Buradasınız

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI İLE ELEŞTİREL PEDAGOJİ İLKELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATION BETWEEN TEACHER CANDIDATES’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND CRITICAL PEDAGOGY PRINCIPLES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The main objective of this study is to analyze the relationship between epistemological beliefs and critical pedagogy principles of the teacher candidates having pedagogical formation education. The research is designed as a relational survey model and the sample of the study includes 500 pedagogical formation students in 11 groups at Balıkesir University Necatibey Educational Faculty in 2013-2014 summer semester. Epistemological Belief Scale and Critical Pedagogy Principles Scale are used for collecting data. According to the results of the study, there is a relationship between epistemological beliefs and critical pedagogy principles of the teacher candidates who are having pedagogical formation education. Teacher candidates have developed/mature epistemological beliefs about “learning is based on one’s effort”. Besides, there is a significant difference between male and female teacher candidates. Female teacher candidates agree the item “learning is based on one’s effort” more than male teacher candidates. Also, it is found that there are statistically significant differences according to departments of the teacher candidates. Teacher candidates studying in social branches agree the items “learning is based on one’s effort” and “there is only one truth” more than the candidates studying in physical sciences.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın temel amacı pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile eleştirel pedagoji ilkeleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Tarama modelinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 yaz döneminde Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 11 gruptaki 500 pedagojik formasyon programı öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Epistemolojik İnanç Ölçeği Eleştirel Pedagoji İlkeleri Ölçeği kullanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, pedagojik formasyon alan öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve eleştirel pedagoji ilkeleri arasında ilişki bulunmuştur. Öğretmen adayları “öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna ” dair gelişmiş/ olgunlaşmış inançlara sahiptirler. . Ayrıca öğretmen adayları arasında cinsiyet açısından anlamlı farklılık olduğunu ortaya çıkmıştır. Kız öğretmen adayları, erkek öğretmen adaylarına nazaran öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna daha çok inanmaktadırlar. Öğrenim görülen alanlar ile öğretmen adaylarının epistemolojik inançları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sosyal alanlardaki öğretmen adaylarının “öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna “ ve “tek bir doğrunun var olduğuna” yönelik inançları fen bölümlerinde eğitim alan öğretmen adaylarından daha fazla gelişmiştir.
344
356

REFERENCES

References: 

Abednia, A. & Izadinia, M. (2013). Critical pedagogy in elt classroom: exploring contributions of critical literacy
to learners’ critical consciousness. Language Awareness, 22(4), 338-352.
Aronowitz, S. & Giroux, H. A. (1985). Education under siege: the conservative, liberal, and radical debate over
schooling. London: Routledge & Kegan Paul.
Aslan, Ö. M. (2014). Eğitim felsefesi dersinin okul öncesi öğretmen adaylarının felsefi tercihlerine ve eleştirel
pedagojiye yönelik görüşlerine olan etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 1-14.
Aypay, A. (2011. Epistemolojik inançlar ölçeğinin türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik
inançlarının incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 1-15.
Bedel, E. F. (2012). An examination of locus of control, epistemological beliefs and metacognitive awareness in
preservice early childhood teachers. Educational Sciences: Theory and Practice, Special Issue, 3051-3060.
Ş. D. ve M. Güven (2011). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Epistemolojik İnançlarının ve Bilişüstü Stratejilerinin
İncelenmesi” Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. 11 (1),31-57
Biçer, B., Er, H. ve Özel, A. (2013). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim
felsefeleri arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 229-242.
Boz, Y., Aydemir, M. ve Aydemir, N. (2011). Türkiye’deki 4, 6 ve 8. Sınıf ilköğretim öğrencilerinin epistemolojik
inançları. İlköğretim Online, 10(3), 1191-1201.
Bozaslan, H. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının anne baba tutumlarının epistemolojik inanç ve alternatif bilişsel
özellikler açısından incelenmesi. Journal of European Education, 2(1), 28-40.
Buehl, M. M. & Alexander, P. A. (2001). Beliefs about academic knowledge. Educational Psychology Review,
13(4), 385-418.
Cevizci, A. (2003). Felsefe Sözlüğü. (2.Baskı). İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
Cevizci, A. (2010). Felsefeye Giriş. (3.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Chai, C. S., Khine, M. S. & Teo, T. (2006). Epistemological beliefs on teaching and learning: a survey among
pre- service teachers in Singapore. Educational Media International, 13 (4), 285- 298.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2015 Cilt:4 Sayı: 1 Makale No: 33 ISSN: 2146-9199
354
Chan, K. (2004). Preservice teachers' epistemological beliefs and conceptions about teaching and learning :
Cultural implications for research in teacher education. Australian Journal of Teacher Education, 29(1).1-13.
Chubbuk, S. M. (2007). Socially just teaching and the complementarity of ignatian pedagogy and critical
pedagogy. Christian Higher Education, 6(3), 239-265.
Çağlayan, S. H. ve Mehtap B. (2010). Üniversite bayan futsal takımı sporcularının epistemolojik inançlarının bazı
değişkenler açısından incelenmesi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1),37-47.
Delice, A., Ertekin, E., Aydın, E. ve Dilmaç, B. (2009). Öğretmen adaylarının matematik kaygısı ile bilgibilimsel
inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (1), 361-375.
Demir, Ö. ve Acar, M. (1992). Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ankara: Vadi Yayınları.
Demir, S. ve Akınoğlu, O. (2010). Epistemolojik İnanışlar ve Öğretme Öğrenme Süreçleri. M.Ü. Atatürk Eğitim
Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32, 75-93.
Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik inanç ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim
Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 8, 111-125.
Deryakulu, D. (2004). Epistemolojik İnançlar. Y. Kuzgun & D. Deryakulu (Eds. ), Eğitimde Bireysel Farklılıklar.
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 259-287.
Er, K. O. (2013). A study of the epistemological beliefs of teacher candidates
in terms of various variables. Eğitim Araştirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 50, 207-226.
Erdem, M., Yılmaz, A. ve Akkoyunlu B. (2008). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Özyeterlik İnançları ve
Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Çalışma. International Educational Technology Conference (IECT) 6-8
Mayıs.Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 06.09.2011 tarihinde ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/133.doc.
adresinden alınmıştır.
Eroğlu S. E. ve Güven K. (2006). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının bazı değişkenler açısından
incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 295-312.
Freire, P. (2013). Ezilenlerin Pedagojisi. Çev: Dilek Hattatoğlu, Erol Özbek. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Gürol, A., Altunbaş, S. ve Karaarslan, N. (2010). Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançları ve Epistemolojik
İnançları Üzerine Bir Çalışma. E-Journal of New World Sciences Academy. Education Sciences, 5(3), 1395-1404.
Halx, M. D. (2014). A more critical pedagogy: could it reduce non-completer rates of male latino high school
students? Pedagogy, Culture & Society, 22(2), 251-274.
Izgar, H. ve Dilmaç, B., (2008). Yönetici adayı öğretmenlerin özyeterlilik algıları ve epistemolojik inançlarının
incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 437-446.
İnal, K. (2010). Eleştirel pedagoji: eğitim(d)e modern özgürleştirici bir yaklaşım. Alternatif Eğitim Dergisi, 1, 14-
23.
Kaleci, F. (2013). Matematik öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile öğrenme ve öğretim stilleri
arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, 2(4),
23-32.
Karabulut, E. O. ve Ulucan, H. (2012). Beden eğitimi öğretmenliği adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının
farklı değişkenler açısından incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 3(2), 1817- 1828.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2015 Cilt:4 Sayı: 1 Makale No: 33 ISSN: 2146-9199
355
Karhan, İ. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan ögretmenlerin epistemolojik inançlarının demografik
özelliklerine ve bilgi teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi,
İstanbul:Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kılıç, K., Sungur, S., Çakıroğlu, J., ve Tekkaya, C. (2005). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin bilimsel bilginin doğasını
anlama düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 127-133.
Köse, S. ve Dinç, S. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının biyoloji özyeterlilik algıları ile epistemolojik
inançları arasındaki ilişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18), 121-141.
Lee, J., Zhang, Z., Song, H. & Huang, X. (2013). Relationships between epistemological beliefs, conceptions of
teaching and learning and ınstructional practices of teachers: a chinese perspective. Australian Journal of
Teacher Education, 38(12), 119-146.
McLaren, P. (2011). Okullarda Yaşam Eleştirel Pedagojiye Giriş. Çev: Mustafa Yunus Eryaman, Hasan Arslan.
Ankara: Anı Yayıncılık.
Meral, M. ve Çolak, E. (2009). Öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının incelenmesi. Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 129-146.
Mohamed, M. T. & Habba, M. E. (2013). The relationship between epistemic beliefs and academic
performance: are better students always more mature? Canadian Journal of Educational and Developmental
Psychology, 3(1), 158-172.
Murphy, R. (1979). Sociological theories of education. Toronto: McGraw-Hill Ryerson.
Müller, S., Rebmann, K. & Liebsch, E. (2008). Trainers’ beliefs about knowledge and learning - A pilot study.
European journal of vocational training, 45- 2008/3 http://eric.ed.gov/PDFS/EJ836658.pdf Erişim Tarihi:
14.07.2010.
Oğuz, A. (2008). Investigation of Turkish trainee teachers’ epistemological beliefs. Social Behavior And
Personality, 36(3), 709-720.
Önen, A. S. (2011). Öğrencilerin epistemolojik inançları ile ders çalışmaya yönelik tutumlarının incelenmesi.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 300-309.
Özdemir, İ. ve Köksal N. (2014). The evaluation of elementary scool teachers’ epistemological beliefs, Ankara
University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 47(1), 301-326.
Özlem, D. (1996). Felsefe ve Doğa Bilimleri, (2.Baskı), İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Pintrich, P. R. (1990). Implications of psychological research on student learning and college teaching for
teacher education. In W.R. Houston(Ed.), Handbook of Research on Teacher Education (826-857). New York:
Macmillan.
Rakıcıoğlu, A. Ş. (2005). The relationship between epistemological beliefs and teacher-efficacy beliefs of English
language teaching trainees. Unpublished Master Thesis, Bolu: Abant İzzet Baysal University institute of social
sciences.
Riasati, J. M. V. & Mollaei, F. (2012). Critical pedagogy and language learning. International Journal of
Humanities and Social Science, 2(21), 223-229.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2015 Cilt:4 Sayı: 1 Makale No: 33 ISSN: 2146-9199
356
Rodriguez, L. & Cano, F. (2007). The learning approaches and epistemological beliefs of university students: a
cross-sectional and longitudinal study. Society for Research Into Higher Education, 32(5) 647-667.
Sağıroğlu, N. A. (2008). Özgürleştirici Bir Eğitim Arayışı: Eleştirel Pedagoji Okulu. Eğitim Bilim Toplum Dergisi,
24(6), 50-61.
Sağıroğlu, N. A. (2013). Özgürleştirici Eğitim Arayışları: Köy Enstitüleri ve Eleştirel Pedagoji Okulu. Amme İdaresi
Dergisi, 46(1), 81-98.
Schiller, J. (2013). School Shootings and Critical Pedagogy. The Educational Forum, 77, 100-110.
Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of
Educational Psychology, 82, 498-504.
Schommer, M. (1998). The role of adults' beliefs about knowledge in school, work, and everyday life. In M. C.
Smith, C. T. Pourchot (Eds.), Adult learning and development: Perspectives from educational psychology.
Mahwah, NJ: Lawrance Erlbaum Associate. 127-143.
Terzi, A. R. (2005). Üniversite öğrencilerin bilimsel epistemolojik inançları üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 298-311.
Terzi, A. R., Çetin, G. ve Eser, H. (2012). The relationship between undergraduate students’ locus of control and
epistemological beliefs. Educational Research, 3(1), 030-039.
Trakulphadetkraia, N. V. (2012). Relationship between classroom authority and epistemological beliefs. Journal
of International and Comparative Education,1(2), 71-89.
Tutak, F. A., Bondy, E. & Adams, T. L. (2011). Critical pedagogy for critical mathematics education. International
Journal Of Mathematical Education İn Science And Technology, 42(1), 65-74.
Tümkaya, S. (2012). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının cinsiyet, sınıf, eğitim alanı, akademik
başarı ve öğrenme stillerine göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 75-95.
Yazıcı, S. (2009). Felsefeye Giriş. Ankara: Öncü Kitap Basımevi.
Yıldırım, B. (2006). Eleştirel pedagoji açısından gazetecilik eğitimini yeniden düşünmek. İletişim Araştırmaları,
4(1), 121-152.
Yılmaz, K. (2009). Elementary school teachers’ views about the critical pedagogy. The Asia-Pacific Education
Researcher, 18(1), 139–149.
Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının eleştirel pedagoji ile ilgili görüşleri. Journal of Kirsehir
Education Faculty, 12(3).195-213.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com