Buradasınız

ÖZ VE AKRAN DEĞERLENDİRMENİN UYGULANDIĞI İŞBİRLİKLİ OKUMA VE KOMPOZİSYON TEKNİĞİNİN BAŞARI, TUTUM VE STRATEJİ KULLANIM DÜZEYLERİNE ETKİSİ

THE EFFECTS OF COOPERATIVE READING AND COMPOSITION TECHNIQUE WIHT THE APPLICATIONS OF SELF AND PEER ASSESSMENT ON THE LEVELS OF ACHIVEMENT, ATTITUDE AND STRATEGY USE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of the research is to argue the effects of self-assessment and peer assessment used in cooperative learning environments on academic achievements, attitudes towards the course and retention levels of students. A pre-test and post-test model with control group was used in the research. The research was carried out with tenth grade students taking English Course in the second term of 2006- 2007 academic year at a boarding High School. There were 18 students in the experimental group and 18 students in the control group. An attitude scale, an achievement test and a language learning strategies inventory on English course –in the form of a pretest, a posttest, and a follow up test developed by the researcher- were implemented to the experimental and the control groups. The experimental group was given lessons with cooperative integrated reading and composition technique (CIRC) based on self-assessment and peer assessment activities whereas the control group was instructed in traditional methods. Two-way variance and contrast analysis in repeated measures were used in assessing data of students’ attitudes towards the course, English course achievement and strategy inventory. As a result, significant differences were found between the mean scores related with the achievement test, attitude scale towards the course and all of the strategy elements except for affective element of language learning strategies inventory.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, işbirlikli öğrenme ortamlarında kullanılan öz ve akran değerlendirmenin öğrencilerin akademik başarıları, derse yönelik tutumları ve strateji kullanımları üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Araştırmanın modeli kontrol gruplu ön test son test modelidir. Araştırma, 2006–2007 öğretim yılı bahar döneminde, İngilizce dersini alan 10. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Deney grubunda 18, kontrol grubunda 18 öğrenci araştırma sürecine katılmıştır. Deney ve kontrol grubuna ön test, son test ve izleme testi olarak İngilizce başarı testi, İngilizce dersine yönelik tutum ölçeği ve dil öğrenme stratejileri ölçeği uygulanmıştır. Dersler, deney grubunda öz ve akran değerlendirme uygulamalarına dayalı işbirlikli okuma ve kompozisyon tekniğine (BİOK), kontrol grubunda ise geleneksel yönteme göre işlenmiştir. İngilizce dersi başarı testi, tutum ölçeği ve dil öğrenme stratejileri ölçeğine ilişkin veriler, tekrarlı ölçümler için varyans analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerinin İngilizce başarı testi, İngilizce dersine yönelik tutum ölçeği ve dil öğrenme stratejileri ölçeğinin duyuşsal boyutu dışında diğer boyutlarla ilgili ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı farklar bulunmuştur.
105-123

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, K. Ü. (1992). İşbirlikli öğrenme, kuram, araştırma, uygulama.
Malatya: Uğurel Matbaası.
Açıkgöz, K. Ü. (2002). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
Arter, J. (1997). Using assessment as a tool for learning, in: R. BLUM & J.
ARTER (Eds) Student Performance Assessment in an Era of Restructuring, 1-6
(Alexandria, VA; Association for Supervision and Curriculum Development).
Black, P., Harrison, C. (2001). Self and peer-assessment and taking
responsibility: the science student’s role in formative assessment. School Science
Review. 83 (302), 43-49
Boud, D. (1990). Assessment and the promotion of academic values.
Studies in Higher Education, 15, 101-111.
Collie, J. (1997). Double take. Oxford: Oxford University Press.
Conrad, R.M. (1999). An exploration of interim peer assessment in a
cooperative project based learning environment. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
Florida: Florida State University College of Education.
Demirel, Ö. (2000). Kuramdan uygulamaya eğitimde program
geliştirme.Ankara: Pegem Yayınları.
Eslinger, M. E. (2004). Student Self-Assessment In An Interactive
Learning Environment: Technological Tools For Scaffolding And Understanding
Self-Assessment Practices. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Berkeley: University Of
California.
Falchikov, N. (1995). Peer feedback marking: Developing peer assessment.
Innovations in Education and Training International, 32, 175–187.
Freeman, S. A., Dyrenfurth, M. C. (2004). Using peer assessments in team
activities. Journal of Industrial Technology. 20: 2-8.
Freeman, M. (1995). Peer assessment by groups of group work. Assessment
and Evaluation in Higher Education, 20, 289–300.
Flavell, J. H. (1987). Speculations about the nature and development of
metacognition. In F. E. Hargreaves, A., Lorna, E. ve Schmidt, M. (2002).
Perspectives on alternative assessment reform. American Educational Research
Journal. 39 (1), 69-95.
Johnson, D.W., Johnson, R., ve Smith, K. (1998). Active Learning:
Cooperation in the College Classroom. Edina, MN: Interaction Book Company.
Jones, R. W. (1994). Performance and alternative assessment techniques
meeting the challenge of alternative evaluation strategies. ERIC Dokümanı Servis
Numarası: ED 380483.
Yurdabakan İ.,Cihanoğlu M. O. DEÜ SBE Dergisi Cilt11, Sayı:4
122
Karakuş, F. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde yapıcı öğrenme ve otantik
değerlendirme yaklaşımlarının öğrencilerin akademik başarı, kalıcılık ve sosyal
bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Adana:
Çukurova Üniversitesi.
Kılıç, Ü. (2003). The effects of a strategies-based instruction on learners’
speaking proficiency. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara
Üniversitesi.
Lejk, M., Wyvill, M. (2001). Peer Assessment of Contributions to a Group
Project: a comparison of holistic and category-based approaches. Assessment &
Evaluation in Higher Education, 26(1), 61-72
Livingston, J. A. (1996). Effects of metacognitive instruction on strategy
use of college students. Unpublished manuscript, State University of New York at
Buffalo.
Lourdusamy, A., Divaharan, S. (2000). Peer assessment in higher
education: Students’ perceptions and its reliability. Journal of Applied Research in
Education, 4(1), 81-93.
Meldrum, R. (2002). The student experience of peer and self assessment as
a social relation. Auckland, New Zealand: Learning Communities And Assessment
Cultures Conference.
Norcini, J. (2003). Peer assessment of competence. The Metric of Medical
Education. 37: 539-543.
Pfeifer, G. (2002). The influence of authentic assessment tasks and
authentic instruction on lutheran elementary school fifth and sixth grade students’
attitudes toward social studies and authentic projects. Yayımlanmamış Doktora
Tezi. Minnesota: University Of Minnesota.
Purchase, H. C. (2000). Learning about interface design through peer
assessment. Assessment and Evaluation in Higher Education, 25(4), 341–352.
Richards, J. C. (1997). Developing tactics for listening. Oxford: Oxford
University Press.
Schelfhout, W., Dochy, F., Janssens, S., Struyven, K. (2002). The use of
self, peer and teacher assessment as feedback system in a learning environment
aimed at fostering skills of co-operation, organizing and putting entrepreneurial
into practice. Learning Communities And Assessment Cultures Conference.
University Of Northumbria, Belgium.
Searby, M., Ewers, T. (1997). An evaluation of the use of peer assessment
in higher education: a case study in the school of music, Kingston University.
Assessment and Evaluation in Higher Education, 22(4), 371-383.
Slavin, R. E. (1999). Cooperative integrated reading and composition
(CIRC). ERIC Dokümanı Servis Numarası: ED 447 423.
Öz ve Akran Değerlendirmenin… DEÜ SBE Dergisi Cilt11, Sayı:4
123
Slavin, R. E., Madden, N., Farnish, A. M., ve Stevens, R. E. (1991).
Cooperative integrated reading and composition. ERIC Dokümanı Servis
Numarası: ED 378 569.
Sluijsmans, D. M. A. (2002). Student involvement in assessment.
(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Heerlen: Open Universiteit Nederland.
Stainer, L (1997). Peer assessment and group work as vehicles for student
empowerment: a module evaluation. Journal of Geography in Higher Education,
21(1), 95-98.
Steven, J. R., Slavin, R. E. (1995). The cooperative elementary school
effects on students achievements, attitudes and social relations. American
Educational Research Journal. 31 (2), 312-351.
Topping, K. J., Smith, E. F., Swanson, I. ve Elliot, A. (2000). Formative
peer assessment of academic writing between postgraduate students. Assessment
and Evaluation in Higher Education. 25, 2: 149-169.
Yaman, B. (1999). Birleştirilmiş kubaşık okuma ve yazma tekniğinin temel
eğitim beşinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde okuduğunu ve dinlediğini
anlamaya yönelik akademik başarı ile Türkçe dersine yönelik tutumları üzerindeki
etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Yurdabakan, İ. (2005). Yapılandırmacı kuram, aktif öğrenme ve eğitimde
alternatif değerlendirme yaklaşımları arasındaki ilişki. II. Aktif Eğitim Kurultayı
Bildirisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 4 Haziran 2005.
Yurdabakan, İ. (2008). Eğitimde kullanılan ölçme araçlarının nitelikleri.
Erkan, S. ve Gömleksiz, M., (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme. (38-66) .
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Zhu, W. (1997). Alternative assessment: what, why, how. Physical
Education, Recreation, and Dance, Cilt: 68, Sayı: 7.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com