Buradasınız

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI KONUSU İÇİN WEB DESTEKLİ KAVRAM HARİTALARI VE ANLAM ÇÖZÜMLEME TABLOLARININ ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Investigation of Effectiveness of Web Supported Concept Maps and Semantic Features Analyses on Classification of Living Things

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The main purpose of the study is to develop and apply web-based concept mappings and semantic features analysis on the subject of ‘‘Classification of living things’’ and to investigate the effects on concept learning. In addition, is to research changes on concept maps and science lesson towards attitudes of preservice teachers. The sample consists of 50 4th grade Science and Technology preservice teachers. studying at 19 Mayıs Unıversity, Faculty of Education, Department of Primary Science Education. At the end of the application, the achievement increased 12% in favour of experiment group. But, gender has no significant effect on success and attitudes of the experiment and control group students. According to these results, it was determined that web based concept maps and semantic features analyses were more effect on reducing misconceptions in the experiment group.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın temel amacı “Canlıların Sınıflandırılması” konusu için web destekli kavram haritaları ve anlam çözümleme tabloları geliştirmek, uygulamak ve bu öğrenme öğretme araçlarının kavramsal öğrenme üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bunun yanında öğrencilerin bu derse ve kavram haritalarına karşı olan tutumlarındaki değişikliği incelemektir. Bu çalışmanın örneklemi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıfa giden toplam 50 öğrenciden oluşturmuştur. Uygulamanın sonunda başarı deney grubu lehine %12 oranında arttığı gözlenmiştir (p<0.05). Cinsiyet faktörünün başarı ve tutumlar üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edildi. Bu sonuçlardan, mevcut araçların deney grubu öğrencilerinin kavram yanılgılarını azaltmada daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Altun, M., Yılmaz, A. (2008). Lise öğrencilerinin tam değer fonksiyonu bilgisini oluşturma
süreci. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41, (2), 237-271.
Altunay, A. Y., Şeker, R. (2008). Bilgisayar Ortamında Hazırlanan Kavram Haritalarının Bir
Öğretim Materyali Olarak Fen Bilgisi Dersinde Kullanılması, Türkiye Sosyal
Araştırmalar Dergisi, 12 (3) 19-32.Amadieu, F. , Tricot, A., Mariné, C. (2010). Interaction Between Prior Knowledge And
Concept-Map Structure on Hypertext Comprehension, Coherence of Reading Orders
and Disorientation. Interacting with Computers, 22 (2), 88-97.
Anders, R. L., Bos, C. S. (1986). Semantic feature analysis: An Interactive strategy for
Vocabulary Development and Text comprehension, Journal of Reading, 29 (7) 610-
616.
Arslan, A. (2008). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik
Tutumları ile Öz Yeterlilik Algıları arasındaki İlişki, Elektronik Sosyal Bilimler
Dergisi, 7 (24), 101-109.
Austin, L.B., Shore, B.M. (1995). Using Concept Mapping for Assessment in Physics, Physics
Education, 30 (1), 41-45.
Ayas, A., Çepni, S., Johnson, D., Turgut, M. F. (1997). Kimya Öğretimi, YÖK/Dünya Bankası
Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Yayınları, Bilkent,
Ankara.
Aykanat, F., Doğru, M., Kalender, S. (2005). Bilgisayar Destekli Kavram Haritaları Yöntemiyle
Fen Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2, 391-400.
Bahar,M. (2001). Biyoloji Eğitiminde Kavram Haritalarının Kullanımı, Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 25-40.
Baki, A., Mandacı Şahin, S. (2004). Bilgisayar Destekli Kavram Haritası Yöntemiyle Öğretmen
Adaylarının Matematiksel Öğrenmelerinin Değerlendirilmesi, The Turkish Online
Journal of Educational Technology, 3 (2), 91-104
Bareholz, H., Tamir, P. (1992). A comprehensive use of concept mapping in design instruction
and assessment, Research in Science and Technology Education, 10 (1), 37-52.
Büyüköztürk, S., Bökeoğlu, Ö.Ç. ve Köklü, N.(2008). Sosyal Bilimler İçin İstatistik, Ankara:
PegemA Akademi Yayınları.
Caner, S. (2008). “Canlıların Sınıflandırılması Konusunda Bilgisayar Destekli Materyal
Geliştirilerek 5E Modeline Uygulanması ve Kavram Yanılgılarının Gidermedeki
Etkinliği”, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Balıkesir.
Chang, K., Sung, Y., Chen, S. (2001). Learning Thorough Computer-based Concept Mapping
with Scaffholding Aid, Journal of Computer-Assisted Learning, 17, 21-33.
Chang, K. E., Sung, T. Y., Sheng, K. C. (2002). Use of Hierarchical Hyper Concept Map in
Web-Based Courses, Journal of Educational Computing Research, 27, 4, 35-354.
Chang, S., Chang, Y. (2008). Using Online Concept Mapping With Peer Learning to Enhance
Concept Application. Quarterly Review of Distance Education, 9 (1), 17-27.
Chuang, S. C., Tsai, C. C. (2005). Preferences toward the constructivist Internet based learning
environments, Computer in Human Behaviour, 36 (1), 97-100.
Cicognani, A. (2000). Concept Mapping as a Collaborative Tool for Enhanced Online Learning,
Educational Technology & Society, 3 (3), 150-158.
Cobb, P. (1994). Where is the Mind? Constructivist and Sociocultural Perspectives on
Mathematical development, Educational Researcher, 23 (7), 13-20.
Çardak, O. (2002). “Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Kavram Haritaları ile Giderilmesi”,
Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Çepni, S., Taş, E., Köse, S. (2003). Fotosentez Konusu İçin Geliştirilen Bir Web Destekli
Kavram Haritası Materyalinin Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi. Bilgi Teknolojileri
Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, 01-04 Mayıs 2003, Denizli, Bildiriler kitabı, 287-
289.
Daley, B., Canas, A., Schweitzer, T. (2007). CmapTools: Integrating Teaching, Learning, and
Evaluation in Online Courses, New Directions For Adult And Contiuning Education,
113.
Doolittle, P. E. (1999) Constructivism and Online Education, IN: Online Conference on
Teaching Online in Higher Education; Virginia Polytechnic Institute & State
University.Erdem, E., Yılmaz, A., Ozkay, Ö. (2009). The Effect of Concept Mapping on Meaningful
Learning of Atom and Bonding, Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1586–
1590.
Erdoğan, Y. (2009). Paper-Based and Computer-Based Concept Mappings: The Effects on
Computer Achievement, Computer Anxiety and Computer Attitude, British Journal of
Educational Technology, 40 (5), 821-836.
Erginer, E., Dursun F. (2009). The Meanings Attributed to The Future Characteristics of
Teachersby Prospective Teachers: a Concept Map Study, Procedia Social and
Behavioral Sciences 1, 1389–1395.
Ersoy, N., Bayram, H. (2004). Kavram Haritası ve Deney Yönteminin Fen Öğretiminde
Başarıya Etkisi. 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul
2004, Özetler kitabı, 54.
Esiobu, G. O., Soyibo, K., (1995). Effects of concept and vee mapping under three learning
modes on students' cognitive achievement in ecology and genetics, Journal of
Research in Science Teaching, 32(9), 971-995.
Fredericks, A.D., Cheesebrough, D.L. (1993). Science for All Children: Elementary School
Methods.. Harper Collins Publishers, New York, N.Y.,USA.
Gabbard, R. (2000). Constructivism, Hypermedia, and the World Wide Web, CyberPsychology
& Behavior, 3(1), 103-110
Gedizgil, Z., Deryakulu, D. (2008). Kavram Haritalamanın Bilgisayardan Hoşlanma ve
Bilgisayar Dersine Yönelik Güdülenme Üzerindeki Etkisi, Hacettepe Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 106-115.
Gouli, E., Gogoulou, A., Grigoriadou, M. (2003). A Coherent and Integrated Framework Using
Concept Maps for Various Educational Assessment Functions, Journal of Information
Technology Education, 2, 215-240.
Heinze-Fry, J., Novak, J. (1990). Concept mapping brings long-term movement towards
meaningful learning, Science Education, 74, 461-472.
Hilbert, T., Renkl, A. (2009). Learning How to Use a Computer-Based Concept-Mapping tool:
Self-Explaining Examples Helps, Computer in Human Behavior, 25, 267–274.
Jonassen, D.H., Reeves, T.C., Hong, N. Harvey, D., Peters, K. (1997) Concept mapping as
cognitive learning and assessment tools, Journal of Interactive Learning Research,
8(4), 289-308.
Kaminski, C. (2002). Formative Use of Select-and-Fill-In Concept Maps in Online Instruction:
Implications for Students of Different Learning Styles, Proceeding of the Annual
International Conference of the Association for the Education of Teachers in
Science, Charlotte, NC, January 10-13, USA.
Kandil İngeç, Ş. (2008). Kavram Haritalarının Değerlendirme Aracı Olarak Fizik Eğitiminde
Kullanılması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 195-206.
Kinchin, I.M. (2001). If Concept Mapping Is So Helpful to Learning Biology, Why Aren’t We
All Doing It, International Journal of Science Education, 23 (12), 1257-1269.
Lim, K., Lee, H., Grabowski, B. (2009). Does Concept-Mapping Strategy Work for Everyone?
The Levels of Generativity and Learners’ Self-Regulated Learning Skills. British
Journal of Educational Technology, 40 (4). 606-618.
Markham, K. M. (1994). Mintzes, J. J. ve Jones, M. G., The concept map as a research and
evaluation tool: Further evidence of validity, Journal of Research in Science seaching,
31 (1), 91-101.
Mavers, D., Somekh, B., Restorick, J. (2002). Interpreting the Externalized Images of Pupils’
Conceptions of ICT: Methods For Analysis of Concept Maps, Computers &
Education, 38, 187-207.
Milam, H. J., Santo, S. A., Heaton, L.A. (2000). Concept Maps for Web-Based Applications,
ERIC Technical Report.
Novak, J.D., Gowin, D.B. (1984). Learning How to Learn. New York: Cambridge University
Press.
Novak, J. D. (1990). Concept mapping: A usefull tool for science education, Journal of
Research in Science Teaching, 27 (1), 937-949.Oliver, K. (2000). Methods for Developing Constructivist Learning on the Web, Educational
Technology, 40, 6, 5-16.
Özdemir, A. Ş. (2005). Analyzing Concept Maps As An Assesstment (Evaluation) Tool in
Teaching Mathematics, Journal of Social Sciences, 1(3), 141-149.
Özkaya, A. ve Seker, R. (2004). The Effect of Computer-Assisted Teaching Method Applied in
Science Lessons in the Sixth Year of Primary Schools on the Success of the Students,
on Their Attitude and the Permanence of the Things Learnt. IV Ulusal Egitim
Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Sakarya Üniversitesi, Cilt:2,.1092-1095.
Öztürk, C., Karayağız G. (2006). Teori ile Uygulama Arasında Yeni Bir Köprü: Kavram
Haritası, C. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10 (1), 29-31.
Pancratius, W. J. (1990). Building an organized knowledge base: Concept mapping and
achievement in secondary school physics, Journal of Research in Science Teaching,
27 (4), 315-333.
Roth, W.-M., Roychoudhury, A. (1994). Science discourse through collaborative concept
mapping: New perspectives for the teacher, International Journal of Science
Education, 16 (4), 437-455.
Ruiz-Primo, M. A., Shavelson, R. J. (1996). Problem and issues in the use of concept maps in
science assessment, Journal of Research in Science Teaching, 33, 569-600.
Saka, A., Ayas, A., Enginar, İ. (2002). Öğrencilerin Omurgalı-Omurgasız Canlılar İle İlgili
Görüşlerinin Yaşlara Göre Değişimi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi
Kongresi, 16-18 Eylül 2002, ODTÜ, Ankara.
Simone, C., Schmid, R. F., McEwen, L. A. (2001). Supporting the Learning Process with
Collaborative Concept Mapping Using Computer-Based Communication Tools and
Processes, Educational Research and Evaluation, 7 (3), 263-283.
Smith, K. M., Dwyer, F. M. (1995). The effect of concept mapping strategies in facilitating
student achievement, International Journal of Instructional Media, 22 (1), 25-31.
Sökmen, N., Bayram, H. (1999). Lise-1. Sınıf Öğrencilerinin Temel Kimya Kavramlarını
Anlama Düzeyleri İle Mantıksal Düşünme Yetenekleri Arasındaki İlişki, Hacettepe
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 89-94.
Sökmen, N., Bayram, H. (2000). Eğitimde Kavram Haritalarının Önemi, Eğitim ve Bilim/
Education and Science, 25, 39-42.
Şahin, F. (2002). Kavram Haritalarının Değerlendirme Aracı Olarak Kullanılması ile İlgili Bir
Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (11), 17-32.
Taş, E. (2006). “Web Tasarımlı Bir Fen Bilgisi Materyalinin Geliştirilmesi, Uygulanması ve
Değerlendirilmesi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
Trabzon.
Tekkaya, C., Çapa, Y., Yılmaz, Ö. (2000). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Genel Biyoloji
Konularındaki Kavram Yanılgıları, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi
18, 140-147.
Tsai, C., Lin, S., Yuan, S. (2001). Students’ Use of Web Based Concept Map Testing and
Strategies for Learning, Journal of Computer-Assisted Learnig, 17, 72-84.
Tudge, J. R. H., Winterhoff, P. A. (1993). Vygotsky, Piaget, and Bandura: Perspectives on the
relations between the social world and cognitive development, Human Development,
36, 61-81.
Türkmen, L., Çardak, O., Dikmenli, M. (2002). Lise Öğrencilerinin Bitkilerin Çeşitliliği Ve
Sınıfladırılması Konusundaki Kavram Yanılgıları, Selçuk Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 14, 455-465.
Tzeng, J. (2009). The Impact of General and Specific Performance and Self-efficacy on Learnig
With Computer-based Concept Mapping, Computer in Human Behavior, 25, 989-996.
Von Glasersfeld, (1995). A constructivist Aproach to Teaching. In Steffe P. L. And Gale J.
(Eds), Constructivism in Education, Hillsdale, NJ: Lawrence Erbaum Associates, 3-
15.
Wen, L. M. C., Tsai, C. C., Lin, H. M., Chuang, S. C. (2004). Cognitivemetacognitive and
content-technical aspects of constructivist Internet based learning environments: A
Lisrel analysis, Computer & Education, 43, 237-248Xiaoxue, W., Caharles, D. F. (2004). Effect of Varied Concept Mapping Strategies on Student
Achievement, of Different Educational Objectives, International Journal of
Instructional Media, 31 (4), 371-384.
Yılmaz, E., Tamer, S., Koç, M. (2009). Öğretmen Adaylarının Kavram Haritalarının Arayüz
Tasarımlarındaki Görsel Tercihleri, SDU International Journal of Technologic
Sciences, 1 (1), 41-57.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com