Buradasınız

Duygusal Emek İle İşe Bağlılık Arasındaki İlişkide Amir Desteğinin Rolü: Üniversitede Öğrenci İşleri Personeline Yönelik Bir Araştırma

The Role of Supervisor Support in Relations Between Emotional Labor and Job Involvement: A Research on University Student Affairs Personnel

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
One of the increasingly momentous topics in organisation studies is emotional labor. The direction towards which emotional labor affects the job involvement of service workers has also been studied and stated that this direction might change based on the choice of labor behaviour. The concept of "supervisor support" refers to the close, intimate and understanding attitude of the superior to the subordinates. As a result of the study conducted on student affairs office employees of three state universities in the Aegean Region (n=127) a positive significant relationship among three emotional labor behaviour and job involvement was discerned and an increase in parallel with supervisory support was displayed.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda örgüt çalışmalarında dikkati çeken kavramların birisi de “duygusal emek”tir. Duygusal emeğin hizmet çalışanlarının işe bağlılıklarını hangi yönde etkilediği de araştırma konusu olmuştur ve bu yönün duygusal emek davranışlarının seçimine göre değişebildiği belirtilmektedir. Amir desteği ise, amirlerin çalışanlarına yakın, anlayışlı ve samimi davranarak yardımcı olması anlamına gelmektedir. Amir desteğinin duygusal emek ile işe bağlılık arasındaki ilişkide rolü olduğu ileri sürülmektedir. Ege Bölgesi’nde yer alan üç devlet üniversitenin çeşitli birimlerindeki öğrenci işleri personeli üzerinde gerçekleştirilen araştırmada (n=127), üç duygusal emek davranışı ile işe bağlılık arasında pozitif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu ve bu ilişkilerin amir desteği arttıkça daha da güçlendiği tespit edilmiştir. Araştırmada parametrik hipotez testleri ve hiyerarşik regresyon analizinden yararlanılmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

ASHFORTH, B.E. ve HUMPHREY, R.H. (1993), “Emotional Labor in
Service Roles: The Influence of Identity”, The Academy of Management
Review, 18(1), 88-115.
BAŞBUĞ, G., BALLI, E. ve OKTUĞ, Z. (2010), “Duygusal Emeğin İş
Memnuniyetine Etkisi: Çağrı Merkezi Çalışanlarına Yönelik Bir
Araştırma.”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi,
58(1), 253-274.
BASIM, N. ve BEGENİRBAŞ, M. (2012), “Çalışma Yaşamında Duygusal
Emek: Bir Ölçek Uyarlaması.”, Yönetim ve Ekonomi, 19(1), 78-90.
A. A. GÜLOVA – B. T. PALAMUTÇUOĞLU – A. T. PALAMUTÇUOĞLU
70
BELLAS, M.L. 1999 “Emotional Labor in Academia: The Case of
Professors”, Annals of the American Academy of Political ana Social
Science, 561, 96-110.
BROTHERİDGE, C.M. ve GRANDEY, A.A. (2002), “Emotional Labor
and Burnout: Comparing Two Perspectives of 'People Work'.”, Journal of
Vocational Behavior, 60(1), 17-39.
CHEN, F.C., KU, E.C.S.; SHYR, Y.H.; CHEN,F.H.; CHOU, S.S. (2009),
“Job Demand, Emotional Awareness, and Job Saticfaction in Internships:
The Moderating Effect of Social Support.”, Social Behavior and
Personality, 37 (10), 1429-1440.
CHU, K. H (2002), The Effects of Emotional Labor on Employee Work
Outcomes, Yayınlanmamış doktora tezi, Virginia , State University,
Virginia Polytechnic Institute.
CHUSMIR, Leonard H. (1982), “Job Committment and the Organizational
Woman”, Academy of Management Review, 7(4), 595-602.
ÇALDAĞ, M.A. (2010), Duygusal Emek Davranışlarının Sağlık
Çalışanlarında İş Sonuçlarına Etkileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Konya, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ÇELİK, M. ve TURUNÇ, Ö. (2011), “Duygusal emek ve psikolojik sıkıntı:
iş–aile çatışmasının aracılık etkisi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Dergisi, 40(2), 226-250.
DEĞİRMENCİ, S. (2010), Hemşirelerde Duygusal Emek Davranışı ve
Etkileyen Faktörler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi , İstanbul ,
İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
DIEFENDORFF, J.M. ve CROYLE, M.H. (2008), “Antecendes of
Emotional Display Rule Commitment.”, Human Performance, 21(3), 310-
332.
DIEFENDORFF, J.M. ve GOSSERAND, R.H. (2003), “Understanding the
Emotional Labor Process: A Control Theory Perspective”, Journal of
Organizational Behavior, 24(8), 945-959.
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Cilt:28, Sayı: 2, Yıl:2013, ss.41-74
71
DIEFENDORFF, J.M., MOREHART,J. ve A. GABRIEL (2010), “The
Influence of Power and Solidarity on Emotional Display Rules at Work”,
Motiv Emot, 34(2), 120-132.
DIEFENDORFF, J.M., RICHARD E.M. ve CROYLE, M.H. (2006) “Are
Emotional Display Rules Formal Job Requirements? Examination of
Employee and Supervisor Perceptions”, Journal of Occupational and
Organizational Psychology, 79(2), 273-298.
ERDOĞAN, İ. (1991), İşletmelerde Davranış, İ.Ü., İşletme Fakültesi, Yayın
No: 242, İşletme İktisadı Enstitüsü Yayın No: 135, İstanbul.
GLOMB,T.M., KAMMEYER-MUELLER, J.D. ve ROTUNDO M. (2004),
“Emotional labor demands and compensating wage differentials”, Journal
of Applied Psychology, 89(4), 700-714.
GOSSERAND, R.H. ve DIEFENDORFF, J.M (2005), “Emotional Displays
Rules and Emotional Labor: The Moderating Role of Commitment”,
Journal of Applied Psychology, 90(6), 1256-1264.
GRANDEY, A.A. (2000), “Emotion Regulation in the Workplace: A New
Way to Conceptualize Emotional Labor”, Journal of Occupational Health
Psychology, 5(1), 95-110.
GRANDEY, A.A., FISK,G.,M. ve STEINER, D.D. (2005), “Must ‘Service
With a Smile’ Be Stressful? The Moderating Role of Personel Control for
American and French Employees”, Journal of Applied Psychology, 90(5),
893-904.
GÜNGÖR, M. (2009), “Duygusal Emek Kavramı: Süreci ve Sonuçları”,
Kamu-İş Dergisi, 11(1), 167-184.
HWA, M.A (2012) “Emotional Labor and Emotional Exhaustion”, Journal
of Management Research, 12(3), 115-127.
JIANG, X., JIANG, Z. ve PARK, Y. (2013), “Emotional Labor Strategy
and Job Satisfaction: A Chinese Perspective”, Social Behavior and
Personality, 41(6), 933-938.
A. A. GÜLOVA – B. T. PALAMUTÇUOĞLU – A. T. PALAMUTÇUOĞLU
72
JUDGE, T.A., WOOLF, E.F. ve HURST, C. (2009), “Is Emotional Labor
More Diffucult For Some Than For Others? A Multilevel, Experience-
Sampling Study”, Personnel Psychology, 62(1), 57-88.
KART, E. (2011), “Bir Duygu Yönetimi Süreci Olarak Duygusal Emeğin
Çalışanlar Üzerindeki Etkisi”, Çalışma ve Toplum, 3(30), 215-230.
KAYA, U. ve ÖZHAN, Ç.K. (2012), “Duygusal Emek ve Tükenmişlik
İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma”, Çalışma İlişkileri
Dergisi, 3(2), 109-130.
KÖKSEL, L. (2009), İş Yaşamında Duygusal Emek ve Ampirik Bir Çalışma,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa, Celal Bayar Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KURUÜZÜM, A., IRMAK, S. ve ÇETİN E.İ. (2010), “İşe Bağlılığı
Etkileyen Faktörler: İmalat ve Hizmet Sektörlerinde Karşılaştırmalı Bir
Analiz”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 53, 183-198.
LEE, D., HUNG, L. ve HUANG, S. (2012), “Does Job Enjoyment and
Organizational Support Affect Emotional Labor?”, İşletme Araştırmaları
Dergisi, 4(2), 5-29.
MAN, F. ve ÖZ, C. S. (2009), “Göründüğü Gibi Olamamak ya da Olduğu
Gibi Görünememek: Çağrı Merkezlerinde Duygusal Emek”, Çalışma ve
Toplum, 20 (1), 75-94.
MESMER-MAGNUS, J.R., DECHURCH, L.A., WAX, A. ve
ANDERSON, K.T. (2011), “Dissonance Matters Meta-Analytic
Examination of the Consequences of Emotional Labor”, Academy of
Management Annual Meeting Proceedings, Janurary 2011,
doi:0.5464.AMBPP.2011.225.a.
MOON,T.W. ve HUR,W.M (2011), “Emotional Intelligence, Emotional
Exhaustion and Job Performance”, Social Behavior and Personality, 39 (8),
1087-1096.
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Cilt:28, Sayı: 2, Yıl:2013, ss.41-74
73
MORRİS,J.A. ve FELDMAN, D.C., (1996), “The Demensions,
Antecedents, And Consequences of Emotional Labor”, Acedemy of
Management Review, 21(4), 986-1010.
NAZ, S. ve GUL, S. (2011), “Relationship Between Emotional Labour and
Emotional Exhaustion Among Medical Proffesionals”, International
Journal of Academic Research, 3(6), 472.
ORAL, L. ve KÖSE,S. (2011), “Hekimlerin Duygusal Emek Kullanımı ile
İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir
Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 16(2), 463-492.
ÖZ, E.Ü. (2007), Duygusal Emek Davranışlarının Çalışanların İş
Sonuçlarına Etkisi. Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., İstanbul.
ÖZGEN, I., (2010), Turizm İşletmelerinde Duygusal Emek, Detay
Yayıncılık, Ankara.
ÖZKAPLAN, N. (2009), “Duygusal Emek ve Kadın İşi/Erkek İşi”, Çalışma
ve Toplum, 2(21), 15-24.
RATHI, N., BHATNAGAR, D. ve MISHRA, S.K. (2013), “Effect of
Emotional Labor on Emotional Exhaustion and Work Attitudes among
Hospitality Emplyoees in India”, Journal of Human Resource in Hospitality
& Tourism, 12(3), 273-290.
SCOTT, B.A. ve BARNES, C.M. (2011), “A Multilevel Field Investigation
of Emotional Labor, Affect, Work Withdrawal, And Gender”, Academy of
Management Journal, 54(1), 116-136.
SCOTT, B.A., BARNES, C.M. ve WAGNER, D.T. (2012), “Chameleonic
or Consistent? A Multilevel Investigation of Emotional Labor Variability
and Self-Monitoring”, Academy of Management Journal, 55(4), 905-926.
TÜRKAY, O., ÜNAL, A. ve TAŞAR, O. (2011), “Motivasyonel ve Yapısal
Etkenler Altında Duygusal Emeğin İşe Bağlılığa Etkisi”, ZKÜ Sosyal
Bilimler Dergisi, 7(14), 201-222.
A. A. GÜLOVA – B. T. PALAMUTÇUOĞLU – A. T. PALAMUTÇUOĞLU
74
ÜNLÜ, O. ve YÜRÜR,S., (2011), “Duygusal Emek, Duygusal Tükenme ve
Görev/Bağlamsal Performans İlişkisi: Yalova'da Hizmet Sektörü Çalışanları
İle Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 37, 183-207.
VAN GELDEREN, B.R., KONİJN E.A. ve BAKKER, A.B. (2011),
“Emotional labor among Trainee Police Officers: Interpersonal Rol of
Positive Psychology”, The Journal of Positive Pyschology, 6(2), 163-172.
YÜKSEL, İ. (2003), “İş Stresi, İşe Bağlılık ve İş Doyumu Arasındaki
İlişkinin Analizi (Teknisyenlere Yönelik Bir Uygulama)”, Atatürk
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(1-2), 213-224.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com