sciences Education, 11, 312-336.
Dolmans, D.H.J.M., vd. (2001). Solving Problems with Group Work in Problem-Based
Learning: Hold on the Philosophy, Medical Education, 35, 884-889.
Espey, E., vd. (2007). Revitalizing Problem-Based Learning: Student and Tutor Attitudes
towards a Structured Tutorial, Medical Teacher, 29, 143-149.
Ertürk, S. (1984). Eğitimde Program Geliştirme, 5. Baskı, Ankara: Meteksan.
Gude, T., vd. (2005). Does Change from a Traditional to a New Medical Curriculum Reduce
Negative Attitudes Among Students? A Quasi-Experimental Study, Medical Teacher,
27(8), 737-739.
Günhan, B.C. (2006). “İlköğretim II. Kademede Matematik Dersinde Problem Dayalı
Öğrenmenin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma”. Yayımlanmamış Doktora Tezi,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Herron, J.F. & Major, C.H. (2004). Community College Leaders’ Attitudes Toward Problem-
Based Learning As a Method for Teaching Leadership, Community College Journal of
Research and Practice, 28, 805-821.
Hmelo-Silver, C.E. (2004). Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn?.
Educational Psychology Review, 16(3), 235-266.
Hong, J.C., vd. (2005). Strategies for Constructing Problem Based Learning Curriculum.
International Conference on Problem-Based Learning, Lahti, Finland.
http://www.lpt.fi/pblconference/full_papers/index.htm (erişim tarihi:14.12.2006).
İnceoğlu, M. (1993). Tutum Algı İletişimi, Ankara: Verso Yayıncılık.
Jingsong, H. (2003). Cultivating the Interest of Students in Higher Mathematics, The China
Papers, July, 112-115.
Kumar, M. & Kogut, G. (2006). Students’ Perceptions of Problem-Based Learning, Teacher
Development,Vol.10, No.1, 105-116.
Loyens, S.M.M.; Rikers, R.M.J.P. & Schmidt, H.G. (2006). Students’ Conceptions of
Constructivist Learning: A Comparison between a Traditional and a Problem-Based
Learning Curriculum, Advances in Heath Sciences Education, 11, 365-379.
Macdonald, D. & Isaacs, G. (2001). Developing a Professional Identity Through Problem Based
Learning, Teaching Education, 12(3), 315-333.
M.E.B. (2005). Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (9-12. Sınıflar). Ankara.
Moore, K. D. (1989). Öğretim Becerileri. (Çev.: N. Kaya), Ankara: Nobel Yayıncılık.
NCTM. (2000). Principles and Standarts for School Mathematics. National Council of Teachers
of Mathematics, Reston/VA.
Obay, M. (2002). “Matematik Öğretiminde Klasik Öğretim Metodu İle Etkinliklerle Öğretimin
Mukayesesi Üzerine Bir Çalışma”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
Özel, M., vd. (2005). Modüler Tabanlı Eğitim Programında Matematik ve Jeofizik
Bütünleşmesi, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2), 101-112.
Özgün Koca, S. A. & Şen, A. İ. (2006). Orta Öğretim Öğrencilerinin Matematik ve Fen
Derslerine Yönelik Olumsuz Tutumlarının Nedenleri, Eğitim Araştırmaları, 23, 137-
147.
Peker, M. & Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik
Tutumları ve Başarıları Arasındaki İlişki, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, (2)-14, 157-166.
Polanco, R., vd. (2001). “Effects of a Problem-Based Learning Program on Engineering
Students’ Academic Achievements, Skill Development and Attitudes in a Mexican
University”, Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational
Research Association, Seattle, 10-14 April.
Ramsey, J. (2007). Problem-Based Learning, An adult-education- oriented tarining approach
for SH&E Practitioners, Professional Safety, September,41-46.
Roh, K. H. (2003). Problem- Based Learning in Mathematics. ERİC. Clearinghouse for Science,
Mathematics and Environmental Education, EDO-SE-03-07.Romberg, T.A. (2000). Changing The Teaching and Learning of Mathematics . amt, 56(4), 6-9.
Ronis, D. (2001). Problem-Based Learning for Math and Science: Integrating Inquiry and the
internet, Illinois: Skylight.
Saban, A. (2004). Öğrenme ve Öğretme Süreci, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Savery, J. R. (2006). Overview of Problem-Based Learning: Definitions and Distinctions, The
Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 1(1), 9-20.
Savery, J. R. & Duffy, T. M. (1995). Problem-based Learning: An Instructional Model and its
Constructivist Framework, Educational Technology, 35, 31-38.
Sungur, S. & Tekkaya, C. (2006). Effects of Problem-Based Learning and Traditional
Instruction on Self-Regulated Learning. The Journal of Educational Research, 99(5),
307-317.
Şen, A. İ. & Özgün Koca, S.A. (2005). Orta Öğretim Öğrencilerinin Matematik ve Fen
Derslerine Yönelik Olan Tutumları ve Nedenleri, Eğitim Araştırmaları, 18, 236-252.
Torp, L. & Sage, S. (2002). Problem As Possibilities: Problem-Based Learning for K-16
Education, Alexandria,VA, USA: Association for Supervision and Curriculum
Development.
Uslu, G. (2006). “Ortaöğretim Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin
Derse İlişkin Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi”,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
Balıkesir.
Yaman, S. (2003). “Fen Bilgisi Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine
Etkisi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Ün. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Winkel, W.T., vd. (2006). Influence of Learning Resources on Study Time and Achievement
Scores in a Problem-Based Curriculum, Advances in Health Sciences Education, 11,
381-389.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com