Buradasınız

BÖTE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETME SÜREÇLERİYLE İLGİLİ ZİHİNSEL İMGELERİ: MAKÜ ÖRNEĞİ

PEDAGOGICAL VIEWS OF TEACHER CANDIDATES FROM CEIT DEPARTMENT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
There are many researches focusing on preservice teachers’ achievements, attitudes and aptitudes in many different topics. However there are limited numbers of studies aimed to explore the teacher candidates’ pedagogical views. This study was conducted to explore pedagogical views of preservice teachers from Computer Educational and Instructional Technology (CEIT) department. Data were obtained from 117 preservice teachers, 28 freshman, 23 sophomore, 39 junior, 27 seniors. The participants’ pedagogical views were tried to be revealed by their drawings. ‘Draw a science teachers’ check list developed by Thomas, Pedersen and Finson (2001) were used to categorize the data as traditional or constructivist. The result of the study presented that the most of the participants hold traditional pedagogical view. Along with this result, the participants presented low use of technological devices for their future professional practice.
Abstract (Original Language): 
Öğretmen adaylarının tutum ve eğilimleri üzerine çeşitli çalışmalar bulunmakla birlikte öğretmen adaylarının pedagojik görüşleri üzerine yeterli çalışmalara rastlanmamaktadır. Bu çalışmada Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin pedagojik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini birinci (N=28), ikinci (23), üçüncü (39) ve dördüncü sınıfta (27) öğrenim gören 117 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının pedagojik görüşleri yaptıkları çizimler aracılığıyla yorumlanmıştır. Araştırmada ölçme aracı olarak The Draw-A-Science-Teacher-Test Checklist (DASTT-C) kullanılmıştır. DASTT-C testi ile toplanan veriler, Thomas, Pedersen ve Finson (2001) tarafından hazırlanan ölçüt çizelgesi kullanılarak sınıflandırılmıştır. Buna göre, verilen puanlar doğrultusunda öğretmen adaylarının hangi öğretim biçimini benimsedikleri belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının çoğunun öğretmen merkezli geleneksel yaklaşımı benimsediği görülmüştür. Bununla birlikte öğretmen adaylarının meslek yaşamlarına yönelik teknoloji kullanımlarının düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Akpınar, B., Gezer, B. (2010). Öğrenen merkezli yeni eğitim yaklaşımlarının öğrenme-öğretme sürecine
yansımaları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2010), 1-12.
Aykaç, N. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Öğretmen ve Öğrenme Süreci Algısı. Eğitim ve Bilim,
37(164), 298-315.
Johnson, B., & Christensen, L. (2004). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches.
Boston, MA: Pearson Education Inc.
Landis, J.R., & Koch, G.G. (1977). The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. Biometrics,
33, 159–174.
Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks,
CA: Sage Publications.
Oğuz-Ünver, A. (2010). Perceptions of scientists: a comparative study of fifth graders and fourth year student
teachers. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4 (1), 11-28.
Patton, M.Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. Newbury Park, CA: Sage Publications.
Rotermund, M. (2001). Lehrerbildung für eine neue Schule. Zeitschrift für Pädagogik, 47(4), 577-595.
Selwyn, N., Boraschi, D., & Özkula, S.M. (2009). Drawing digital pictures: an investigation of primary pupils’
representations of ıct and schools. British Educational Research Journal, 35(6), 909–928.
Skinner, D., Tagg, C., & Holloway, J. (2000). Managers and Research: The Pros and Cons of Qualitative
Approaches. Management Learning, 31(2), 163-179.
Şahinel, M. (2003). Etkin Öğrenme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Şenatalar, B. (2004). Öğretim Etiği, Araştırma Etiği ve Yönetim Etiği. Nasıl Bir Üniversite, Aktan, C.C.(Ed).
İstanbul: Değişim Yayınları.
Thomas, J. A., Pedersen, J. E., & Finson, K. (2001). Validating the Draw-A-Science-Teacher-Test-Checklist
(DASTT-C): Exploring mental models and teacher beliefs. Journal of Science Teacher Education, 12 (3), 295- 310.
Trilling, B. & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. New York, NY: John Wiley.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:12 ISSN: 2146-9199
112
Tuncer, M. & Taşpınar, M. (2008). Sanal ortamda eğitim ve öğretimin geleceği ve olası sorunlar. F.Ü.Sosyal
Bilimler Dergisi, 1, Haziran 2008.
Yilmaz, H., Turkmen, H., Pedersen, J. E. & Huyuguzel Cavas, P. (2007). Evaluation of pre-service teachers’
images of science teaching in Turkey. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 8 (1), Article 2.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com