Buradasınız

YENİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ (4. ve 5. SINIF) UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

An Evaluation of the Effectiveness of the New Mathematics Curriculum Which Applied Primary School in Practice

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The main aim of this study is to evaluate effectiveness of constructivist based learning approach of the new mathematics curriculum which applied primary schools according to teachers’ opinions. The population of the study consists of teachers of primary schools in Diyarbakır center in 2005-2006 academic year. The sample of the study consists of 20 primary schools and 136 teachers who teach fourth and fifth grades in these primary schools. The data were collected for the study analyzed with the SPSS statistical package and evaluated by averages, t-test and variance analyze. The findings of the study have revealed that teachers evaluate the new mathematics curriculum at medium level effective. The results have also indicated that there isn’t a statistical significant difference between variables of sex, class, seniority, education level and population of class according to teachers’ opinions about the new mathematics curriculum.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın genel amacı, öğretmenlerin görüşlerine göre, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı olarak hazırlanan yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğini değerlendirmektir. Araştırmanın evreni 2005-2006 eğitim–öğretim yılında Diyarbakır il merkezindeki ilköğretim okulları, örneklemini ise, 20 ilköğretim okulunda bulunan 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinden oluşan toplam 136 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma için toplanan veriler bilgisayar ortamında SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler, ortalama, t-testi ve varyans analizinden yararlanılarak yorumlanmıştır. Araştırma bulguları, öğretmenlerin yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programını “orta” düzeyde etkili bulduklarını göstermektedir. Yine bu araştırmanın bulgularına göre, yeni programa ilişkin öğretmen görüşlerinin cinsiyet, sınıf, kıdem, eğitim düzeyi ve sınıf mevcudu değişkenlerine göre anlamlı düzeyde değişmediğini göstermektedir

REFERENCES

References: 

Altun, M. (2002) Matematik Öğretimi, Bursa, Alfa Yayınları
Baki, A. & Bell, A.(1997) Ortaöğretim Matematik Öğretimi- Cilt I, Ankara, Yök/Dünya
Bankası
Brooks, M.G.&Brooks, G.J. (1999) The Courage To Be Constructivist. Educational Leadership,
57 (3), 18-24, http://www.ascd.org/ publications/ed_lead/199911/brooks.html (erişim
tarihi:18.05.2006)
Bruner, J. (1973) Constructivist Theory, http://www.educationau.edu.au/archives/cp/04c.htm
(erişim tarihi:14.07.2005).
Bulut, İ. (2006) Yeni İlköğretim Birinci Kademe Programlarının Uygulamadaki Etkililiğinin
Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Elazığ
ERG.(2005) Yeni Öğretim Programını İnceleme ve Değerlendirme Raporu,
http://www.erg.sabanciuniv.edu/docs/mufredat_raporu.doc (erişim tarihi:22.05.2006).
Ishii, D.K. (2003) Constructivist Views Of Learning In Science And Mathematic,
http://www.ericdigests.org/2004-3/views.html (erişim tarihi:14.07.2005).
M.E.B. (2004) İlköğretim Matematik Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara, Devlet
Kitapları Müdürlüğü Basım Evi
Özden, Y. (2004) Öğrenme ve Öğretme, Ankara, PegemA
Perkins, D.(1999). The Many Faces Of Constructivism, Educational Leadership, 57 (3), 6-
11,http://web.ebscohost.com/ehost/pdf (erişim tarihi:16.05.2006)
Pesen, C. (2003) Matematik Öğretimi, Ankara, Nobel Yayınları
Saban, A. (2004) Öğrenme-Öğretme Süreci, Ankara, Nobel Yayıncılık
Senemoğlu, N. (2005)Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya, Ankara, Gazi
Kitabevi
Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı Kuram ve Öğrenme-Öğretme Süreci, Anadolu Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 8(1-2), 68-75
Yıldız, İ. & Uyanık, N. (2004). Günümüz Matematik Öğretimi ve Yakın Çevre Etkileri,
Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:12, No:2, 437-442

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com