Buradasınız

Mesnevi’deki Masalların Farklılığı ve Eğitimsel İşlevleri

The Educational Functions of the Tales and Their Differences in Mathnawi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Tales are one of the narrative forms which children and adults are interested in. The stories in Mathnawi by Mevlana occupy a very important place among the Turkish folktales. The tales in Mathnawi are considered as one of the samples of literary works after Islam. It has been observed that in Mathnawi, which is listed among the 100 books suggested by Turkish Ministry of National Education, there are a variety of messages related to psychology, sociology, economics, and ethics. This work very well reflects the Mevlana’s idiosynratic and allegoric way of expression and fine-tuned elements of humor, which distinguishes Mathnavi from all the others. In the present study, the researcher has aimed to explore t he main and supporting ideas in Mathnawi through document analysis. In the study, 40 different texts in Mathnawi that included folktales and sub -elements of folktales were chosen through purposeful sampling technique.
Abstract (Original Language): 
Masallar, hem çocukların hem de yetişkinlerin her zaman ilgi duyduğu bir tür olmuştur. Mevlana’nın Mesnevi’sinde masal olarak değerlendirilecek çok sayıda anlatı bulunmaktadır. Mesnevi’deki masallar, İslamiyet sonrası edebi masalların ilk örneklerinden sayılmaktadır. MEB’in 100 Temel eser listesine giren Mesnevi’deki masallarda, psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve etik birçok iletinin yer aldığı görülmüştür. Mevlana’nın kendine has üslubunu, alegorik anlatımı ve mizah unsurlarını içinde barındıran Mesnevi, bu özellikleri ile masalların içinde farklılık arz etmektedir. Bu çalışmada, doküman analizi yapılarak Mesnevi’de yer alan ana fikir ve yardımcı fikir iletileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Mesnevi’de yer alan masal ve masal unsurları içeren 40 metin amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yolu ile seçilmiştir.

REFERENCES

References: 

Ayan, G. (2007). Mesnevi ve kısa hikâyecilik. 5. Milli Mevlana Kongresi. Bildiriler, 3-4
Mayıs 1991. Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları. www.semazen.net.tr
Balkaya, A. (2007). International periodical for the languages l Literature and history of
Turkish or Turkish volume 2/4 Fall.
Boratav P.N. (1958). Zaman zaman içinde. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Boratav, P. N. (1987). Masal. Çocuk Edebiyatı Yıllığı. İstanbul: Gökyüzü Yayınları.
Cemiloğlu M. (2001). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
Çetinkaya Z. (2007). Masalların Türkçe öğretimindeki yeri. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Durak N. (2007). Mevlâna’nın Ahlâk Öğretisinde İyi ve Kötü Kavramları. Süleyman Demirel
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
Gölpınarlı, A. (1991). Mesnevi. (çev: Veled İzbudak), Cilt 1, İstanbul: MEB Yayınları.
Günay, U. (1987). Türk Masallarının Hususiyetleri. Çocuk Edebiyatı Yıllığı. İstanbul:
Gökyüzü Yayınları.
Hancıoğlu, S. (2003). Mesneviden hikâyeler. İstanbul: Muştu Yayınları.
İzbudak V. (1991). Mesnevi (6 Cilt). İstanbul: MEB Yayınları
Karakuş E. (2008). İlköğretim 2. kademe Türkçe öğretiminde sosyal becerilerin geliştirilmesi
açısından masallar. Zonguldak: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Karatay H. (2007). Dil edinimi ve değer öğretimi sürecinde masalın önemi ve işlevi. Türk
Eğitim Bilimleri Dergisi.463-467.
Okuyucu C. (2010). Mesnevi’den hikmet ve hikâyelerle Mevlâna konuşuyor. İstanbul: Bilge
Yayınları.
Püsküllüoğlu, A. (2001). Türkçe’deki yabancı sözcükler sözlüğü. Ankara: Arkadaş Yayınları.
Şirin M. R. (1998). Masal atlası. İstanbul: İz Yayıncılık.
Temel H. (2005). “Harry Potter ve Masal”. Hece Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı. Ankara: Öncü
Basımevi.
Tezel N.(1987). “Türk masalları”. Çocuk Edebiyatı Yıllığı. İstanbul: Gökyüzü Yayınları.
Tok, M. (2012). Mesnevideki masalların farklılığı ve eğitimsel işlevleri. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(4),
42-57.
54
Yalçın, A. ve Aytaş G. (2002). Çocuk edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
Yardımcı, M. (1998) Başlangıcından günümüze halk şiiri, âşık şiiri, tekke şiiri. Ankara: Ürün
Yayınları.
Yavuz, M. H.(2002), Masallar ve eğitimsel işlevleri. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayınevi.
Zeren, M. (2004). Mesnevide geçen bütün hikâyeler. İstanbul: Pozitif Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com