Buradasınız

GOTİK SANATI’NA YİRMİ BİRİNCİ YÜZYIL PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ

A Glance at Gothic Art from Twenty-First Century Perspective

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Beginning in the twelfth century, Gothic painting, sculpture, and architecture quickly became dominant in Europe and remained popular until the Renaissance. The essential character of the Gothic period, particularly at the outset, was the predominance of architecture; all the other arts were determined by it. Gothic style was the dominant structural and aesthetic mode in Europe. Subject to regional and temporal variations, Gothic art shaped human perception in Europe for nearly four centuries. During the Renaissance, writers criticized it as vulgar and hence named it Gothic art. As a result of this diffusion of artistic currents, a new pictorial synthesis emerged, known as the International Gothic style that created modern art in 21st century. The aim of this research is to bring up the characteristic of Gothic Art, to explain its some special values and to debate effects in today’s arts.
Abstract (Original Language): 
On ikinci yüzyılın başlarında, Avrupa’da Gotik resim, heykel ve gotik mimari baskın hale geldi ve Rönesans’a kadar popülerliğini korudu. Gotik dönemin esas karakteri, özellikle başlangıçta, mimarinin baskın olmasıydı; bu durum diğer sanatların hepsini sınırlandırmıştı. Gotik stil Avrupa’nın baskın olarak yapısal ve estetik tarzıydı. Gotik sanatı son dört yüzyıldır Avrupa’da dini ve dünyevi değişikliklerle ilgili olarak insanın estetik algısını değiştirmiştir. Rönesans döneminde, yazarlar bu stili acımasızca eleştirdi ve bu nedenle onu bayağı ve sıradan anlamında gotik olarak adlandırdılar. Bu sanatsal akımın yayılmasının sonucu olarak, uluslararası gotik olarak bilinen ve yirmi birinci yüzyılda modern sanatın doğmasını sağlayan yeni bir görsel sentez doğdu. Bu araştırmanın amacı; Gotik sanatının özelliklerini ortaya koymak, bu sanatın bazı özgün değerlerini açıklamak ve günümüz sanatına etkilerini tartışmaktır.

REFERENCES

References: 

Akay, B. (2004). Resim Sanatı, Ankara: Gölge Ofset
Atakan, N. (2008). Sanatta Alternatif Arayışlar (Çev: Zeynep Rona), İzmir: Karakalem
Kitabevi
Beksaç, E. (2000). Avrupa Sanatı’na Giriş, İstanbul: Engin Yayıncılık
Croddy, S. (1999). Gothic Architecture and Scholastics Philosophy, British Journal of
Aesthetics, Vol 39, No 3
Gillerman, D. W. (1980). "The Arrest of Christ: A Gothic Relief in the Metropolitan
Museum of Art." Metropolitan Museum Journal, Vol. 15 Retrieved [15.01.2010]
from
http://www.metmuseum.org/publications/journals/1/pdf/1512752.pdf.bannered.p
df
Gombrich, E.H. (2007). Sanatın Öyküsü (Çev: Erol Erduran-Ömer Erduran) İstanbul:
Remzi Kitabevi.
Güvemli, Z. (2007). Sanat Tarihi, İstanbul: Varlık Yayınları.
Heindorff, A. M. (2008). Painting, book illustrations, and tapestry, Retrieved
[10.10.2008] from http://arthistory.heindorffhus.dk/frame-Style08-Gothic.html
Hurwitz, A. & Day, M. (1995). Children and their art: Methods for The Elementary
School, New York: Horcourt Brace Javonoviç.
Leuchak, M. R. (1988). The Old World for the New: Developing the Design for the
Cloister." Metropolitan Museum Journal, Vol. 23 Retrieved [27.01.2010] from
http://www.metmuseum.org/publications/journals/1/pdf/1512857.pdf.bannered.p
df
Mittler, G. & Ragans, R. (1999). Understanding art, New York: McGraw-Hill.
Mondadori, A. (1978) Sanat Tarihi Ansiklopedisi, Cilt:2, (Çev: Hasan Kuruyazıcı &
Üstün Alsaç). Görsel Yayınları,
Rorimer, J. J. (1952). "Two Gothic Angels for the Cloisters" Metropolitan Museum of
Art Bulletin, New ser., vol. 11, no. 4 Retrieved [25.01.2010] from
http://bjaesthetics.oxfordjournals.org/cgi/reprint/39/3/263.pdf
Şahin, T. E. (2006). Arkeoloji ve sanat tarihi, Ankara: Dikey Yayıncılık
Tunalı, İ. (2008). Felsefenin ışığında modern resim, İstanbul: Remzi Kitabevi
Turanî, A. (1971). Dünya sanat tarihi, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: 99
Turanî, A. (1998). Sanat terimleri sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com