Buradasınız

YENİLENEN KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLE DESTEKLİ ANALİZİ

ANALYSIS OF RENEWED CHEMISTRY CURRICULUM AIDED BY TEACHERS’ PERCEPTIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, a new chemistry curriculum (9-12th classes) which launched in 2013 was evaluated by teachers’ perceptions and document analysis. The study was carried by an interpretive case study method and the data were collected by document analysis and semi-structured interviews made with 16 teachers working in the city centre and towns of Trabzon. According to the findings, the opinion that the new chemistry curriculum is insufficient to provide students with scientific process skills came to the forefront. It was determined that the majority of teachers who participated in the study curriculum most raised concerns aboutthe time devoted to the topic and understanding of the issues. They also noted that the 9th grade program defined as a basic level is more intensive in terms of conceptscompared to the 10th grade program as a basic level. Five of the teachers stated that the guidelinesbooklet should be prepared for what theprogram expected from teachers. Finally, scientific studies in the field of chemistry education carried out in our countryare not adequately reflected to the program and the program does not appear to be associated with technology.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, 2013 yılında uygulanmaya başlanan yeni kimya öğretim programı (9-12. sınıflar) öğretmen görüşleri ve doküman analizi ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yorumlayıcı durum çalışması yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışmada veriler, Trabzon ili merkezinde ve ilçelerinde görev yapan 16 öğretmenle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerle ve doküman analizi ile toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre,yeni kimya dersi öğretim programının öğrencilere bilimsel süreç becerilerini kazandırmada yetersiz olduğu görüşü ön plana çıkmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun öğretim programında en çok dikkat ettikleri hususların konulara ayrılan zaman ve anlaşılırlık olduğunu belirlenmiştir. Temel düzey olarak tanımlanan 9. sınıf programının yine temel düzey olarak tanımlanan 10. sınıfla karşılaştırıldığında kavramlar açısından daha yoğun olduğunu belirtmişlerdir.Öğretmenlerden beşi programın öğretmenden ne beklediğine yönelik kılavuz kitabı olması gerektiğini belirtmiştir. Son olarak, kimya eğitimi alanında ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaların programa yeterince yansıtılmadığı ve programın teknoloji ile ilişkilendirilmediği görülmektedir.

REFERENCES

References: 

Demirel, Ö. (2004). “Eğitimde Program Geliştirme”. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Demirel, Ö. (2005). Eğitimde Program Geliştirme: Kuramdan Uygulamaya. (8 Baskı). Ankara: Pegem A
Yayıncılık.
Demircioğlu, G. (2003). Lise II asitler ve bazlar ünitesiyle ilgili rehber materyal geliştirilmesi ve uygulanması.
Yayınlanmış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
Gömleksiz, M.N. ve Kan, A.Ü. (2007). Yeni ilköğretim programlarının dayandığı temel ilke ve yaklaşımlar. Doğu
Anadolu Bölgesi Araştımaları, 5(2) 60-66.Kurt, S. ve Yıldırım, N. (2010). Ortaöğretim 9. sınıf kimya dersi öğretim
programının uygulanması ile ilgili öğretmenlerin görüşleri ve öneriler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 29(1), 91-104.
McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2010). Research in Education: Evidence –based practice (7th ed.). London:
Pearson.
Morgil, İ., Yücel, A.S. ve Ersan, M. (2002, Eylül). Öğretmen algılamalarına göre lise kimya öğretiminde
karşılaşılan güçlüklerin değerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan
poster bildiri, Ankara. [Çevrim içi: http://www.fedu.metu.edu.tr/UFBMEK-5/ozetler/d177.pdf] Erişim Tarihi:
1.04.2013.
Özden, M. (2007). Kimya öğretmenlerinin kimya öğretiminde karşılaştıkları sorunların nitel ve nicel yönden
değerlendirilmesi: Adıyaman ve Malatya illeri örneği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 40-
53.
Seçken, N. ve Kunduz, N. (2013).9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 344-358.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2015 Cilt:4 Sayı: 1 Makale No: 14 ISSN: 2146-9199
146
Yadigaroğlu, M. ve Demircioğlu, G. (2012). Kimya dersi öğretim programının uygulanmasına yönelik öğretmen
görüşleri. Journal of Research in Education and Teaching, 1( 4).
Yaşar M.D. ve Sözbilir, M. (2012). Öğretmenlerin 2007 Kimya Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşleri ve
Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar: Erzurum Örneği. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2).
Yıldırım, A. ve Simsek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com