Buradasınız

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

A Study on the Evaluation of Turkish Pre-service Teachers’ Critical Thinking Tendency

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Purpose of this study is to evaluate the Turkish pre-service teachers’ critical thinking tendency with regard to variables of learning style and class level. “California Critical Thinking Tendency Scale” and “Kolb Learning Style Inventory” for collecting the research’s data. Research sample consist of 240 students study in Ataturk University, Cumhuriyet University, and Karadeniz Technical University Turkish Education Departments. Data anaylsed with SPSS 11.5 programme. Results of the study can be summarized as follow: Turkish pre-service teachers have critical thinking tendency at the rate of 3.77 (Min.1, Max.6), and also there are meaningful differences in preservice teachers’ tendency with regard to variables of learning style and class level.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerini öğrenme stili ve sınıf değişkenleri açısından değerlendirmektir. Çalışmanın verilerini toplamak amacıyla “California Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği” ve “Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümlerinde öğrenim gören 240 öğrenciden oluşmuştur. Veriler SPSS 11.5 programıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonunda; Türkçe öğretmeni adaylarının genel olarak X: 3.77 oranında (Min.1, Max.6 aralığında) eleştirel düşünme eğilimine sahip oldukları; ayrıca Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin öğrenme stilleri ve sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

AKAR, Ü. (2007). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Eleştirel Düşünme Beceri Düzeyleri
Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Afyon.
AYBEK, B. (2007). Eleştirel Düşünmenin Öğretiminde Öğretmenin Rolü. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 7 (2).
http://www.universite-toplum.org
ASLAN, K. (2003). Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılmalarına İlişkin Bir Değerlendirme. Balıkesir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (9): 23-39.
AŞKAR, P. ve AKKOYUNLU, B. (1993). Kolb Öğrenme Stili Envanteri. Eğitim ve Bilim, 87: 37-47.
BRAD, R. (1994). Eleştirel Düşünme Becerilerini Öğretme. (Çev: Güzin Büyükkurt). Eğitim ve Bilim, 18 (91): 45-
49.
COLUCCIELLO, M.L. (1999). Relationships Between Critical Thinking Dispositions and Learning Styles. Journal
Proffesionals Nursing, 15 (5): 294-301.
CÜCELOGLU, D. (1995). İyi Düşün Doğru Karar Ver. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
ÇAVUŞ, N. ve UZUNBOYLU, H. (2009). Improving critical thinking skills in mobile learning. Procedia Social and
Behavioral Sciences, 1: 434–438.
DAM, G ve VOLMAN, M. (2004). Critical thinking as a citizenship competence:teaching strategies. Learning and
Instruction, 14: 359–379.
DENİZLİOĞLU, P. (2008). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Öğretimi Öz Yeterlik İnanç
Düzeyleri, Öğrenme Stilleri ve Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin
Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
ELIAS, M.J. ve KRESS, J.S. (1994). Social decision-making and life skills development: a critical thinking approach
to health promotion in the middle school. Journal of School Health, 64 (2): 62-66.
ERDOĞAN, M. ve UŞAK, M. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Memnuniyet Ölçeğinin Geliştirilmesi. Gazi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (2): 35-54.
GLASSNER, A. S. ve BARUCH, B. (2007). What Stands and Develops Between Creative and Critical Thinking?
Argumentation?. Thinking Skills and Creativity, 2: 10–18.
GÜVEN, M. ve KÜRÜM, D. (2007 ). Teacher Candidates’ Learning Styles And Critical Thinking Dispositions.
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (21).
HALPERN, D. (1988). Teaching critical thinking for tranfer across domains: Dispositions, skills, structure training
and metacognitive monitoring. Amerikan Psychologist, 53: 449-455.
JOHNSON, A. (2000). Using Creative and Critical Thinking Skills to Enhance Learning. Boston: Allyn and
Bacon.
KARASAR, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Yayınevi.
KOLB, D.A. (1985). Learning style inventory. Boston: McBer. Arş. Gör. Erhan DURUKAN
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma Arş. Gör. Sedat MADEN
33
KORKMAZ, Ö. (2009). Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilim ve Düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir
Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1): 1-13.
KÖKDEMİR, D. (2003). Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem Çözme. Yayımlanmamış Doktora
Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
KÜLAHÇI, Ş. (1995). Öğretmen Yetiştirme Modül Serisi, D-mikro Öğretim. Ankara: Özışık Ofset Matbaacılık.
KÜRÜM, D. (2002). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Gücü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.
MEB. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
MYERS, B.E. ve DYER, J.E. (2004). The Influence of Student Learning Style on Critical Thinking Skill.
Telecommunications for Remote Work and Learning,
http://plaza.ufl.edu/bmyers/Papers/SAERC2004/LearningstyleCT.pdf
ÖZDEMİR, S. M. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından
Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (3): 297-316.
PAUL, R., ELDER, L. (2001). Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Lerning and Your Life. NY:
Prentice Hall.
YAPICI, M. (2007). Öğretmen Tutumları ve Yansımalar. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 7 (3).
http://www.universite-toplum.org
YETİM, A. ve GÖKTAŞ, Z. (2004). Öğretmenin Mesleki ve Kişisel Nitelikleri. Kastamonu Eğitim Fakültesi
Dergisi, 12 (2): 541-550.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com